Spesialundervisning

Du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning skal ivareta muligheter til å nå realistiske mål dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor ordinær (vanlig) opplæring. Derfor er det viktig at skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring kan gi for de fleste. Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette står i opplæringsloven § 5-4.

Utdanningsdirektoratet har også laget en presentasjon av spesialundervisning på fem minutter. Du får også utfyllende informasjon i veilederen om spesialundervisning.

Saksgang for spesialundervisning – fra bekymring til vedtak

  1. Skolen, elev eller foresatte er bekymret for at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Skolen plikter å iverksette nødvendig kartlegging og iverksette tilpasset opplæring
  2. En henvisning sendes PP-tjenesten.
  3. PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering som består av utredning og tilråding av elevens behov.
  4. Skolen vurderer og avgjør om eleven har rett til spesialundervisning og fatter enkeltvedtak.
  5. Dersom eleven har rett til spesialundervisning, lager skolen en individuell opplæringsplan (IOP) og starter med spesialundervisningen.
  6. Spesialundervisningen blir hvert år evaluert i en årsrapport. På bakgrunn av denne vurderer skolen om spesialundervisningen skal justeres eller opphøre.

Du kan lese mer utfyllende om saksgangen hos Utdanningsdirektoratet.

Rett, men ingen plikt til å motta spesialundervisning

Du og/eller dine foresatte har selvstendig rett til å kreve at skolen foretar de nødvendige undersøkelsene av om det er behov for spesialundervisning.

Selv om du har rett til spesialundervisning, er det opp til deg og/eller foresatte å velge om du faktisk skal ha spesialundervisning. Du har ingen plikt til å motta spesialundervisning. Rett til spesialundervisning står i opplæringsloven § 5-1

Individuell opplæringsplan (IOP)

Dersom du har vedtak om spesialundervisning, skal du ha en individuell opplæringsplan (IOP). En IOP viser hvilke mål opplæringen skal ha, hva som skal være innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Det er skolen som har ansvar for å lage planen, men du/foresatte skal medvirke.

Ved skoleårets slutt skal skolen lage en årsrapport som vurderer alle sidene ved spesialundervisningen som er gitt, blant annet om målene som sto i IOP er nådd. Årsrapporten skal sendes i kopi til deg/foresatte og til PP-tjenesten.

Les mer om individuell opplæringsplan (IOP) hos Utdanningsdirektoratet.

Kontakt

For spørsmål rundt spesialundervisning og IOP, kontakt din skole eller PPT i regionen du tilhører.

Mal for pedagogisk rapport

Til toppen