Koronasituasjonen: Viktig informasjon for lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter

Pågående fag-/svenneprøver og kompetanseprøver kan sluttføres dersom dette er vurdert tilrådelig, men ingen nye prøver skal igangsettes fra mandag 16. mars. Det er noen av tiltakene som igangsettes innen opplæring i bedrifter i forbindelse med korona-situasjonen. 

Lærer veileder snekkerlærlinger - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

På bakgrunn av nasjonale myndigheters anbefalinger og tilrådninger knyttet til å hindre spredning av koronaviruset så har Kompetanseområdet for Viken fylkeskommune besluttet følgende som gjelder for opplæring i bedrift:

Gjennomføring av fag-, svenne- og kompetanseprøver

 • Vi anbefaler at pågående fag-/svenneprøver og kompetanseprøver sluttføres dersom dette er vurdert tilrådelig og er i tråd med nasjonale myndigheters anbefalinger. Videre ber vi om at ingen nye prøver igangsettes fra mandag 16. mars. Fag- og yrkesopplæringsseksjonen ber prøvenemndsleder orientere berørte kandidater og prøvesteder. Så snart det er tilrådelig å gjennomføre fag-/svenneprøver og kompetanseprøver vil Viken fylkeskommune legge ut informasjon om at arbeide kan gjenopptas.

Åpner for alternative prøveformer

 • Oppdatert 29.03: Fra uke 14 vil Viken fylkeskommune åpne for å gjennomføre fag- og svenneprøver med alternative prøveformer i utvalgte fag.
  • Prøver som følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om adferd (antall mennesker som kan samles, avstand mellom mennesker, transport til og fra prøvestedet samt reingjøring med mer), kan gjennomføres etter avtale med fag- og yrkesopplæringsseksjonen. I tillegg må forskriften til Opplæringsloven som regulerer rammene for de enkelte fag-/svenneprøvene overholdes.
  • Prøvenemnda, lærebedrifter og kandidater er ansvarlig for at prøvene gjennomføres i tråd med bestemmelsene, og bes om å utarbeide en beskrivelse av hvordan prøven er planlagt gjennomført og hvordan smittevernreglene ivaretas. 
  • Før prøve igangsettes  sendes den til leder for enhet fagprøver og dokumentasjon Heidi Wang Erlandsen, heidierl@viken.no eller Gaber Moharem; gaberm@viken.no 
  • På grunn av omstendighetene kan prøvenemnda se bort fra kravet om fysiske møter med kandidatene ved prøvestart og prøveslutt. Disse møtene kan gjennomføres digitalt ved bruk av ulike og tilgjengelige kommunikasjonsplattformer som vi bruker til daglig; e-post, telefon,  Skype, Teams, Chat og lignende.

Til grunn for prøvegjennomføringen ligger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om adferd samt forskriften til Opplæringsloven som regulerer rammene for de enkelte fag-/svenneprøve.

Opplæring i bedrift

 • Opplæringen i bedrift følger tilrådningene fra nasjonale myndigheter og de enkelte arbeidsgiveres vurderinger for sine arbeidstakere. Det innebærer at det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdene også for lærlingene og lærekandidatene.
 • Undervisning på skolene gis kun digitalt inntil de videregående skolene er tilbake i normal drift. Dette betyr at lærlinger som har undervisning i fag på en skole må avklare med den aktuelle skolen hvordan undervisningen vil foregå den nærmeste tiden. Les mer om alternativ opplæring på skolene
 • Dersom du som lærling blir permittert vil normalt kontrakten bli forlenget tilsvarende. Dette må sees i sammenheng med kontraktens sluttdato og permisjonens varighet. Ved lang varighet på permisjonen må avtalen om forskyvning av utløpsdato for kontrakten gjøres i dialog med fylkeskommunen.
 • Vi viser i tillegg til oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Kontakt NAV om du har spørsmål om permittering og inntekt

I forbindelse med permitteringer i læretiden melder det seg gjerne mange spørsmål om inntekt. Du kan lese mer om rettigheter ved permitteringer på nettsidene til NAV.

Dersom du ikke har rett på dagpenger bør du kontakte NAV for spørsmål om dine rettigheter, og veiledning i forhold til andre ordninger.

Lærebedrifter og opplæringskontor

Oppdatert 22.03.20: Dersom lærebedrifter ser det nødvendig å permittere lærlingen eller lærekandidaten vil vi at dere gir oss beskjed på e-post: fagopplaring@viken.no

Dere kan også bruke samme e-postadresse hvis dere har andre spørsmål vedrørende permittering av lærlinger eller lærekandidater, men vi anbefaler å sjekke NAV sine nettsider først.

Eksamen

Oppdatert 25.03: Regjeringen har avlyst all skriftlig eksamen for elevene i videregående skoler. Samtidig jobber Kunnskapsdepartementet videre med å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver. 

 

Til toppen