Arbeid med deling og etablering av tre nye fylker

Fylkestinget vedtok 23. februar 2022 å sende søknad om deling av Viken fylkeskommune og etablere tre nye fylker; Akershus, Buskerud og Østfold fra 01.01.24.

Søknad om deling av Viken fylkeskommune og etablere tre nye fylker ligger nå til behandling hos Stortinget i juni.

Geografiske utvalg

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

Se medlemmene i de geografiske utvalgene

Regionale planer

Fylkestinget vedtok 30. mars at Viken skal arbeide videre med kunnskapsgrunnlag, og legge til rette for vedtak om regionale planer i de nye fylkeskommunene. Det betyr at endelig vedtak om regionale planer gjøres av de tre nye fylkene.

Viken overleverer plangrunnlag til de nye fylkene

Bakgrunn og dokumenter

Se oppsummering av beslutningsgrunnlag og dokumenter

Tidslinje for videre arbeid

Her er noen hovedmilepæler i det videre arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner.

Februar 2022

Vedtar å søke om oppdeling

23. februar: Viken fylkesting vedtar å søke om oppdeling

Mars 2022

Søknad om deling
Prinsipper og føringer for delingsprosess

 • 8. mars: Fylkeskommunen sender søknad om oppdeling til Kommunal- og distriktsdepartementet
 • 30. - 31. mars: Fylkestinget behandler prinsipper og føringer for en oppdelingsprosess

Våren 2022

Behandling i Stortinget
Valg av styringsform

 • Juni: Søknad om deling og etablering av nye fylkeskommuner behandles i Stortinget. 
 • Juni: Foreløpig valg av politisk styringsform for de nye fylkeskommunene

Høsten 2022

Ansettelser av ledere og innplassering av ansatte
Samarbeidsløsninger

 • Ansettelse av nye fylkeskommunedirektører
 • Ansettelse av ledere og innplassering av medarbeidere starter
 • Beslutning om formelt IKT-samarbeid og andre fremtidige samarbeidsløsninger

Våren 2023

 • Innplassering av medarbeidere ferdigstilles
 • Forberede fylkestingsvalg

Høsten 2023

Fylkestingsvalg

 • 11. september: Nye fylkesting vil kunne velges

Januar 2024

Deling i tre nye fylkeskommuner

 • Deling av Viken fylkeskommune vil - forutsatt vedtak i Stortinget - tre i kraft fra 1. januar 2024. 
Til toppen