Korona og konsekvenser for arbeidsmarkedet i Viken

Arbeidsledigheten i Viken økte kraftig de første ukene med tiltak rettet mot spredning av koronaviruset og nådde en topp på 11,1 prosent i slutten av mars. Over 82 000 arbeidstakere bosatt i Viken har eller har vært permittert siden 9. mars. Varehandel og overnattings- og serveringsbransjen er hardest rammet.

Statistikk  som viser andelen arbeidsledighet i Viken i slutten av april 2020 - Klikk for stort bildeAndelen arbeidsledighet i Viken i slutten av april 2020

Åpne dashboard-rapporten i interaktiv visning

Svak nedgang i arbeidsledigheten, men fortsatt rekordhøyt nivå

Arbeidsledigheten i Viken nådde en topp i slutten av mars, da 11,1 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige. I løpet april sank arbeidsledigheten til 10,0 prosent. Ny statistikk fra NAV viser at 5,3 prosent av arbeidsstyrken var delvis arbeidsledige i slutten av april 2020. Delvis arbeidsledige er ikke inkludert i tallene for arbeidsledighet, slik at 15,3 prosent av arbeidsstyrken i Viken var helt eller delvis arbeidsledige i slutten av april.

NAVs statistikk tilbake til 1948 viser at den høyeste ledigheten registrert «før korona» var i begynnelsen av 1990-tallet. På nasjonalt nivå noterte vi da en arbeidsledighet på 5,5 prosent, mens ledigheten var over 6 prosent i tidligere Akershus.

Over 82 000 personer har vært permittert i Viken i 2020

Ved inngangen til 2020 var det 615 473 sysselsatte bosatt i Viken, fordelt på 135 591 næringsbedrifter ved siden av offentlig sektor. Fra 9.mars til 04. mai har over 82 000 personer i Viken søkt dagpenger på grunn av permittering, noe som tilsvarer 13 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Flest dagpengesøknader kom i uke 12 (16.-20.mar), og antall nye dagpengesøknader har siden falt hver uke.

 

Graf som viser andelen permitteringer som andel av arbeidsstyrken 11. mars til 4. mai - Klikk for stort bildePermitteringer som andel av arbeidsstyrken 11. mars til 4. mai. Kilde: NAV, dashbordet er laget av Viken fylkeskommune.

 ​​​​​​Se dashbordet i interaktiv visning

Andel permitterte varierer mye mellom kommunene i Viken

Kommunene i Viken er ulikt rammet av permitteringer.

I Hol og Hemsedal har henholdsvis 27,2 og 26,4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen vært permittert i perioden. Ullensaker, Gol og Nannestad har også høy andel permitterte, med henholdsvis 21,4, 19,8 og 19,7 prosent.

Lavest andel permitterte finner vi i Aremark (5,6 prosent), Marker (7,0 prosent), Nore og Uvdal (7,5 prosent) og Sigdal (8,0 prosent).

Kart som viser permitterte som andel av lønnstakere per 4. mai 2020 - Klikk for stort bildePermitterte som andel av lønnstakere per 4. mai 2020. Kilde NAV, kart: Viken fylkeskommune

Overnattings- og serveringsvirksomheter er hardt rammet

Næringsfordelt statistikk viser ikke uventet at overnattings- og serveringsvirksomheter er hardest rammet, målt som andel av lønnstakerne i næringen.

Hele 56,7 prosent av lønnstakerne i denne næringen i Viken har vært eller er permittert. Flest permitterte personer finner vi innen varehandel (20 000 personer).

 

Graf som viser prosentandelen permitterte i perioden 9. mars - 29. april 2020 som andel av lønnsmottakere - Klikk for stort bildePermitterte i perioden 9. mars - 29. april 2020 som andel av lønnsmottakere

Åpne dashboard-rapporten i interaktiv visning

Ser vi på overnattings- og serveringsvirksomheter er det spesielt hyttekommuner som Hemsedal, Hol, Gol og Flesberg som har stort omfang av permitteringer. Verst rammet er Hemsedal hvor antall permitterte har utgjort over 100 prosent av lønnstakerne innen denne næringen.

Kart over Viken som viser prosentandelen permitterte som andel av lønnstakere - Overnattings og serveringsbransjen - per 4. mai 2020 - Klikk for stort bildePermitterte som andel av lønnstakere - Overnattings og serveringsbransjen - per 4. mai 2020

For overnattings- og serveringsvirksomheter kan det være snakk om kortsiktige effekter grunnet begrensningene som er satt fra myndighetene, men dette setter likevel hardt press på virksomhetene. Vi ser også ringvirkninger på annen tjenesteyting i disse kommunene. Uten besøkende stopper mye virksomhet opp. Lokal produksjon blir avhengig av et større distribusjonsapparat for å selge varer.

Flest personer permittert innen varehandel

Jevnt over ser vi høye tall for permitterte personer tilknyttet varehandel og reparasjon av motorkjøretøy i Viken (23 prosent, 21 670 personer, pr. 29. april). Dette er en omfangsrik sektor som omfavner også handel med de fleste forbruksvarer, husholdningsvarer, IKT-varer, maskiner, motorvogner og fritidsartikler. Det har vært en trend siste årene med økt omfang av netthandel og gjenåpning av butikker med små marginer og sterk konkurranse kan være en utfordring når vi går ut av denne krisen.

Vanskelig å si noe om langtidskonsekvensene

Da Norge sist opplevde svært høy ledighet på 90-tallet hadde vi renter på over 15%, og rentenedsettelse ble et effektivt våpen mot resesjonen. Det tok likevel en del år før økonomien normaliserte seg.  Nesten tretti år senere står Norge overfor nye utfordringer og betydelig større økonomiske utfordringer. Hvor stor del av arbeidsledigheten som forblir permanent gjenstår å se.

IMF anslo i sin rapport fra april at BNP i Norge vil gå ned med 6,3 prosent i 2020, og øke med 2,9 prosent igjen i 2021. IMFs prognose viser også at arbeidsledigheten i Norge kan stige til 13 prosent i gjennomsnitt for 2020, før den faller til 7 prosent i 2021. Prognosene for arbeidsledighet ble imidlertid laget før alle koronatiltakene i norsk økonomisk politikk ble kjent. Jacques Miniane, som leder IMFs arbeid med norsk økonomi, var raskt ute og kommenterte til norsk presse at disse prognosene nok var for pessimistiske selv gitt en nedgang i BNP på 6,3 prosent.

Langtidsvirkningene for arbeidsmarkedet vil være avhengig av en rekke faktorer, noe som gjør prognosene veldig usikre. Utviklingen vil være avhengig av blant annet hvor lenge vi må beholde de ulike begrensningene som rammer økonomisk aktivitet, effekten av statlige tiltak, samt utviklingen i oljeprisen og verdien på norske kroner over tid.

Viktige begreper

  • Permitterte er personer som har søkt dagpenger hos NAV på grunn av permittering fra 9. mars til 13. april 2020. Også delvis permitterte regnes med.
  • Permitterte som andel av lønnstakere etter næring bruker informasjon fra SSBs registerbasert statistikk over lønnstakere i 2019 (tabell 12539). Andelen permitterte per næring kan overstige 100 prosent.
  • Permitterte som andel av arbeidsstyrken brukes når tallene ikke er fordelt på næring.
  • Arbeidsstyrken er summen av sysselsatte og arbeidsledige.
  • Arbeidsledige er personer som har registret seg som helt arbeidsledige hos NAV
  • Arbeidsledighet oppgis som andel av arbeidsstyrken.

Se alle statistikkrapporter i interaktiv visning

Se også

Til toppen