Tilrettelagt opplæring

Mailand videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper.

Organisering av avdelingen

Skoleåret 2022-2023 består avdelingen av to team. Personalet har variert kompetanse og erfaring. Avdelingen samarbeider tett med foreldre, fysioterapeuter/ergoterapeuter i hjemkommunen, avlastningsboliger, habiliteringstjenesten, PPT, ulike kompetansesenter og andre samarbeidspartnere.

Skoletidene for elever på yrkesfag er 08.30–14.15 og 08.30–13.30 for elever som går på studiespesialisering.

Skolen og avdelingen

Skolen generelt og avdelingen spesielt er godt tilrettelagt for ulike typer funksjonshemninger. Avdelingen har blant annet eget kjøkken, aktivitetsrom, sanserom, musikkrom og undervisningsrom med SmartBoard. Skolen har kantine, bibliotek og tilgang til idrettshall. Avdelingen har i tillegg tilgang til svømmebasseng et par ganger i måneden og tilbud om musikkterapi fire dager i uken.

Skolen ligger sentralt i Lørenskog. Det er mange muligheter i området rundt skolen. Tilrettelagt avdelingen har direkte tilgang til Rådhusparken og Langvannet. Lørenskog hus med blant annet bibliotek og kinosal ligger i gangavstand. Metrosenteret med diverse butikker er også lett tilgjengelig og brukes for eksempel til handletrening.

Formålet med opplæringen

I likhet med all opplæring på Mailand vgs. er målet at elevene skal nå lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt til å møte voksenlivet. Dette gjelder både fysisk, kognitivt og sosialt uavhengig av om målet for opplæringen er deltakelse i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi eller deltakelse i arbeidslivet.

Tilrettelegging av undervisning og individuell opplæringsplan

Alle elevene ved tilrettelagt avdeling har individuelle opplæringsplaner (IOP). Elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og enkeltvedtak om rett til spesialundervisning er styrende for innholdet i opplæringen. Foresatte og elever tas tidlig med i arbeidet med å utarbeide en plan for opplæringen.

Aktiviteter og fag

Hvilke fag og aktiviteter en elev er med på styres av den enkeltes IOP og hvilke opplæringsmål det til enhver tid jobbes med. Det utarbeides en individuell timeplan som inneholder både individuell tid og gruppetimer. Vi jobber for at elevene skal få utvikle seg i sitt eget tempo samtidig som de opplever læringsfellskap med andre.

På avdelingen for tilrettelagt opplæring legger vi vekt på læring gjennom opplevelser, sansestimulering, selvstendighetstrening, trening av sosiale ferdigheter samt trening av praktiske ferdigheter og teoretisk opplæring innenfor ulike fagområder med særlig fokus på grunnleggende ferdigheter.

Vi har følgende utdanningsprogram ved avdelingen for tilrettelagt opplæring (TO):

  1. Salg, service og reiseliv
  2. Helse- og oppvekstfag
  3. Studiespesialisering                                        

Åpen ettermiddag og skolebesøk

Avgiverskole / foresatte tar kontakt med skolen for å avtale tid for skolebesøk. Programmet består av informasjon om avdelingen, omvisning og presentasjon av viktige fagområder. Elever, foresatte, kontaktlærere og andre det kan være aktuelt for er hjertelig velkomne. 

Vi følger opp med informasjon til aktuelle avgiverskoler i møte mellom ungdomsskolene og de videregående skolene i regionen.

Søknadsfristen er 01.02.23.

Til toppen