Om Viken fylkeskommune

Viken er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. 

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt.

Vi er totalt 11 763 ansatte. 9 579 av oss jobber i de videregående skolene i Viken. (Tall fra januar 2021)

Oppgavene er blant annet videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Folkevalgte har vedtatt visjonen «Viken viser vei», med bærekraft, utvikling og kompetanse som mål for fylkeskommunen. Mer om visjon, mål og verdier.

Videregående opplæring og læreplasser

Illustrasjon av elever og lærling utenfor en videregående skole - Klikk for stort bilde

I Viken finner du det bredeste og beste tilbudet innen videregående skoler. Vi jobber systematisk sammen med kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv for å gi våre ungdommer det beste utdannings- og læreplasstilbudet i landet.

Vi har 58 videregående skoler, 4 fylkeskommunale folkehøgskoler og en konsolidert fagskole. 

Viken skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet videre. 

Mer om videregående opplæring og læreplasser i Viken

Samferdsel

Illustrasjon av buss, bil og sykkel - Klikk for stort bilde

Vikens innbyggere skal ha gode samferdselstilbud. Fra januar 2020 overtok Viken fylkeskommune ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 5498 kilometer med fylkesveier. Vårt mål er å tilby gode og trafikksikre fylkesveier.

Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken.

Det betyr blant annet at vi harmoniserer prisene på tvers av de gamle fylkesgrensene og jobber for et sømløst billettsystem. Slik at du etter hvert kan reise på kryss og tvers, hit eller dit, med tog eller buss. På én billett. 

Mer om vei og kollektivtransport i Viken

Tannhelsetjenesten

Illustrasjon av pasient hos tannlegen - Klikk for stort bilde

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Vi har 60 tannklinikker, driver helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid og gir gratis tannhelsetjenester til prioriterte grupper.
Om lag 300 000 pasienter har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Vårt mål er at Viken-beboerne skal ha god helse gjennom å ha god tannhelse.

Vi gir regelmessig tilbud til: 

  • barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • mennesker med psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

Mer om tannhelsetjenesten i Viken

Næringsliv 

Illustrasjon av robot - Klikk for stort bilde

I Viken finner du flere av landets største og viktigste bedrifter. Næringslivet i Viken er mangfoldig og nyskapende. Flere av bedriftene leder an internasjonalt i det grønne skiftet.

Viken fylkeskommune spiller på lag med næringslivet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger og skal både tilrettelegge for og utvikle et vitalt og bærekraftig næringsliv. Til det beste for bedriftene. Til det beste for innbyggerne.

Mer om næringsliv og næringsutvikling i Viken

Tilskudd til frivillige 

De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre mangfoldet i samfunnet og gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle levende lokalsamfunn i bygd og by.

Viken fylkeskommune fordeler en rekke tilskudd for å opprettholde og stimulere bredt til frivillig arbeid. Innbyggerne skal oppleve et variert tilbud der de bor, både innen idrett, friluftsliv, kunst eller kultur.

Vi er svært stolte av frivilligheten i Norge. Den skal få gode kår også i Viken.   

Mer om tilskudd og støtteordninger i Viken

Folkehelse

Folkehelsearbeid skal bidra til å gi god helse og livskvalitet til hele befolkningen. Viken fylkeskommune skal være en pådriver og samordne for godt folkehelsearbeid i hele fylket, i nært samarbeid med kommunene. Vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør, og det favner bredt.

Illustrasjon av park, en som fisker, fotballspiller og to som prater - Klikk for stort bilde

Det handler blant annet om tilrettelegging for fysisk aktivitet, fra vugge til grav. Det handler om utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen, og å stimulere til frivillig aktivitet. Det handler også om psykisk helse og utvikling av gode bomiljøer i byer, bygder og tettsteder. Kort sagt: Det handler om god livskvalitet til alle. Uansett. 

Mer om folkehelsearbeidet i Viken

Idrett

Fylkeskommunen fordeler årlig rundt 500 millioner kr på tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlene går til alt fra skilting og tilrettelegging i skog og mark til større idrettsanlegg og idrettshaller på skolene. Rundt 90 prosent av alle barn i Viken (6–12 år) deltar i et idrettslag, og rundt 70 prosent av befolkningen går ukentlig turer i skog og mark.

I Viken arrangeres det en rekke nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer som Ladies Tour of Norway, World Cup Drammen Skisprint og World Cup Skiflyvning i Vikersund. Eventuell fylkeskommunal støtte kan være avgjørende for å kunne ha slike arrangementer i Viken. 

Mer om idrett og friluftsliv i Viken

Regional utvikling 

Viken fylkeskommune har en sentral samfunnsutviklerrolle. Det ansvaret tar vi, og arbeidet vårt skal bli lagt merke til både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vi ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Vi skal jobbe helhetlig, og på alle samfunnsnivåer. Både ildsjelen i idrettslaget og næringslivsdirektøren er med på laget. Sammen med innbyggerne skal vi utvikle levende og bærekraftige bygder og byer. Hvorfor? Fordi det skal være godt å bo i Viken. 

Les den regionale planstrategien for Viken for perioden 2020-2024

Klima og miljø 

Fylkeskommunen tar ansvar for å redusere klimagassutslipp. Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner skal vi oppnå felles klimamål. 

Fylkeskommunen koordinerer også planarbeidet for å beskytte og forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket. Som planmyndighet har vi også en viktig rolle i viltforvaltningen, spesielt med å ta vare på viltets leveområder.

Mer om klima- og miljøarbeidet som gjøres i Viken

Kultur  

Vi skal tilrettelegge godt for både profesjonelt og frivillig kulturliv i hele Viken. Fylkeskommunen sørger for et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. Slik bidrar vi til ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. 

Illustrasjon musikk, konsert, malekunst, kulturaktivitet - Klikk for stort bilde

 Fylkeskommunen finansierer blant annet tre teatre, ett profesjonelt orkester, to distriktsoperaer, ett profesjonelt dansekompani, syv institusjoner for visuell kunst, Kongsberg Jazzfestival, Norges eldste folkemusikkfestival i Ål og Viken Filmsenter.

Og bibliotekene i Viken blir den største kulturarrangøren i Norge med over 9000 arrangementer i året.  

Vikens 190 000 elever vil årlig få mer enn 500 000 opplevelser innen musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst av høy kvalitet, på skolen eller i kulturhus i fylket vårt. 762 utøvere i Den kulturelle skolesekken bidrar til over 300 turnéer i hele fylket, med rundt 6000 forestillinger.  

Mer om kulturlivet i Viken

Kulturminner 

Alle spor etter menneskers liv og virksomhet i omgivelsene er kulturminner og kulturmiljøer, enten de tilhører en fjern eller en nær fortid. 

Illustrasjon av mann på fjelltopp med helleristninge - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har som regional kulturminneforvaltning ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneinteresser i plan- og byggesaker og følge opp saker knyttet til fredete kulturminner. 

Vi gir råd og veiledning til kommuner og eiere av verneverdige og fredete kulturminner. Dessuten er vi stolte av våre kulturskatter og tipser gjerne om hvilke kulturminner du kan oppsøke ulike steder i Viken.  

Mer om kulturminner i Viken

Se også

Alle illustrasjoner: Melkeveien