Høringsbrev til kommuner, organisasjoner med flere

Til 
Kommuner i Viken, frivillige organisasjoner i Viken, samarbeidspartnere, andre
 

Vår ref.:  3598/2021 - 2021/735. 
Dato: 17.12.2021

Høring om oppdeling av Viken– invitasjon til å gi høringsuttalelse med frist 1. februar og til muntlig høring

Bakgrunn

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune informerte fylkestinget i september:

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.».

Videre har den nye regjeringen sagt dette om deling av fylket i sin plattform:

 «Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.»

Med bakgrunn i dette har fylkesrådet i Viken laget en utredning som belyser konsekvenser for Viken knyttet til demokrati, økonomi, organisasjon, ansattes vilkår, innbyggernes tjenester og nye grenser. Denne utredningen danner grunnlaget for fylkesrådets sak til fylkestinget om søknad om oppdeling av Viken fylkeskommune. Saken legges fram for fylkestinget 16. februar.

Saken, utredningen, informasjon om høringer, innkomne høringsuttalelser, og øvrig informasjon kan dere finne her: https://viken.no/om-fylkeskommunen/vikens-framtid/

Fylkestinget mottok saken fra fylkesrådet 17. desember 2021 og skal behandle denne i sitt møte 23. februar 2022, og eventuelt sende en delingssøknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 8. mars 2022.

Invitasjon til skriftlige høringsuttalelser

Viken fylkesting ønsker å invitere Viken-samfunnet til å uttale seg om en eventuell deling av Viken og konsekvensene av dette innen 1. februar.

Høringen er viktig for fylkestinget, for å danne et best mulig beslutningsgrunnlag. Skriftlige høringsuttalelser vil legges ved saken til fylkestinget i februar.

Det er laget fem spørsmål som dere kan svare på. De fem spørsmålene er:

  1. På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune eller organisasjon?
  2. Har Viken fylkeskommunen som partner for din kommune eller organisasjon styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles problemstillinger?
  3. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller organisasjon ved en fylkesdeling?
  4. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller organisasjon dersom Viken opprettholdes?
  5. Vil Viken fylkeskommune ha potensial til å bidra til at din kommune eller organisasjon får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte?

Det er også mulighet til å gi andre innspill, eller generelle/øvrige kommentarer.

Om innlevering

Frist for å levere skriftlige høringsinnspill er 1. februar 2022.

Skriftlige høringsinnspill skal leveres her

Dere finner også lenken inne på hovedsiden

Det er mulig å legge ved vedlegg til høringsinnspillet.

Invitasjon til muntlige høringer

Fylkesordfører vil, sammen med komité for finans, administrasjon og klima, og gruppelederne i Viken, invitere til 3 muntlige høringer. Fylkesordfører ønsket i utgangspunktet å arrangere høringer med fysisk oppmøte, men i lys av dagens smittesituasjon er det bestemt at høringene arrangeres digitalt via teams. Høringsdatoene er:

  • 11. januar 2022: Digital høring via teams, kl. 10:00-16:00 – kun for arbeidstakerorganisasjonene
  • 12. januar 2022: Digital høring via teams, kl. 10:00-16:00 – åpen høring
  • 19. januar 2022: Digital høring via teams, kl. 10:00-16:00 – åpen høring

Fylkesordfører, sammen med komitéleder for finans, administrasjon og klima, velger hvem som deltar i de muntlige høringene, og hvor mye tid hver enkelt får – inntil 10 minutter.

Ved mange påmeldinger forbeholder fylkesordfører seg retten til å velge blant de påmeldte organisasjonene/kommunene. Påmeldte aktører vil få tilbakemelding både dersom dere gis en tid, men også om dere ikke får en tid i høringsprogrammet.

Under høringen vil organisasjonen/kommunen få ordet for innlegg og mulighet til å redegjøre for sitt syn. Fylkesordfører, komiteen og gruppelederne kan stille spørsmål til innlegget, men det skal ikke være debatt.

Høringene vil bli streamet, og kan følges her: https://viken.kommunetv.no/

Det vil ikke bli ført referat eller protokoll fra de muntlige høringene. Dere oppfordres derfor til å levere skriftlige høringssvar i tillegg, se informasjon over. Kun skriftlige høringssvar vil bli lagt ved saken.

Påmelding til muntlig høring

Frist for påmelding til muntlig høring er torsdag 6. januar 2022.

Dere melder dere på til muntlig høring her

Merk at det kun er dersom organisasjonen/kommunen ønsker å gi en muntlig høringsuttalelse at dere melder dere på. Ønsker dere kun å følge høringene henvises dere til streamingen: https://viken.kommunetv.no/

Vennlig hilsen
Roger Ryberg
fylkesordfører

Til toppen