Tilbud for elever med stort læringspotensial

Prosjekt LUR er et tilbud for elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen og målgruppen er elever som har potensial for å prestere på høyt nivå. Etableringen av prosjekt Læring og Undring i Realfag (LUR) kommer i forlengelsen av Nesbru VGS’ ønske om å tilby større grad av tilpasset opplæring til elever med stort og ekstraordinært læringspotensial.

Vi samarbeider med Professor Ella Idsøe ved Naturfagsenteret, institutt for pedagogikk ved UiO, OsloMet og NIFU med tanke på identifiseringsmateriell og utarbeiding av undervisningsmateriell. For skoleåret 2018/19 var prosjekt LUR nært knyttet til et ettårig forskningsprosjekt med observasjon, filming og intervjuer av deltagerne utført av forskere ved institutt for pedagogikk ved UiO.

Dette forskningsprosjektet videreføres gjennom et større treårig forskningsprosjekt i samarbeid med UiO, OsloMet og NIFU, og det vil komme forespørsel om deltagelse i dette forskningsprosjektet for de elevene som tilbys plass i prosjekt LUR. Mer informasjon om forskningsprosjektet ProSkap-SL finnes her.

I prosjekt LUR tar vi utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med programmering, modellering, teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Deltakere vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design slik at de kan oppnå dybdelæring og får muligheten til å selv erfare realfag i praksis. Det blir hovedfokus på kompetansemål hentet fra VG1 innen naturfag og matematikk, samt kreative prosesser fra faget kunst og håndverk på ungdomstrinnet.

Prosjekt LUR er å se på som tilpasset undervisning for elever med stort og ekstraordinært læringspotensial, og faller dermed under opplæringsloven. Dette betyr at all deltakelse følger gratisprinsippet i norsk utdanning, og kostnader som påløper elever blir dekket.

Elever som skoleåret 2021/2022 går i 7. klasse til 10. klasse, og fortrinnsvis ikke har deltatt i prosjekt LUR tidligere, har mulighet til å søke plass i prosjekt LUR ved Nesbru VGS.

Rammer

For skoleåret 21/22 har vi et vilkår for at prosjekt LUR skal gå som planlagt: Det må være mulig å gjennomføre undervisningen med fysisk tilstedeværelse, og ikke digitalt. Tilsier smittesituasjonen i høst at fysisk undervisning ikke er forsvarlig, så utsettes prosjekt LUR til neste skoleår.

Undervisningen foregår på Nesbru VGS. Elever som får plass i prosjekt LUR, vil være borte fra ordinær undervisning enkelte dager. For disse elevene må rektor, i samarbeid med elev og foresatte, signere en avtale om omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for eleven. Asker kommune har laget en avtaletekst klar til denne bruk.

I Kunnskapsdepartementets veileder om organisering av elevene har de omtalt omdisponering på side 7. Her står det blant annet «[…] Omdisponeringen av timer forutsetter at eleven får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanene for fag. Dette kan altså ikke føre til at noen kompetansemål velges helt bort, men det vil være tillatt med noe redusert måloppnåelse innenfor det enkelte kompetansemål dersom det er grunn til å tro at elevens samlede måloppnåelse likevel blir bedre. Så langt det må antas at disse forutsetningene blir oppfylt, kan denne unntaksadgangen benyttes for så vel faglig svake som faglig sterke elever. […].»

Vi ber derfor rektor snakke med lærerne i relevante fag, slik at aktuelle elever og deres foresatte kan bli gjort kjent med tilbudet. Videre må faglærer informere rektor om hvilke elever som har søkt. Hvis søkeren skal bytte skole høst 2021 er det viktig at nåværende skole oversender ny skole informasjon om at eleven har fått plass i prosjekt LUR slik at ny skole er informert om dette og sammen med elev og foreldre inngå en avtale om omdisponering i tråd med 25%-regelen.

Undervisningen

Undervisningen består av 8 samlinger per semester i løpet av skoleåret 2021/2022. Samlingene vil bli forsøkt lagt til forskjellige tidspunkter og ukedager så langt det lar seg gjøre for å redusere sannsynligheten for at enkeltfag blir rammet av stort fravær. Det kan likevel være at undervisningen blir til samme dag og tid gjennom hele prosjektet grunnet skolenes timeplanlegging. Disse tidspunktene vil fastsettes ca en måned før oppstart, i begynnelsen av august. Samlingene blir avholdt annen hver uke og varer i 3 timer.

 

Søknadsprosessen

Vi ber alle faglærere om å ta en prat med aktuelle elever. Bruk vedlegget – «Identifisering av aktuelle elever for deltakelse i prosjekt LUR» som et verktøy for å finne elever med stort læringspotensial.

Det er viktig å understreke at elever som deltar i prosjekt LUR vil gå glipp av ordinær undervisning på sin hjemskole når de deltar på samlinger. Derfor er det viktig at skole i samråd med foreldre og elev legger til rette for kompenserende tiltak på undervisning eleven eventuelt går glipp av.

Følgende informasjon må fylles inn i søknaden for at vurdering skal finne sted:

Interesseskjema (fylles ut av elev)

Foreldreskjema

Beskrivelse av eventuelle utfordringer på skolen fra lærer/foreldre/elev

Det er foresatte i samarbeid med eleven som fyller ut søknadsskjemaet, men vi anbefaler at de informerer skolen om søkingen.

Søknadsportalen åpner 15. mars 2021, med søknadsfrist 31. mai 2021 kl 23.59. Alle elever og deres skoler vil få beskjed om hvorvidt de har fått plass i prosjekt LUR innen 15. juni.

Link til søknadsskjema: https://nettskjema.no/a/185960

Vedlegg for lærere. (PDF, 211 kB)

Til toppen