Viken fylkesrevisjon

Viken fylkesrevisjon er revisor for Viken fylkeskommune. Revisjonen omfatter både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

I tillegg utfører fylkesrevisjonen en rekke oppdrag som gjelder attestasjoner og bekreftelser.

Fylkesrevisjonen skal gjennomføre den lovpålagte revisjonen for Viken fylkeskommune fra og med regnskapsåret 2020. Revisjonsarbeidet er regulert av bestemmelser i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Viken fylkesrevisjon utfører sine oppgaver på vegne av kontrollutvalget, og rapporterer til kontrollutvalget i alle saker med unntak av revisjonsberetningen, som sendes fylkestinget.

Revisjonen er en del av fylkeskommunens egenkontroll. Ansvaret for fylkeskommunens internkontroll tilligger fylkesrådet. Fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere fylkeskommunens virksomhet.

Fylkesrevisjonens ledelse

Alle ansatte

Kontaktinformasjon

  • Postadresse: Viken fylkesrevisjon, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
  • Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, 1721 Sarpsborg
  • Telefon: 32 30 00 00 
  • E-post: viken.fylkesrevisjon@viken.no
  • Organisasjonsnummer: 980 756 351