Eierskap og styring

Viken fylkeskommune er en betydelig eier i fylket og har eierskap i 47 selskaper. I tillegg kommer stiftelser, foreninger og andeler i skolegårdsbruk. 

Eierstyring for felleskapet

I vår portefølje er det selskap av stor økonomisk betydning for fylkeskommunen (energiselskapene) og det er selskap som understøtter viktige områder som infrastruktur, kultur, næring og utdanning.

Arbeidsmarkedsbedriftenes arbeid med å inkludere flere i arbeidslivet er av særlig stor verdi. Her forvaltes verdier som går utover hva som kan måles i kroner og øre.

I tråd med lange tradisjoner for offentlig eierskap i Norge vil Viken fylkeskommune forvalte eieransvaret slik at det kommer fellesskapet til gode.

Selskaper der Viken fylkeskommune har eierskap

Pr. 01.02.2022

Styrehonorar i selskapene

Til toppen