Fylkesrådet

Ut 2023 fungerer Fylkesrådet i Viken som forretningsministerium. Det vil si å ivareta driften av fylkeskommunen og begrense seg til å ta seg av løpende oppgaver (forretninger) ut året. 

Høsten 2023 dannes nye fylkesting for de nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Det skjer i det som kalles konstituerende møter. 

Det skal gjennomføres fylkestingsomvalg i Moss kommune 27. november. Det betyr at konstituering av fylkesting i Østfold skjer etter at omvalget er gjennomført og valgresultatet foreligger. Dato for det konstituerende møtet vil gjøres kjent senere.

Fylkesting i Viken eksisterer ut året

Selv om nye fylkesting for Akershus, Buskerud og Østfold konstitueres, består Viken fylkesting ut 2023. De skal følge opp allerede fattede vedtak fram til Viken fylkeskommune opphører fra nyttår. Fra konstituering er det de nye fylkestingene som har ansvaret for å behandle saker som gjelder de nyetablerte fylkene og er de aktive politiske arenaene. 

Fylkesrådet i Viken som forretningsministerium 

Ut 2023 vil fylkesrådet i Viken opptre som forretningsministerium.

Et forretningsministerium skal ivareta driften av fylkeskommunen og begrense seg til å ta seg av løpende oppgaver (forretninger) ut året. Fylkesrådets mandat i denne perioden er regulert gjennom delingsforskriften som tredde i kraft etter vedtak om oppdeling av Viken. 

Fylkesrådet endres fra 7 til 3 personer.

Fylkesrådet med oppgaver knyttet til rådsområder fordeles slik ut 2023