Økonomiske konsekvenser av endringer av kommunesammenslåinger og grensejusteringer

Det vises til følgende henvendelse fra fylkesrådet fredag 10. desember:

Nettotall innbyggerjustering - grensejustering

Det henvises til de økonomiske konsekvensene av folketalls- og grensejusteringer som en konsekvens av kommunesammenslåinger i utredningen, og fylkesrådet etterspør et mer oversiktlig bilde med nettotall for å klargjøre hvordan disse justeringene vil slå ut for de nye fylkenes økonomi.

I det følgende kommenteres kort noen økonomiske konsekvenser av grensejusteringer. Det understrekes at omtalen ikke er en fullstendig gjennomgang av alle berørte forhold, men at noen store utgiftsområder kort kommenteres fram.

Østfold

Som følge av overføringen av Rømskog fra Østfold til Akershus, vurderes det som at dette ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser for Østfold verken på inntekts- eller utgiftssiden.

Buskerud

Kommunesammenslåing for Hurum og Røyken til nye Asker kommune, samt kommunesammenslåing mellom Svelvik og Drammen kommune, i tillegg til at Jevnaker tilknyttes Buskerud, innebærer totalt sett en nedgang i Buskeruds innbyggertall på om lag 7 prosent sammenlignet med Buskeruds innbyggertall i 2019. Reduserte inntekter for Buskerud som følge av redusert innbyggertall anslås grovt til om lag 290 mill. kr. I 10 års økonomisk scenario for Buskerud er reduserte inntekter som følge av færre innbyggere innarbeidet. Buskerud sine driftsutgifter i 10 års scenarioet er også redusert som følge av færre innbyggere.

Gitt at Buskerud klarer å redusere sine driftsutgifter i samsvar med sitt inntektsbortfall på 290 mill. kr, viser 10 års økonomisk scenario at Buskerud utover dette må redusere sine driftsutgifter med mellom 10-60 mill. kr i perioden fram til 2031. 

I 10 års scenariet er det ikke gått inn på hvordan den økonomiske tilpasningen på driftsbudsjettet skal skje som følge av inntektsbortfallet på 290 mill. kr og det ytterligere behovet for budsjettreduksjoner på 10-60 mill. kr. Dette er en politisk prioritering som et eventuelt nytt fylkesting i Buskerud må beslutte. Det vil imidlertid være noen budsjettposter som vil bortfalle som følge av endrede fylkesgrenser og redusert innbyggertall. I det følgende kommenteres noen av disse budsjettpostene. Det understrekes at det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av budsjettet slik at omtalen ikke er uttømmende.

Buskerud- eksempler på bortfall av driftsutgifter som følge av færre innbyggere

Det er sett på noen budsjettposter i Vikens budsjett som faktisk vil bortfalle for Buskerud som følge av endret fylkestilhørighet for kommunene Hurum, Røyken, Svelvik og Jevnaker. Dette gjelder blant annet følgende budsjettposter:

 • Røyken videregående skoles driftsbudsjett overføres til Akershus: besparelse 102 mill. kr for Buskerud
  Bortfall av utgifter til fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring og FoU er ikke beregnet. Grovt anslått kan dette utgjøre en besparelse i størrelsesorden 20 mill. kr for Buskerud
 • Tannklinikkene på Jevnaker, Svelvik, Røyken og Sætre: netto besparelse 8 mill. kr for Buskerud
 • Endret lengde fylkesveier og gang- og sykkelveier:
  35,8 km (-2,4 km gang- og sykkelvei, -33,4 km fylkesvei) besparelse drifts- og vedlikeholdsutgifter 5-10 mill. kr for Buskerud
 • Kollektivtransport:
  Ruter har i dag (finansierings)ansvaret for kollektivtransporten i Røyken og Hurum. I 2020 ble Ruter kompensert om lag 19 mill. kr for dette. Brakar har (finansierings)ansvaret for kollektivtransport i Jevnaker og Svelvik (inkl. fergen Svelvik-Verket). I 2020 ble Brakar kompensert om lag 37 mill. kr for dette. Nettoeffekten for Buskerud er om lag 18 mill. kr i økte driftsutgifter sammenlignet med 2019.
 • Buskeruds anslåtte finansutgifter i 10 års økonomisk scenario er beregnet ut i fra at nye prosjekter fra og med 2020 er fordelt til Buskerud ut i fra geografisk lokalisering etter nye fylkesgrenser. Foreliggende anslag på netto finansutgifter for Buskerud (bl.a. renter og avdrag) er økende i 10 års perioden, fra 168 mill. kr i 2022, til 242 mill. kr i 2031. Det er lagt til grunn at finansutgiftene ikke bortfaller som følge av færre innbyggere.

Overføringen av innbyggere mellom Buskerud- og Akershusdelen av Viken som følge av kommunesammenslåinger og fylkesgrensejusteringer skjer i et område som er relativt sett tettbefolket og med relativt korte avstander. Det framstår som at inntektsbortfallet for Buskerud er relativt høyt sammenlignet med bortfallet av driftsutgifter for store tjenesteområder. Det understrekes at det ikke er foretatt en fullstendig gjennomgang av alle fylkeskommunale budsjettposter. Dette omfatter blant annet administrative stab- og støttefunksjoner, plan, kultur og næring, samt utgifter til politisk ledelse.

Akershus

Kommunesammenslåing for Hurum og Røyken til nye Asker kommune, innebærer totalt sett en økning i Akershus innbyggertall på om lag 5 prosent sammenlignet med innbyggertallet i 2019. Økte inntekter for Akershus som følge av økt innbyggertall anslås grovt til om lag rundt 300 mill. kr. I 10 års økonomisk scenario for Akershus er økte inntekter som følge av flere innbyggere innarbeidet.

Akershus sine driftsutgifter i 10 års scenarioet er også økt som følge av flere innbyggere.

I 10 års scenariet er det ikke gått inn på hvordan den økonomiske tilpasningen i driftsbudsjettet skal skje som følge av flere innbyggere. Dette er en politisk prioritering som et eventuelt nytt fylkesting i Akershus må beslutte. Det vil imidlertid være noen budsjettposter som vil tilkomme som følge av endrede fylkesgrenser og økt innbyggertall. I det følgende kommenteres noen av disse budsjettpostene. Det understrekes at det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av budsjettet slik at omtalen ikke er uttømmende.

Akershus- eksempler på økte av driftsutgifter som følge av flere innbyggere

 • Røyken videregående skoles driftsbudsjett overføres til Akershus: økte driftsutgifter 102 mill. kr (budsjettramme 2022)
 • Utgifter til fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring og FoU er ikke beregnet.

Grovt anslått kan dette utgjøre økte utgifter i størrelsesorden 36 mill. kr for Akershus

 • Tannklinikkene Røyken og Sætre overføres til Akershus: økte driftsutgifter 11 mill. kr
 • Endret lengde fylkesveier og gang- og sykkelveier:
  142 km (+13 km gang- og sykkelvei, +129 km fylkesvei)
  anslag økte drifts- og vedlikeholdsutgifter på mellom 25-30 mill. kr
 • Kollektivtransport:
  Ruter har idag ansvaret for kollektivtransporten i Røyken og Hurum. I 2020 fikk Ruter kompensert 19 mill kr for dette, og utgjør økte driftsutgifter for Akershus.

Overføringen av innbyggere mellom Buskerud- og Akershusdelen av Viken som følge av kommunesammenslåinger og fylkesgrensejusteringer skjer i et område som er relativt sett tettbefolket og har relativt korte avstander. Det framstår som at inntektsøkningen for Akershus er relativt høy sammenlignet med økningen av driftsutgifter for store tjenesteområder. Det understrekes at det ikke er foretatt en fullstendig gjennomgang av alle fylkeskommunale budsjettposter. Dette omfatter blant annet administrative stab- og støttefunksjoner, plan, kultur og næring, samt utgifter til politisk ledelse.

Til toppen