Høringsbrev til arbeidstakerorganisasjonene

Vår ref.: 3597/2021 - 2021/735
Dato: 16.12.2021

Høring om oppdeling av Viken – invitasjon til å gi høringsuttalelse med frist 1. februar og til muntlig høring – invitasjon til arbeidstakerorganisasjonene

Bakgrunn

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune informerte fylkestinget i september:

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.».

Videre har den nye regjeringen sagt dette om deling av fylket i sin plattform:

«Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.»

Med bakgrunn i dette har fylkesrådet i Viken laget en utredning som belyser konsekvenser for Viken knyttet til demokrati, økonomi, organisasjon, ansattes vilkår, innbyggernes tjenester og nye grenser. Denne utredningen danner grunnlaget for fylkesrådets sak til fylkestinget om søknad om oppdeling av Viken fylkeskommune. Saken legges fram for fylkestinget 16. februar.

Saken, utredningen, informasjon om høringer, innkomne høringsuttalelser, og øvrig informasjon kan dere finne her

Fylkestinget mottok saken fra fylkesrådet 17. desember 2021 og skal behandle denne i sitt møte 23. februar 2022, og eventuelt sende en delingssøknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 8. mars 2022.

Invitasjon til muntlig høring

Fylkesordfører vil, sammen med komité for finans, administrasjon og klima, og gruppelederne i de politiske partiene i Viken invitere arbeidstakerorganisasjonene til muntlig høring. Fylkesordfører ønsket i utgangspunktet å arrangere høring med fysisk oppmøte, men i lys av dagens smittesituasjon er det bestemt at høringen arrangeres digitalt via teams. Høringsdatoen er:

  • 11. januar 2022 – kl. 10-16, Digital høring via teams

Fylkesordfører, sammen med komitéleder for finans, administrasjon og klima, velger hvem som deltar i den muntlige høringen, og hvor mye tid hver enkelt får – inntil 10 minutter.

Ved mange påmeldinger forbeholder fylkesordfører seg retten til å velge blant de påmeldte organisasjonene. Påmeldte organisasjoner vil få tilbakemelding både dersom dere gis en tid, men også om dere ikke får en tid i høringsprogrammet.

Under høringen vil organisasjonen få ordet for innlegg og mulighet til å redegjøre for sitt syn. Fylkesordfører, komiteen og gruppelederne kan stille spørsmål til innlegget, men det skal ikke være debatt.

Høringene vil bli streamet, og kan følges her

Det vil ikke bli ført referat eller protokoll fra den muntlige høringen. Dere oppfordres derfor til å levere skriftlige høringssvar i tillegg, se informasjon under. Kun skriftlige høringssvar vil bli lagt ved saken.

Påmelding til muntlig høring - frist 6. januar 2022

Frist for påmelding til muntlig høring er torsdag 6. januar 2022.

Dere melder dere på til muntlig høring her

Merk at det kun er dersom organisasjonen ønsker å gi en muntlig høringsuttalelse at dere melder dere på. Ønsker dere kun å følge høringene henvises dere til live-sendingen: https://viken.kommunetv.no/

Skriftlig høringsuttalelse – frist 1. februar 2022

Det er kun skriftlige høringsuttalelser som legges ved saken til fylkestinget. Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn skriftlig høringsuttalelse i tillegg.

Fristen for å sende inn skriftlig høringsuttalelse er 1. februar 2022.

Denne sendes inn her: https://viken.no/sd/skjema/skjema/VIK200/

Du finner også skjemaet på hovedsiden

Vi ber dere besvare følgende spørsmål:

  1. Hvilke styrker og svakheter har Viken fylkeskommune for arbeidstakerne?
  2. Hvilke konsekvenser vil en eventuell deling av Viken fylkeskommune ha for arbeidstakerne og for fagmiljøer/arbeidsmiljøer?
  3. Andre kommentarer

Vennlig hilsen
Roger Ryberg
fylkesordfører

Til toppen