Møter i fylkesrådet

Fylkesrådet behandler sine saker og treffer vedtak i ukentlige møter.

Se møtekalender og saksdokumenter/referater fra fylkesrådets møter.

Retningslinjer for fylkesrådets møter:

  • Fylkesrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden for det enkelte møte.
  • Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder.
  • Det føres protokoll fra fylkesrådets møter.
  • Fylkesrådene forbereder og legger saker frem for fylkesrådet.
  • Fylkesrådet skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Fagavdelingens vurderinger skal følge saker frem til endelig vedtak i fylkesrådet/fylkestinget.
  • Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede. 
  • Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført. 
  • Fylkesrådets innstillinger til fylkestinget skal oversendes fortløpende.

Planlagte saker til fylkestinget

Fylkesrådet sender hver januar fylkestinget en oversikt over planlagte saker til politisk behandling for det kommende året.

Planlagte saker til behandling i fylkestinget 2022:

Saker til behandling i fylkestinget 2022
Sakstittel Rådsområde
Temastrategi mangfold, Universell utforming og integrering Fylkesrådsleders kontor
Internasjonal strategi (ny behandling) Fylkesrådsleders kontor
Mobilisering til EU-prosjekter (orienterings/drøftingssak) Fylkesrådsleders kontor
Partnerskapsavtale Indre Østfold Fylkesrådsleders kontor
Gjennomgang av internasjonale organisasjoner, prioritering av deltakelse Fylkesrådsleders kontor
Viken Kollektivterminaler FKF - nye vedtekter Fylkesrådsleders kontor
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) - ny selskapsavtale Fylkesrådsleders kontor
VIGO IKS - ny selskapsavtale Fylkesrådsleders kontor
Bærekraftrapportering - overordnet struktur Viken fylkeskommune Fylkesrådsleders kontor
Bærekraftrapportering - oppstart refleksjon egen praksis Fylkesrådsleders kontor
Årsrapporter for Akershus Energi og Østfold Energi Fylkesrådsleders kontor
Viken Pensjonskasse årsrapport 2021 Fylkesrådsleders kontor
Eierskapsrapport 2022 Fylkesrådsleders kontor
Oversikt over saker behandlet i fylkesrådet 2. halvår 2021 Fylkesrådsleders kontor
Oversikt over saker behandlet i fylkesrådet 1. halvår 2022 Fylkesrådsleders kontor
Språkbruksplan for Viken Fylkesrådsleders kontor
Evaluering av arbeidet med årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Finans og administrasjon
Rammefordelingsmodell for videregående skoler Finans og administrasjon
Forvaltningsrevisjon - høringsuttalelse - tiltak for ungdom som avslutter vgs (utdanning og kompetanse) Finans og administrasjon
Forvaltningsrevisjon - høringsuttalelse -etterlevelse av rutiner for arkeologiske registreringer Finans og administrasjon
Forvaltningsrevisjon - høringsuttalelse - voksnes rett til videregående opplæring Finans og administrasjon
Rapport pr 1. tertial 2022 Finans og administrasjon
Rapport pr 2. tertial 2022 Finans og administrasjon
Regnskap og årsrapport 2021 for Viken fylkeskommune (før oversendelse av årsrapporten til fylkesrevisjonen 19. mars) Finans og administrasjon
Regnskap og årsrapport 2021 for Viken fylkeskommune (etter fylkesrevisjonens uttalelse og behandling i kontrollutvalg) Finans og administrasjon
Regnskap og årsrapport 2021 for Viken KollektivTerminaler FKF - fylkesrådets uttalelse før styrets behandling av regnskap og årsrapport Finans og administrasjon
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Finans og administrasjon
Diverse koronarelaterte saker til politisk behandling i fylkestinget i henhold til eventuelle framtidige statlige tiltakspakker og tildelte midler fra staten knyttet til håndtering av koronapandemien.  Finans og administrasjon
Tannhelseplan Næring og tannhelse
Pasientreise Næring og tannhelse
Klinikkstruktur Næring og tannhelse
Årsrapport for Innovasjon Norge Oslo Viken Næring og tannhelse
Årsrapport for SIVA Næring og tannhelse
De regionale partnerskapenes rolle i næringsutviklingsarbeidet, og fylkeskommunens rolle i partnerskapene. Orientering om arbeidet. Næring og tannhelse
Plan for etablering av samarbeidsfora for kompetansepolitikk i hele Viken Kompetanseforum Viken Næring og tannhelse
Rapport om muligheter for regional næringsutvikling etter covid-19 Næring og tannhelse
Sluttrapport Interreg-prosjekt Marint grenseforum Skagerrak Næring og tannhelse
Sluttrapport Interreg-prosjekt Bioeconomy Regions in Scandinavia Næring og tannhelse
Temastrategi for biologisk mangfold Plan, klima og miljø
Orientering om folkehelseundersøkelsen Plan, klima og miljø
Orientering om bygdmiljøpakkepilotene Plan, klima og miljø
Orientering om det regionale planarbeidet Plan, klima og miljø
Orientering om status på håndtering av skrantesjuke i Nordfjella og Hardangervidda Plan, klima og miljø
Oppfølging av FT sine verbalvedtak/ oversendelsesforslag om myr, økologisk fotavtrykk, naturbudsjett Plan, klima og miljø
Klimaregnskap, egen sak Plan, klima og miljø
Rapport på klimabudsjett som en del av årsrapport Plan, klima og miljø
Oppfølging fjordsatsning jmf verbalvedtak i fylkestinget om vedtatt økonomiplan Plan, klima og miljø
Bypakke Nedre Glomma fase 2 Samferdsel
Buskerudbyen - grunnlag i byvekstavtale Samferdsel
Omklassifisering av Garderveien fv. 279 - Lillestrøm kommune Samferdsel
Bompengetakster for nullutslippskjøretøyer i bomstasjonen for E16 Kløfta - Kongsvinger og E6 Gardermoen - Kolomoen Samferdsel
Plan for utslippsfri kollektivtransport i Viken innen 2028 Samferdsel
Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 (sluttbehandling) Samferdsel
Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene Samferdsel
Innstilling til nytt styre fra valgkomiteen i Viken kollektivterminaler FKF Samferdsel
Takst og rabattsystem bompenger E16 Eggemoen - Olum Samferdsel
Videref. Stans i innkreving sideveier E6 Kolomoen - Moelv Samferdsel
Omklassifisering fv.1412 Alvær brygge Nesodden kommune Samferdsel
Omklassifisering av Fv.285 Asdøla bru Samferdsel
Omklassifisering av strekningen Fjellsund - Stensrud Samferdsel
Nullutslippsbåt Oslofjorden Samferdsel
Oslopakke 3 - reforhandlet avtale Samferdsel
Oslopakke 3 og byvekstavtalen for Osloområdet - Handlingsprogram 2023-2026 Samferdsel
Organisering av kollektivtilbudet i Viken Samferdsel
Pris og betalingssystem Samferdsel
Orienteringssak om resultater av arbeidet i klagenemndene for karakterer Utdanning og kompetanse
Karakterklagenemnder - nye oppnevninger og supplering Utdanning og kompetanse
Dimensjonering av skoletilbudet skoleåret 2023-2024 Utdanning og kompetanse
Friskoler og felles innsøking i inntakssystemet Vigo Utdanning og kompetanse
Endring av friskoleloven - svar høring Utdanning og kompetanse
Utbygging av idrettshall Røyken videregående skole Utdanning og kompetanse
Hvam videregående skole - nytt grisefjøs og melkerobot Utdanning og kompetanse
Askim videregående skole - forprosjekt for nybygg til yrkesfag Utdanning og kompetanse
Byggeprogram Jessheim videregående skole - 300 nye elevplasser Utdanning og kompetanse
Byggeprogram for Mysen videregående skole - nye byggfaglokaler Utdanning og kompetanse
IRP-sak - St. Olav vgs - inneklimatiltak - byggeprogram Utdanning og kompetanse
IRP-sak - Kjelle vgs - byggeprogram for nytt fjøs Utdanning og kompetanse
Framtidens skolestruktur - kartlegging dagens situasjon, fase 1. Utdanning og kompetanse
Framtidens skolestruktur - prinsipper. Fase 2. Utdanning og kompetanse
Organisering opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Utdanning og kompetanse
Organisering av PPT, OT, Voksenopplæring og karriereveiledning Utdanning og kompetanse
Sak om arbeid med skolemiljø, inkludert verbalvedtak 29 økonomiplan 2022-2025 Utdanning og kompetanse
Tilstandsrapport for videregående opplæring Utdanning og kompetanse
Skolerute skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 Utdanning og kompetanse
Folkehøyskolene - eierstrategi og økonomiske rammebetingelser Utdanning og kompetanse
Skolevalg Utdanning og kompetanse
Nettbasert tilbud i Viken Utdanning og kompetanse
NDLA, vedtakspunkt 4, styringsstrukturen Utdanning og kompetanse
NDLA og hvordan forlagsbransjen påvirkes Utdanning og kompetanse
160/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025: Utdanning og kompetanse
Verbalvedtak nr 6 Kongsbergmodellen Utdanning og kompetanse
Verbalvedtak nr 26, 28 helsesykepleier, skolepsykolog, selvmord Utdanning og kompetanse
Viken fylkeskommunes museumspolitikk Kultur og mangfold
Handlingsplan for Viken fylkesbibliotek 2022-2023 Kultur og mangfold
Rapportering handlingsprogram fylkesbibliotek 2021 Kultur og mangfold
Utlånssentraler i folkebibliotekene Kultur og mangfold
Orientering om markedsføring av digitale bibliotektjenester Kultur og mangfold
Desentraliserte arbeidsplasser i bibliotek Kultur og mangfold
Handlingsplan for temastrategi kunst og kultur 2022-2025 Kultur og mangfold
Rapportering handlingsplan kunst og kultur 2021 Kultur og mangfold
Orientering tilskudd kunst og kultur 1. halvår 2022 Kultur og mangfold
Orientering om tilskudd kunst og kultur 2.halvår 2022 Kultur og mangfold
Evaluering tilskuddsordninger kunst og kultur Kultur og mangfold
Orientering om talentsatsninger kunst og kultur Kultur og mangfold
Orientering Ung kultur- helhetlig satsning Kultur og mangfold
Temastrategi for frivillighet  Kultur og mangfold
Statusrapportering Handlingsprogram Aktiv i Viken 2021-2022 Kultur og mangfold
Regionale friluftsområder og turruter i Viken Kultur og mangfold
Nye kriterier fordeling av spillemidler i Viken Kultur og mangfold
Nye retningslinjer for fordeling av spillemidler til kulturarenaer Kultur og mangfold
Til toppen