Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig skal fullføre og bestå best mulig. Forskning og erfaring viser at en god dialog mellom skolen og hjemmet kan ha betydning for elevers læring og trivsel. Vi vil derfor ha et spesielt fokus på ulike roller, ulikt ansvar og våre rutiner for å etablere et godt skole- hjem samarbeid. Vi inviterer dere til å komme med tilbakemeldinger slik at samarbeidet kan bidra til en god og konstruktiv dialog. Det tror vi vil gi et enda bedre læringsutbytte. Velkommen til våre møter og med ønske om god kommunikasjon. 

   

Foreldremøter

Skolen holder foreldremøter hvor vi orienterer om skolen og hvordan vi jobber med elevenes læring. I forbindelse med foreldremøtene blir det også samlinger med kontaktlærer og klassens foreldregruppe. I tillegg har Nesbru tradisjon for å arrangere oppstartsamtaler med kontaktlærer, elev og foresatte. Vi håper alle benytter anledningen til å bli kjent med skolen på denne måten. 

Hva tar vi opp med dere?

Mottakssamtalen ved skolestart I mottakssamtalen tar vi opp blant annet følgende temaer:

• Samtalens mål og hensikt
• Tilrettelegging for elevens læring og utvikling
• Forutsetninger for et godt samarbeid skole- hjem

Utviklingssamtalen etter høsthalvåret Denne finner sted på vår skole ved karakteroppgjøret mellom høst og vårhalvår. Denne samtalen har fokus på elevens daglige arbeid og det eleven har tilegnet seg av kompetanse så langt. Videre utvikling og læring er det andre hovedfokuset i denne samtalen og det skal informeres om elevens fravær og dersom eleven står i fare for ikke å få vurdering eller nedsatt ordens- og/ eller atferdskarakter. Systematisk kontaktinformasjon. Dere får tre «klassebulletiner» per skolehalvår på e-post fra kontaktlærer. Denne inneholder et generelt inntrykk av læringsmiljø i klassen og aktuelle aktiviteter. Annet Ved behov vil kontaktlærer kontakte den enkelte elevs foresatte. Dette kan gjelde bekymringsmeldinger om f eks fravær, svakt faglig nivå, manglende oppfølging og annet aktuelt. 

Hvordan kan du som foresatt og forelder bidra?

 • At eleven møter tidsnok, uthvilt og forberedt til undervisningen
 • At eleven viser respekt for alle i skolesamfunnet vårt og bidrar til en trygg skolehverdag
 • At eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet
 • Å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne og medelever
 • Å oppmuntre eleven til å benytte tilbudet i studieverkstedet
 • At eleven følger skolens ordensreglement og klassens regler • At du snakker om verdien av skolegang og utdanning

Hva kan du forvente av samarbeidet med skolen?

 • At skolen legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og ferdigheter, individuelt og i samarbeid med andre
 • At skolens ledelse og lærere bidrar til mestring i skolehverdagen
 • At skolens lærere samarbeider om elevens opplæring og utvikling
 • At alle elever mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig, sosial og personlig utvikling
 • At alle skolens ansatte arbeider aktivt for å ha et skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme og følger opp hvis krenkelser forekommer
 • At skolen har nulltoleranse for når det gjelder rus og rusmidler
 • At skolens ledelse og lærere arbeider systematisk med å skape et godt klasse- og læringsmiljø
Til toppen