Møter i fylkesrådet

Fylkesrådet behandler sine saker og treffer vedtak i ukentlige møter.

Se møtekalender og saksdokumenter/referater fra fylkesrådets møter.

Retningslinjer for fylkesrådets møter:

  • Fylkesrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden for det enkelte møte.
  • Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder.
  • Det føres protokoll fra fylkesrådets møter.
  • Fylkesrådene forbereder og legger saker frem for fylkesrådet.
  • Fylkesrådet skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Fagavdelingens vurderinger skal følge saker frem til endelig vedtak i fylkesrådet/fylkestinget.
  • Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede. 
  • Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført. 
  • Fylkesrådets innstillinger til fylkestinget skal oversendes fortløpende.

Planlagte saker til fylkestinget

Fylkesrådet sender hver januar fylkestinget en oversikt over planlagte saker til politisk behandling for det kommende året.

Planlagte saker til behandling i fylkestinget høsten 2021:

Saker til behandling i fylkestinget høsten 2021
Sakstittel Rådsområde
Rapport pr 2. tertial 2021 Finans og administrasjon
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Viken fylkeskommune (politisk sak til fylkestinget) Finans og administrasjon
Rammefordelingsmodell for videregående skoler i Viken Finans og administrasjon
Eiendomsstrategi for Viken fylkeskommune Finans og administrasjon
Energistrategi for Viken fylkeskommune Finans og administrasjon
Ladeinfrastruktur Finans og administrasjon
Temastrategi mangfold, Universell utforming og integrering Fylkesrådsleders kontor
Gjennomgang av internasjonale organisasjoner, prioritering av deltakelse Fylkesrådsleders kontor
Eierstrategier for Akershus Energi og Østfold Energi Fylkesrådsleders kontor
Oppnevning av styremedlem til stiftelsen Buskerudmuseet Fylkesrådsleders kontor
Eierskapsrapport for 2020 Fylkesrådsleders kontor
Vikens plan- og styringssystem Fylkesrådsleders kontor
Temastrategi internasjonalt arbeid Fylkesrådsleders kontor
Oppnevning av representanter til styrings-/overvåkningskomiteer Interreg A-programmene Fylkesrådsleders kontor
Orientering om inngått partnerskapsavtale Hallingdal Fylkesrådsleders kontor
Revidering av overordnet ROS-analyse for sikkerhet og beredskap i Viken fylkeskommune Fylkesrådsleders kontor
Viken som fairtrade fylke Fylkesrådsleders kontor
Temastrategi bibliotekutvikling Kultur og mangfold
Temastrategi kunst og kultur Kultur og mangfold
Temastrategi frivillighet Kultur og mangfold
Orienteringssak om anskaffelse av biblioteksystem og medier Kultur og mangfold
Orienteringssak om Ung kultur Kultur og mangfold
Felles handlingsprogram for regionale planer kulturarv Kultur og mangfold
Fartøyvern - Vertskommuneavtale med Oslo  Kultur og mangfold
Medlemskap i Interkommunale Friluftsråd Kultur og mangfold
Miljømessige konsekvenser knyttet til kunstgressbaner - Bruk av fylkeskommunale virkemidler Kultur og mangfold
Orientering om tilskudd kunst og kultur 2.halvår Kultur og mangfold
Rapport fra institusjoner med fast driftstøtte Kultur og mangfold
Regionalt forskningsfond Viken - effektstudie Næring og tannhelse
Oppdragsstyring Siva Næring og tannhelse
Svar til Fylkestinget om å øke satsingen på etablerertjenesten rettet mot arbeidsledige innvandrere Næring og tannhelse
Vedtak av planprogram for regionale planer Plan, klima og miljø
Vedtak av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken og regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet Plan, klima og miljø
Vedtak av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og Telemark Plan, klima og miljø
Vedtak av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestland Plan, klima og miljø
Strategi for biologisk mangfold og insektsvennlig fylke Plan, klima og miljø
Handlingsprogram for Samferdsel 2022-25 Samferdsel
Utslippsfri kollektivtransport innen 2028 Samferdsel
Bompengetakster for 0-utslippskjøretøy - prosjekter felles med Innlandet Samferdsel
Nytt skoleskyssreglement for VGS og grunnskole Samferdsel
Læreplassgaranti (Læreplassregnskap) Utdanning og kompetanse
Opplæringstilbudet for skoleåret 2022-2023 Utdanning og kompetanse
Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Viken – endring av inntaksordning Utdanning og kompetanse
Utvidet rett til videregående opplæring - Vikens tolkning og praktisering av regelverket knyttet til utvidet rett videregående opplæring Utdanning og kompetanse
Vedtekter for de fylkeskommunale folkehøgskolene i Viken Utdanning og kompetanse
Eierstrategi for de fylkeskommunale folkehøgskolene i Viken Utdanning og kompetanse
Prinsipper og kriterier for tildeling av tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning 2021-2022 Utdanning og kompetanse
Lørenskog videregående skole – byggeprogram Utdanning og kompetanse
Skedsmo videregående skole – byggeprogram Utdanning og kompetanse
Lørenskog videregående skole – idrettshall i samarbeid med Lørenskog kommune Utdanning og kompetanse
Tilstandsrapporten for 2020 – oppfølging av fylkestingets vedtak pkt 3 Utdanning og kompetanse
Satsing på unge idrettstalenter i Viken fylkeskommune Utdanning og kompetanse
Til toppen