Rettslæreelever i tingretten i Lillestrøm

Elevene i rettslære 2 fikk være publikum i en straffesak ved Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm. Etter gjennomføringen av rettssaken fikk de en god innføring i hvordan en domstol virker, og de fikk stille spørsmål til fagdommer og meddommere. Tusen takk for oss!

Lurer du på hva faget rettslære egentlig handler om?

Rettslære handlar om å forstå korleis rettsreglar bidreg til å byggje opp og vareta eit demokratisk samfunn. Faget skal bidra til at elevane får kompetanse om gjeldande rett og om kva rettar og plikter den enkelte har. I tillegg skal faget bidra til at elevane kan sjå ei sak frå fleire sider og komme med relevante argument. Dette er kompetanse som elevane vil få bruk for i vidare utdanning og i arbeidslivet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Faget skal bidra til å fremje likeverd og likestilling i eit demokratisk samfunn der alle har like rettar, og der ein vernar om urfolk og minoritetar. Gjennom kunnskap om rettssikkerheit og sentrale rettsområde som vernar om det ukrenkjelege ved menneske, skal faget bidra til kritisk tenking og etisk medvit. Faget skal òg bidra til engasjement om dei rettslege sidene ved samfunnet og gi elevane kunnskapar og ferdigheiter til å delta i ivaretakinga av demokratiet i Noreg.
Kilde; Læreplan for rettslære

Rettslokale - Klikk for stort bildeRettslokale Wenche Engh Udnesseter  

Læreplan for rettslære

Til toppen