Møter i fylkesrådet

Fylkesrådet behandler sine saker og treffer vedtak i ukentlige møter.

Se møtekalender og saksdokumenter/referater fra fylkesrådets møter.

Retningslinjer for fylkesrådets møter:

  • Fylkesrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden for det enkelte møte.
  • Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder.
  • Det føres protokoll fra fylkesrådets møter.
  • Fylkesrådene forbereder og legger saker frem for fylkesrådet.
  • Fylkesrådet skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Fagavdelingens vurderinger skal følge saker frem til endelig vedtak i fylkesrådet/fylkestinget.
  • Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede. 
  • Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført. 
  • Fylkesrådets innstillinger til fylkestinget skal oversendes fortløpende.
Til toppen