Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Utvalget skal også påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i fylkestinget når utvalgets saker skal behandles.

Kontrollutvalget kan kreve at fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak.

Møter og saker

Se møter og saker i kontrollutvalget 

Medlemmer av kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Disse utpekes av fylkestinget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Se oversikt over medlemmer i kontrollutvalget.

Utvalgssekretær for kontrollutvalget er kontrollsjef Hans-Olaf Lunder.

Se også 

Til toppen