Rådgivertjenesten

Skolen har 2 rådgivere som har ansvar for både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

Karriereveiledning

Å utvikle karrierekompetanse handler om å forstå og utvikle seg selv og egen læring og å utvikle en trygg identitet. Det handler også om å utforske utdanningsmuligheter og muligheter i arbeidslivet. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og ta i bruk informasjon om utdanning, arbeid og seg selv. Livsmestring er et tema i fagfornyelsen, og livsmestring og karrierelæring er gjensidig avhengige av hverandre. På Lillestrøm vgs har vi fokus på en helhetlig tilnærming til karrierelæring. Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning opererer med fem kompetanseområder som er viktige i arbeidet med karrierelæring. Disse fem kompetanseområdene integreres i både veiledningsarbeid og under temaet livsmestring i noen undervisningsfag på alle trinn på Lillestrøm vgs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å delta på informasjonsmøter om høyere utdanning, gjennomføre refleksjonsøvelser, interessetester og veiledningssamtaler, gis elevene mulighet til å utvikle karrierekompetanse slik at de kan gjøre gode valg gjennom sin skole- og yrkeskarriere.

Karriereveileders oppgaver er blant annet å informere og veilede om utdannings- og yrkesmuligheter både i Norge og utlandet og de benytter ulike veiledningsverktøy og -metoder i dette arbeidet. Karriereveileder har også oversikt over søknadsfrister, -krav og finansiering.

Det er viktig å følge med på informasjon på Teams under Elevtjenesten – alle elever. Her legges det fortløpende ut informasjon om høyere utdanning, webinarer, besøk av utdanningsinstitusjoner og andre aktører innenfor utdanning.

Sosialpedagogisk rådgivning

Sosialpedagogiske oppgaver er blant annet å kartlegge fagvansker, samarbeide med spesialhelsetjenesten og andre utenfor skolen, for eksempel foresatte, PPT og BUP. Rådgiver følger også opp elever som har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen. Elever kan snakke med rådgiver om utfordringer knyttet til opplæringen og sosiale og emosjonelle forhold.

Du kan sende e-post eller melding på Teams og stille spørsmål og gjøre avtale om samtaletid. Rådgivere har taushetsplikt og opplysninger av privat karakter bringes ikke videre uten samtykke fra elev og/eller foresatte.

Hvor finner du oss?

Skolens karriere- og sosialpedagogiske rådgivere har kontor i 1.etg i B-bygget.

Hvem er vi?

Rådgiver/karriereveileder, Britt Fossumstuen    Rådgiver/karriereveileder, Hege Bay Gundersen   

 

 

 

 

 

 

 

Britt Fossumstuen har ansvar for 2ST, MDD, IB og GS-klassene.

Hege Bay Gundersen har ansvar for 1ST, 3ST og MK.

Kontor-/åpningstider

Rådgiverne kan treffes hver dag mellom klokken 08.10- 15.30

Til toppen