Virksomhetsplan

Sammendrag av skolens strategiske satsingsområder i perioden 2019 – 2021. Ny plan utarbeides når kunnskapsgrunnlaget for de videregående skolene i Viken er klar.

Lokale mål og prioriteringer

Vårt mål er at opplæringen skal forberede elevene til aktiv deltakelse i arbeidsliv og/eller videre studier. Elevene skal oppleve relevans og at det er meningsfullt å være tilstede i opplæringen. Nærvær og tilstedeværelse er sentralt i skolens arbeid. Arbeidet med å utvikle Lier til en profesjonell og framtidsrettet yrkesfagsskole er i tråd med politiske ambisjoner om økt søkning til yrkesfagene. For å styrke interessen for og informere om yrkesfagenes muligheter, er det utviklet informasjonsmateriell med følgende slagord:

 • «Yrkesfag gjør deg attraktiv!»
 • «Yrkesfag – nye veier, flere muligheter!»

Følgende gjennomgående strategier er valgt:

 • Fagfornyelse, dybdelæring og ny, overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
 • Tilpasset opplæring og dysleksivennlig skole
 • Vurdering for læring
 • Samarbeid skole – og arbeids- og næringsliv
 • Entreprenørskap og innovasjon
 • Internasjonalisering

Målet er at skolen skal være et interessant lærested for ungdom, men også en attraktiv partner i samarbeidet skole – arbeidsliv. Overgangen til Viken fylkeskommune vil påvirke arbeidet med lokale mål og prioriteringer i året som kommer. Gjennom å være en visjonær og utviklingsorientert yrkesfagskole ønsker vi å bidra i arbeidet med å oppfylle visjonen til Viken fylkeskommune, Viken viser vei!

 

1. Opplæringstilbudet

Mål: Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Tiltak for å nå utvalgte mål ved Lier videregående skole

 • Videreutvikle og profesjonalisere rådgivning/veiledning og modeller for karriereveiledning
 • Identifisere muligheter for læreplassgaranti i flere programområder gjennom systematisk og forpliktende samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Prosjekter og satsinger innen ny overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen og tverrfaglige tema etableres med godt strukturelt rammeverk
 • Tilbud fra Den kulturelle skolesekken innarbeides i årsplaner for fag og overordnet del av læreplanene
 • Følge opp endringer som følge av ny struktur for yrkesfagene for Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og Salg, service og reiseliv

2. Læringsmiljø

Mål: Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og høyt nærvær

Tiltak for å nå utvalgte mål ved Lier videregående skole

 • Fortsette arbeidet med systematisk og tett fraværsoppfølging av elevene
 • Styrke «laget rundt eleven» og støtte kontaktlærers arbeid
 • Videreutvikle tiltakene innen tverrfaglig tema «livsmestring og folkehelse»
 • Utvikle bevissthet rundt jobbnærvær og hvordan vi støtter hverandre i arbeidet med en positiv arbeidshverdag for alle
 • Styrke skolens kompetanse i å håndtere psykisk og fysisk utfordrende elever
 • Bruke læreplaner og risikovurderinger til kontinuerlig arbeid for opprustning og vedlikehold i det psykososiale og fysiske læringsmiljøet
 • Utvikle moderne og fremtidsrettet opplæringsarena for teknologi og realfag

3. Kvalitet og innhold i opplæringen

Mål: Alle skal oppleve mestring og faglige utfordringer hver dag

Tiltak for å nå utvalgte mål ved Lier videregående skole

 • Økt utbytte av opplæringen for flere elever gjennom å etablere fagteam for spesialpedagogisk koordinering, veiledning, støtte og lovforvaltning
 • God oppfølging av elever med generelle og spesifikke vansker gjennom å bli godkjent som dysleksivennlig skole
 • Tilrettelegge for alternativ undervisning for elever som sliter med vanlig teoriundervisning
 • Fagseksjonene innen fellesfagene styrkes gjennom seksjonsledere i utvalgte fag
 • Utvikle god praksis innen tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering i fagseksjoner og avdelinger og utligne avdelingsvise forskjeller
 • Videreføre arbeidet med digital skole
 • Minimum 20% av eleven har mulighet for å benytte Ungdomsbedrift som metode
 • Innarbeide nye tiltak i internasjonalt handlingsprogram
 • Igangsette prosessen med å bli UNESCO-skole
Til toppen