Europeisk språkpris til Nannestad videregående

Gikk helt til topps: Nannestad videregående skole mottok onsdag Den europeiske språkprisen 2021.

Fra venstre Kersti Kelder (rektor), lærere Anne-Lise Solheim og Karen Marie Fossum Langhelle, Nina Handing (Hkdir), Steinar Nybølet (Fremmedspråksenteret). - Klikk for stort bildeFra venstre Kersti Kelder (rektor), lærere Anne-Lise Solheim og Karen Marie Fossum Langhelle, Nina Handing (Hkdir), Steinar Nybølet (Fremmedspråksenteret). Guri Gjerde / Viken fylkeskommune   

Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne for kommunikasjon og kulturforståelse samt bedre muligheter for utdannelse og arbeid.

Onsdag 16. mars mottok Nannestad videregående skole den gjeve språkprisen.

Prisen er på 50 000 kroner og deles ut av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku).

Begrunnelse for tildelingen:

Gjennom Erasmus+-prosjektet «Language Cooperation Across Borders» har Nannestad videregående skole og Lycée Simone Veil i Frankrike videreutviklet et samarbeid som har vart i flere år. Målet for samarbeidet har vært å skape et tverrnasjonalt læringsmiljø for fremmedspråkopplæring der norske elever får anledning til å forbedre sine franskkunnskaper og de franske elevene kan forbedre sine engelskkunnskaper.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

Nominasjonskomitéen trekker frem at prosjektet samsvarer godt med Europakommisjonens prioriteringer. Skolen tar i bruk IKT i fremmedspråkopplæringen og viser hvordan språkopplæring kan bidra til å fremme demokrati og medborgerskap.

Gjennom utvekslingsoppholdet har elevene tilegnet seg verdifull interkulturell kompetanse og økt forståelse for andre perspektiver, noe som kan bidra til bedre forståelse for demokratiske prinsipper.

Nannestad videregående skole har satset på fremmedspråkopplæring over flere år gjennom et godt etablert samarbeid med partnerskoler i Frankrike og i Tyskland, to av Norges prioriterte samarbeidsland.

Skolen er nylig blitt akkreditert i Erasmus-+-programmet, og vil få anledning til å videreutvikle samarbeidet med elevutveksling til både Lycée Simone Veil i Frankrike og til sin tyske partnerskole, Goethegymnasium Weimar.

Prosjektet «Language Cooperation Across Borders» har bidratt til at flere norske elever har forbedret sine franskkunnskaper og samtidig opplevd økt motivasjon for språklæring. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan Erasmus+ kan tas i bruk for å skape økt interesse for fremmedspråk i skolen.

Nominasjonskomitéen for tildeling av Den europeiske språkprisen har bestått av Ingrid Gran fra Universitets-och högskolerådet i Sverige, Rolf Steinar Nybøle fra Fremmedspråksenteret og Vidar Pedersen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Erasmus+ 2021-2027

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.