Handlingsplan og rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø

Handlingsplanen gjelder for alle skolens elever og ansatte, samt andre som arbeider ved skolen, selv om ansettelsesforholdet er knyttet til en annen arbeidsgiver. Handlingsplanen gjelder fra 1.12.2017. Revidert plan tilpasset Viken kommer.

Rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø

Skolens rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø er delt i seks deler:

Del 1 Informasjonsarbeid

 • Ansatte og andre som jobber ved skolen informeres om skolens ansvar og plikter og enkeltindividers ansvar og plikter i henhold til opplæringslovens § 9-A.
  Ansvar: Rektor
  Metode: Muntlig orientering. Informasjon i skolens digitale lærermappe.
  Frist: I løpet av planleggingsdagene før skolestart
   
 • Elevene informeres om rettigheter og plikter etter opplæringslovens § 9-A.
  Ansvar:  Kontaktlærer, assisterende rektor
  Metode: Informasjon gis i kontaktlærerøkt. Informasjon og handlingsplan legges ut på ItsLearning.
  Frist: Første skoleuke i august. Før skolestart.
   
 • Elevene gjøres kjent med skolens handlingsplan og rutiner for forebyggende arbeid mot krenkelser.
  Ansvar: Kontaktlærer
  Metode: Informasjon gis i kontaktlærerøkt.
  Frist: Første skoleuke i august

   

 • Elevene gjøres kjent med skolens saksbehandling og klageadgang.
  Ansvar: Kontaktlærer
  Metode: Informasjon gis i kontaktlærerøkt.
  Frist: Første skoleuke i august

   

 • Foresatte informeres om rettigheter og plikter etter opplæringslovens § 9A.
  Ansvar: Rektor, administrativ leder
  Metode/frist: Muntlig orientering fra rektor på foresattemøte i september. Administrativ leder ajourholder informasjon og legger ut handlingsplan på skolens nettsted før elevenes første skoledag i august.

   

Del 2 Forebyggende arbeid

 • Etablere godt skole- og klassemiljø ved skolestart
  Ansvar: Kontaktlærer, elevrådsstyret
  Metode: Kontaktlærers ansvar: Gjennomføre oppstartssamtaler med elever og foresatte (Vg1). Etablere makkerskapsgrupper på Vg1. Lage navneskilt og plassere ut disse på pulter. Gjennomgå ordensreglement.
  Elevrådsstyret har ansvar for å gjennomføre aktiv skolestart.
  Frist: Første skoleuke. Navneskilt plasseres ut på pulter før elevenes første skoletime.
   
 • Etablere godt klassemiljø i programfaggrupper
  Ansvar: Faglærer
  Metode: Lage kart over hvor elever skal sitte, og håndheve dette.
  Frist: Før elevenes første time i klasserommet

 

 • Orientere om elevrådsstyret, rettighetsansvarlig, komiteer og komitearbeid i regi av elevrådsstyret
  Ansvar: Elevrådsstyret
  Metode: Muntlig orientering
  Frist: Første skoleuke i august

   

 • Rullere makkerskapsgrupper i klasser på Vg1.
  Ansvar: Kontaktlærer
  Metode: Lage nye grupper
  Frist: Hver tredje eller fjerde uke

   

 • Rullere hvor elever sitter/hvem de arbeider sammen med i programfaggrupper
  Ansvar: Faglærer
  Metode: Lage nye oversikter
  Frist: Månedlig

   

 • Løpende arbeid i elevrådets komiteer
  Ansvar: Elevrådsstyre, komitéledere
  Metode: Møter og aktiviteter
  Frist: Fortløpende

   

 • Følge opp elevundersøkelsen, avdekke eventuelle tilbakemeldinger om manglende trivsel eller om trakassering eller mobbing
  Ansvar: Rektor
  Metode: Involvere de som anses relevante (kontaktlærer, miljøarbeider, sosialpedagogisk rådgiver, helsesøster, eksterne samarbeidspartnere)
  Frist: Fortløpende

   

 • Fremme ideer og i samråd med ledelse, eventuelt også elevrådsstyret og SMU, prøve ut og organisere aktiviteter for inkludering
  Ansvar: Alle elever og ansatte
  Metode: Melde inn for elevrådsstyret, nærmeste leder eller rektor
  Frist: Fortløpende

   

Del 3 Individuelt rettet arbeid

 • Undersøke og varsle skolens ledelse ved kunnskap om eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger om mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme
  Ansvar: Den som oppdager eller får mistanke
  Metode: Varsle nærmeste leder, rektor eller assisterende rektor ved personlig oppmøte eller telefon
  Frist: Umiddelbart

   

 • Følge opp varsling, innhente eventuell utfyllende informasjon, utarbeide handlingsplan dersom det skal gjøres tiltak, og iverksette tiltak
  Ansvar: Rektor
  Metode: Samtaler med impliserte, innhente informasjon fra kontaktlærere, lærere og andre. Samarbeide med trinnansvarlige, rådgivere og andre aktuelle.
  Frist: Umiddelbart, og ha utarbeidet handlingsplan i tråd med §9A-4, 6. ledd i løpet av fem virkedager

   

 • Evaluere iverksatte tiltak
  Ansvar: Rektor
  Metode: Samtaler med impliserte og miljøundersøkelser
  Frist: Fortløpende

   

Del 4 Undersøkelsesplikt, varslingsplikt og handlingsplikt

 • Følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig
  Ansvar: Alle som arbeider på skolen, inkludert ansatte med annen arbeidsgiver, som kantinepersonell og helsesøster
  Metode: Aktivt følge med. Aktivt gripe inn dersom det er mulig.
  Frist: Kontinuerlig og umiddelbart

   

 • Varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
  Ansvar: Alle som arbeider på skolen
  Metode: Varsle rektor (eller rektors stedfortreder) ved personlig oppmøte, e-post uten sensitive data, eller telefon
  Frist: Umiddelbart ved mistanke eller kjennskap

   

 • Undersøke saken, ved mistanke om eller kjennskap til om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
  Ansvar: Rektor
  Metode: Samtaler med impliserte, innhente informasjon fra kontaktlærere, lærere og andre. Samarbeide med trinnansvarlige, rådgivere og andre aktuelle.
  Frist: Snarest mulig

   

 • Iverksette tiltak for å sørge for at elev får trygt og godt skolemiljø hvis en elev sier at vedkommende ikke har det, eller hvis undersøkelser viser at noen ikke har det
  Ansvar: Rektor
  Metode: Sørge for at involverte elever blir hørt og ta hensyn til hva som er best for elevene og så lage en skriftlig plan som inneholder hvilket problem som skal løses, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket og når tiltaket skal evalueres 
  Frist: Snarest mulig, og ha utarbeidet plan innen 5 dager

   

 • Varsle skoleeier ved alvorlige tilfeller
  Ansvar: Rektor
  Metode: Personlig oppmøte eller telefon

   

Del 5 Aktivitetsplikt dersom en som arbeider ved skolen krenker en elev

 • Varsle rektor ved mistanke eller kjennskap til at en som arbeider ved skolen utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering
  Ansvar: Alle som arbeider på skolen (også med annen arbeidsgiver, som kantinepersonell og helsesøster)
  Metode: Personlig oppmøte eller telefon
  Frist: Umiddelbart

   

 • Varsle skoleeier
  Ansvar: Rektor
  Metode: Personlig oppmøte eller telefon
  Frist: Umiddelbart

   

 • Utøve handlingsplikt i tråd med del 4
  Ansvar: Rektor
  Frist: Umiddelbart

   

Del 6 Aktivitetsplikt dersom en som arbeider i skolens ledelse krenker en elev

 • Varsle skoleeier ved mistanke eller kjennskap til at en som arbeider i skolens ledelse utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering
  Ansvar: Alle som arbeider på skolen (også med annen arbeidsgiver, som kantinepersonell og helsesøster)
  Metode: Personlig oppmøte eller telefon til fylkesdirektør for videregående opplæring eller regiondirektør videregående opplæring for Romerike
  Frist: Umiddelbart

   

Til toppen