Oppdatering av rutiner og tiltak for korona

Smittevernveilederen for de videregående skolene er oppdatert med virkning fra 12. april 2021. På Malakoff videregående skole har vi oppdatert de allerede gode smitteverntiltakene og rutinene vi har. Merk deg informasjonen om bruk av munnbind og noen endrede lunsjtider.

Symbol for håndvask - Klikk for stort bildeSmittevernrutinene og tiltakene mot korona er oppdatert. Legg spesielt merke til bruk av munnbind ved behov og flytting av enkelte lunsjtider. Tim Mossholder, Unsplash  

Det å holde skolene åpne er spesielt viktig for å sikre ungdom sosial og faglig utvikling. Derfor er det egne smittevernregler som gjelder på skolene. Det er summen av disse tiltak som til sammen gir effekt mot smitte. Det er viktig at vi baserer våre tiltak på kunnskap om viruset, slik at vi kan hindre smittespredning.

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

2. God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Covid-19 kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Nye, mer smittsomme virusvarianter har etablert seg i Norge denne våren, men de ulike variantene smitter på samme måte.

Smittevernrådene bygger derfor på de samme prinsippene som tidligere. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Smittemåte: Viruset smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus fra luftveiene til en syk eller smittet person spres med små dråper ved for eksempel hosting og nysing, og videre til en annen persons luftveier. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på og derfra overfører viruset til slimhinner i øyne, nese eller munn (kontaktsmitte). Å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smittefaren fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte fra andre. Frivillig bruk av munnbind for videregående elever på skolen kan derfor bidra til å redusere smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk.

Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind. Husk håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det vil være Koronaverter som deler ut gratis munnbind i fellesområdene.

Smitteverntiltak og trafikklysmodellen

Vi følger smittevernveilederen fra UDIR . Det er kommuneoverlegen som bestemmer hvilket smittevernnivå vi er på til enhver tid, men det kan også komme nasjonale føringer.

Brudd på smittevernreglene behandles som brudd på ordensreglementet ved skolen.

Smittevernregler Malakoff vgs ved GULT-smittevernnivå:

 • Det skal være antibac i alle klasserom og i fellesarealer.
 • Vi skal bruke antibac før og etter vi bytter rom/klasse.
 • Ved undervisningsøktens slutt skal lærer spraye pultene, og elevene tørke over.
 • Kun elever som er i klasserommet før lunsj, kan spise lunsj i klasserommet.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i skolebygg hvor man ikke har eller skal ha undervisning.
 • Faglærer må tydeliggjøre i sitt fag hvordan elevene generelt skal følge undervisning hjemmefra ved kortvarig fravær (f.eks NDLA, ASK, Teamsmøte). Undervisningen må tilpasses slik at alle elever får opplæring og oppfølgning, også ved karantene.
 • Elever som blir langvarig borte fra skolen skal ha skriftlig avtale med fagleder/utdanningsleder om undervisning og vurdering.
 • Er det elever fra flere klasser i en gruppe, skal disse elevene sitte gruppert klassevis i rommet. Elevene skal ha faste plasser.
 • Syke elever skal ikke være på skolen. Det er tillatt å komme til skolen om du har restsymptomer og er feberfri etter sykdom.

Nytt fra april 2021:

 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind. Husk håndhygiene når munnbindet skal tas på og av.
 • Mandag til torsdag skal yrkesfagsklasser som har programfagsdag eller YFF-dag ikke ta lunsjpause mellom kl 11.27-12.00.
 • Fredager skal studieforberedende klasser som har fagdag, ikke ta lunsjpause mellom kl 11.27-12.00.
 • For voksenopplæringen: Alle bør holde minst én meter avstand i alle situasjoner også på gult tiltaksnivå.

På RØDT-nivå gjelder alle de samme reglene, og i tillegg følgende:

 • Antallet elever på skolen reduseres. Det lages en plan for hvilke elever som skal være på skolen for hver dag. Avvik fra planen må alltid avklares med nærmeste leder. Det er ønskelig at elever skal på skolen mest mulig, også på rødt.
 • På rødt nivå gjelder 1-metersregelen, alltid! Unngå nærkontakter, dvs mer enn 15 minutters møter/aktiviteter -> hold 2 meters avstand.

 

Om fraværskoder

Elever som følger undervisning hjemmefra skal ikke ha fravær, men fraværskode "!" Denne fraværskode er i viktig til oppfølgning av elever, dokumentasjon og smittesporing ved smitteutbrudd.

Er eleven ikke tilstede på Teams-møter e.l., må faglærer sette fraværskode X. 10%-regelen gjelder fremdeles for alt fravær som ikke skyldes helse. Alt helserelatert fravær er R-fravær.

 

Elever med individuell avtale om hjemmeundervisning:

Det er krav til hjemmeundervisning for elever pga sykdom, karantene eller for elever i risikogruppen Opplæring til elever som er hjemme (udir.no). Elever i risikogruppen skal ha skriftlig avtale med skolen om undervisning og vurdering etter anbefaling fra elevens lege. Har eleven foresatte i risikogruppen, kan hjemmeundervisning også vurderes etter anbefaling fra foresattes lege. Det er viktig å ha god dialog med hjemmene og sikre at hensynet til ungdommens beste også blir ivaretatt, slik at ungdom får en så normal hverdag som mulig og får gå på skolen.

Til toppen