UNGdata undersøkelsen - info til foresatte

I ukene mellom vinterferien og påskeferien vil Kongsberg videregående skole gjennomføre UNGdata undersøkelsen i klassens time. Kontaktlærerne får egen instruks sammen med engangskoder til elevene i klassen sin fra avdelingsleder.


Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Kongsberg kommune 2021

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Kongsberg kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Kongsberg kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 12.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.
   

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).
 

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.
   

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.
   

PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig.
 • Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.
   

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.


ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN KONTAKTINFORMASJON

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet– storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Viken fylkeskommune.
 

Kontaktinformasjon

Ungdatakoordinator:
Magne Skaalvik
Spesialkonsulent regional kompetanseutvikling og samhandling
Tlf: 95 89 55 20
E-post: magnes@viken.no

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver, KoRus Sør
Tlf: 99 42 06 88
E-post: rosanne.kristiansen@korus-sor.no

 

Til toppen