For elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasituasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

Skolehverdagen organiseres og skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Det er fortsatt skjerpede krav til hygienetiltak og avstand. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for alle. 

Det kan være forskjeller i hvordan skolene og klassene organiserer skolehverdagen med tanke på smittevern. Du finner informasjon på din skoles nettside.

Eksamen og standpunktvurdering våren 2021

 • Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever og deltakere i voksenopplæring. 
 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
 • Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene. 
 • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak. 
 • Skolene oppfordres til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig.
 • Elever eller deltakere som likevel må avlegge eksamen skal få standpunktkarakter i det ene faget han eller hun eventuelt selv er trukket ut til eksamen i, senest dagen før eksamen avlegges.
 • Norske myndigheters beslutninger om vurdering, eksamen og vitnemål under pandemien gjelder ikke elever på International Baccalaureate. Den internasjonale IB-organisasjonen har egne regler for vurdering, eksamen og vitnemål og tar egne beslutninger i forbindelse med pandemien, som også omfatter IB-elever i Norge.

Regjeringen avlyser også muntlig eksamen (Udir)

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

Fylkeskommunen har ikke myndighet til å fastsette nivået på smittevernet i de videregående skolene. Det er det lokale helsemyndigheter (kommunen) eller regjeringen som beslutter. Viken fylkeskommune som skoleeier har heller ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Det er en nasjonal føring at barn og unge skal skånes for de strengeste tiltakene og at de skal være mest mulig på skolen. 

Fravær og dokumentasjon for elevene

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. De ordinære fraværsreglene settes til side fra mandag 24. august og ut skoleåret 2020/21. Elevene skal likevel levere egenerklæring, og foresatte må bekrefte fraværet for elever under 18 år. 

Fraværsreglene endres for å sikre at elever som ikke skal være på skolen på grunn av symptomer eller mistanke om smitte, faktisk holder seg hjemme.

Ut skoleåret 2020/21 gjelder følgende:

 • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår.
 • De ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner skal ikke gjelde i samme periode. Eleven trenger ikke å levere legeerklæring.
 • Selv om de ordinære dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene legge frem bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge frem egenmelding.
 • Unntaksregelen fra fraværsføring for de elevene som går på Vg4 påbygging, og som trenger å avlegge fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19, videreføres. Disse elevene skal ikke få fravær ført på vitnemål eller kompetansebevis ved gjennomføring av fag- eller svenneprøve.

Eleven skriver egenmelding i VIS. Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som eleven laster opp i VIS.

Elevene må få et forsvarlig opplæringstilbud

Departementet understreker at skolene må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen, får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette kan gjelde

 • elever som selv er i risikogruppe eller har nær familie som er det
 • elever med langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon
 • elever med langvarig eller gjentatt fravær på grunn av symptomer og sykdomsfølelse

Skolene må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Viken fylkeskommune anbefaler primært opplæring på digitale flater for elevgruppene som er omtalt over. Elever som deltar i opplæring hjemmefra, regnes ikke som fraværende.

Se også

Skoleskyss

Stopp i utenlandsreiser

Det er innført reisestopp ut skoleåret 2020/21 for alle utenlandsreiser i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene. Dette gjelder både for ansatte og elever.

Elever som har vært på utveksling

Utvekslingselever på Vg2-nivå skal henvende seg til skolen der de gikk Vg1 for å få utvekslingsåret godkjent.

Årsopphold i utlandet gjennom utvekslingsprogram avlyst skoleåret 2021/22

I Viken fylkeskommune tilbyr Hvam, Sørumsand og Rud videregående skoler vanligvis årsopphold for Vg2 i Storbritannia, og Drammen videregående skole årsopphold på New Zealand. Disse tilbudene er avlyst kommende skoleår.

Utleie av skolelokaler

På grunn av smittevern er det en restriktiv utlånspraksis for utleie av skolenes lokaler til eksterne.

Elever som får påvist smitte

Om karantene, isolasjon og områder med smitte

Har du en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om hjelp til elever som har vanskeligheter ved hjemmeundervisning.

Til toppen