Språk, samfunnsfag og økonomi

På Nesodden videregående skole kan du velge mellom mange fag som vil gi deg kompetanse i ulike retninger. Noen av disse fagene finner du innenfor språk, samfunnsfag og økonomi. Ved å velge dette programområdet får du gode jobbmuligheter i framtiden, blant annet innen kultur og media, undervisning, salg og markedsføring, økonomi og ledelse, rådgivning, juss og IKT. Alle fagene kan velges over to år og gir fordypningspoeng.

Språk

Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og tenker. Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I dagens samfunn er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.

Dette er fagene vi tilbyr:

Engelsk

Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn.
Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv. For å kunne delta i samfunnsliv og arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt, blir det stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert nivå. Programfaget kan bidra til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og kulturytringer, og dermed åpne dører til de mange land og kulturer som bruker engelsk.
Programfaget engelsk består av tre programfag: internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

2. Fremmedspråk

I tillegg til engelsk skal elever på studiespesialisering ha et 2. fremmedspråk. Skolen gir undervisning i tre språk – tysk, fransk og spansk. Vi tilbyr disse tre fremmedspråkene til elever som hadde disse språkene på ungdomsskolen, og undervisningen bygger videre på det elevene har lært på ungdomsskolen. For elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, gir skolen undervisning i ett av de tre språkene på begynnernivå hvert år. Hvilket språk det blir undervist i hvert år, avhenger av elevenes ønsker.

Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Opplevelse av og innsikt i kulturelle forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid.

Samfunnsfag og økonomi

Sosiologi og sosialantropologi

Kjernen i de to fagene sosiologi og sosialantropologi er mennesket i samfunnet: Hvordan skaper samfunnsskapte forhold rammer for enkeltmenneskets liv, og hvordan påvirker kultur vår måte å forstå menneskelig atferd på. Mens det obligatoriske faget samfunnsfag i VG1 har som mål å gi elevene generell kunnskap om samfunnsforhold, er det å lære seg riktig bruk av analyseverktøy som begreper, teorier og datamateriale sentralt i dette programfaget. Eksempler på temaområder er familie, kjønn, media, kultur og avvik. Faget er et muntlig fag, og arbeidsformene er varierte.

Politikk og menneskerettigheter

Programfaget innbyr til dypdykk i nasjonale og internasjonale spørsmål. Faget gir deg verktøyene til å forstå mer enn det du blir servert gjennom media. Kritisk tenkning, kunnskap om maktforhold og ideologier, samt skriftlige og muntlige ferdigheter er noen stikkord på hva du vil opparbeide deg gjennom faget. Selvvalgte temaer og problemstillinger, samt varierte arbeidsformer er stikkord på hvordan vi jobber i faget.

Historie og filosofi

Dette programfaget er relativt nytt i videregående skole. Det kombinerer to tradisjonsrike fag, og gir innblikk i hvordan ideer og ulike tenkere har påvirket historien opp gjennom tidene. Faget utfordrer også andre sider ved deg, ved å innby til filosofiske samtaler om spørsmål av tidløs og allmenngyldig karakter. Hva er det gode? Finnes det noe vi ikke kan tvile på? Når startet historien, og når slutter den? Vær så god – her kan du bryne hjernen din på spørsmål du ikke tenker på til daglig.

Psykologi

Psykologi er en vitenskap som handler om å forstå menneskets psyke og atferd. Faget psykologi prøver å forklare hvorfor mennesker opplever, føler, tenker og handler som de gjør. Psykologi 1 handler om psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og menneskets helse.

Samfunnsøkonomi (tidligere sosialøkonomi)

Programfaget gir en innføring i norsk økonomi og tar for seg temaer som rente, valuta, oljeformue, verdenshandel, EU, arbeidsledighet, etc. Dette er et nyttig fag for deg som vil følge med og forstå det som skjer i samfunnet. Faget har et samfunnsfaglig perspektiv, og man jobber ikke med matematikk, kun med modeller og kurver. Det å lese aviser og følge med på nyhetene er også en viktig del av faget.

Rettslære

Faget gir en innføring i norsk rettsvesen og rettspraksis, og ser også på privat rett. Rettslære er praktisk rettet og tar for seg å løse rettstvister innenfor en rekke områder.

Entreprenørskap og bedriftsetablering

Faget gir en teoretisk og praktisk innføring i hvordan man starter en bedrift. Entreprenørskap er svært praktisk, alle deltakerne skal være med på å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Svært mye av tiden i faget går med til dette arbeidet.

Programfag til valg: Breddeidrett

Breddeidrett er et programfag fra studieretningen idrettsfag. Det kan velges av alle som går på studiespesialiserende.

Opplæringen i programfaget breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Faget går over 5 timer i uken, fordelt på idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse.

Idrettsaktiviteter; demonstrere ferdigheter i minst en lagidrett og en individuell idrett, vi skal innom regler og normer, lekpregede aktiviteter med mer. Klassen har mulighet til å påvirke disse.

Basistrening; det blir satt av 2 timer til basistrening i uken. Der elevene kan jobbe med fysiske krav innenfor egen idrett.

Fysisk aktivitet og helse; elevene skal gjennomføre helsefremmende trening og trening som kan forebygge skader.
Dette skal være et praktisk fag, der teorien i stor grad knyttes til aktivitet.

Til toppen