Interpellasjoner, spørsmål og representantforslag

Fylkestingsrepresentanter som vil ta initiativ til politisk debatt om aktuelle problemstillinger og sette viktige saker på dagsorden, kan fremme representantforslag, interpellasjoner, skriftlige spørsmål eller muntlige spørsmål.

Interpellasjoner

Interpellasjoner brukes om spørsmål gjeldende større og politisk viktige saker, og skal være fylkesordføreren i hende senest kl. 09.00 ni virkedager før fylkestingsmøtet starter og offentliggjøres. Svar gis muntlig i fylkestinget av fylkesordfører, som der det er aktuelt delegerer til fylkesrådsleder eller den fylkesråd som gis oppdraget av fylkesrådsleder.

Benytt skjema: Skjema for interpellasjon

Representantforslag til fylkestinget

Fylkestingsrepresentanter kan fremme representantforslag angående fylkeskommunens virksomhet for fylkestinget. Representantforslaget settes opp på sakslisten til førstkommende fylkesting, forutsatt at forslaget er oversendt fylkesordfører senest 19 dager før fylkestingsmøtet. Normalt vil svar bli gitt gjennom ordinær sak som fylkesrådet fremmer for fylkestinget.

Benytt skjema: Skjema for representantforslag til fylkestinget

Skriftlig spørsmål til fylkestinget eller komiteene

Dersom representantene ønsker svar på konkrete spørsmål fra fylkesordfører eller fylkesrådet, kan det stilles skriftlige spørsmål. Spørsmål kan bare omhandle en sak som naturlig hører inn under fylkeskommunens ansvarsområde, og som ikke står på fylkestingets saksliste. Skriftlige spørsmål skal være fylkesordfører i hende senest kl. 09.00 fem virkedager før fylkestingsmøtet starter og offentliggjøres. Svar gis muntlig i fylkestinget av fylkesordfører, som der det er aktuelt delegerer til fylkesrådsleder eller den fylkesråd som gis oppdraget av fylkesrådsleder.

Benytt skjema: Skjema for skriftlig spørsmål til fylkestinget eller komiteene 

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet

Fylkestingets representanter kan sende skriftlige spørsmål til fylkesrådet om enhver sak som hører inn under fylkeskommunens ansvarsområde/virkeområde. Spørsmålene skal besvares skriftlig, normalt innen én uke. Spørsmål og svar gjøres tilgjengelig for de andre fylkestingsrepresentantene.

Benytt skjema: Skjema for skriftlige spørsmål til fylkesrådet

Se oversikt over innkomne spørsmål og svar

Spørretime

Hvert fylkesting- og komitémøte starter med en spørretime. I den muntlige spørretimen svarer fylkesrådsmedlemmene på spørsmål som representantene stiller muntlig uten at det er gitt forhåndsvarsel om hvilke spørsmål som vil bli stilt. Spørsmål stilles til ordfører, som der det er aktuelt delegerer til fylkesrådet å svare.

Se også reglement for Viken fylkesting og fylkestingskomiteer, punkt 3.16 a-e for utførlig reglement.

Til toppen