Koronavirus, force majeure og tiltak overfor leverandører

Ved leverandørhenvendelser om leveringshindringer som følge av force majeure legges følgende til grunn:

Krav om varsel

Leverandøren plikter å varsle Viken fylkeskommune snarest dersom leverandøren er forhindret fra å levere i henhold til kontrakten pga. virusspredningen/force majeure. I et slikt varsel skal det gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Det kreves også varsel når force majeure-situasjonen opphører.

Konkret vurdering av force majeure-hindring

Utbruddet av koronaviruset vil som utgangspunkt oppfylle kravene til en force majeure-hendelse, det vil si en ekstraordinær og uforutsett hendelse utenfor partenes kontroll.

Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering av den aktuelle situasjonen sett i lys av:

  • det som eventuelt er avtalt mellom partene i den enkelte kontrakt
  • det som følger av lovgivningen på området dersom det ikke er avtalt noe
  • de ulovfestede regler som gjelder der det ikke finnes kontrakts- eller lovbestemmelser om dette
  • årsakssammenheng mellom det som hindrer oppfyllelse og force majeure-situasjonen
  • om man kunne tatt situasjonen i betraktning før eller ved avtaleinngåelse

Fritak fra oppfyllelse av kontraktsforpliktelser inntreffer bare dersom viruset faktisk har forhindret eller påvirket utførelsen av kontraktsforpliktelsene. Dette må vurderes konkret fra sak til sak.

Begrensninger/tiltak pålagt av lokale og nasjonale myndigheter, som for eksempel pålegg om stengning av fabrikker og havner og ulike former for reiserestriksjoner, kan påvirke kontrakter og frita en leverandør fra ansvar. 

Kontrakter inngått etter at koronautbruddet ble kjent

Ettersom viruset og dets virkninger nå er kjent ved kontraktsinngåelse kan man ikke lenger si at det ikke var mulig å forutse at virusutbruddet kunne komme til å hindre kontraktsmessig oppfyllelse.

Leverandører som innga tilbud før koronautbruddet, men som på dette tidspunkt ennå ikke hadde inngått kontrakt, er i utgangspunktet bundet av tilbudet sitt inntil vedståelsesfristen utløper.

Dersom en leverandør som innga tilbud før korona-utbruddet blir tildelt og inngår kontrakt, og koronaviruset/etterfølgende myndighetspålegg hindrer oppfyllelsen, vurderes dette på samme måte som om kontrakten hadde blitt inngått forut for utbruddet. Det betyr at eventuelle kontrakts-bestemmelser om force majeure/vederlagsjustering kan påberopes.

Leverandører som inngir tilbud etter at koronautbruddet ble kjent

Leverandører som inngir tilbud etter at utbruddet av koronaviruset ble kjent, vil i utgangspunktet ikke kunne påberope seg viruset som grunnlag for force majeure.  

Leverandører som deltar i anbudskonkurranser i tiden fremover, og som ser at leveransen vil kunne måtte endres eller utsettes som følge av virusutbruddet, bør på eget initiativ ta dette opp med Viken fylkeskommunes kontaktperson for konkurransen før tilbudsfristen.

Dersom det tas generelle/upresise forbehold i tilbudet om at kontraktsbetingelser kan endres som følge av virusutbruddet, kan det bli ansett som et forbehold eller avvik som gir plikt eller rett til å avvise tilbudet. For å unngå dette oppfordrer vi til å gjøre eventuelle avklaringer før tilbudsfrist.

Mulige tiltak for å bedre situasjonen for våre leverandører

I den vanskelige situasjonen mange leverandører har kommet i, er Viken fylkeskommune innstilt på å benytte mulighetene anskaffelsesregelverket gir men hensyn til å gjøre midlertidige endringer i kontrakten for å avhjelpe og opprettholde leveringssikkerheten. Eventuelle tiltak/endringer må vurderes konkret fra sak til sak.

Det vises til uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet har uttalt følgende knyttet til dette:

Tiltakene som gjennomføres i tilknytning til COVID-19 kan føre til behov for endringer i kontrakt, for eksempel fordi det blir vanskelig for leverandører å levere ytelsen sin. En pandemi som COVID-19 kan, etter departementets oppfatning, være en begivenhet som etter en konkret vurdering kan utgjøre grunnlag for endring i kontrakt. Kravene for å gjennomføre endringer avhenger av omfanget av endringene. Større endringer i kontrakten kan bare gjennomføres dersom det er nødvendig som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse. Oppdragsgiveren kan da gjøre endringer som medfører en prisøkning på opptil 50 prosent. Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, gjelder denne begrensningen på 50 % for hver enkelt endring.

Det er altså et krav at endringene skal være "nødvendige". Hva som kan anses som en nødvendig endring må vurderes konkret.