11/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Gustavsen (Frp) om Ahusbanen

  • Nummer: 11/2020
  • Dato innsendt: 26.04.2020
  • Dato besvart: Besvart 12.05.2020

11/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Gustavsen (Frp) om Ahusbanen

Forstudie om T-baneforlengelse Ellingsrudåsen - Lørenskog/Skårersletta. Ahus banen

Ahus banen er et samarbeid mellom Oslo og Lørenskog kommune. Dette er en del av kollektivprosjektet på Nedre Romerike, Oslo-Kjeller (Oslo-Lørenskog-Ahus-Kjeller).


Fylkestinget i Akershus behandlet Konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre
Romerike i ett møte 18. Juni 2018, og vedtok blant annet:
Planlegging av metro/T-baneforlengelse Lørenskog/Skårersletta igangsettes i samarbeid med Ruter, Lørenskog kommune og Oslo kommune. Aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og bobling til øvrig kollektivtrafikk, avklares i en forstudie. Kommunestyret i Lørenskog behandlet forstudie om T-baneforlengelse til Lørenskog 4. mars 2020, hvor høringsuttalelsen tas til orientering. Det betyr at de slutter seg til rapporten fra Norconsult som er gjort på oppdrag fra Ruter. Rapporten anbefaler av 3 traseer alternativ B.

Dette er et alternativ som vanskeliggjør en mulig forlengelse av banen. Dette strider mot forutsetningen for vedtaket som er gjort i Akershus, der dette er en del av en hel strekning frem til Kjeller.

Viken FrP mener derfor at Viken ikke kan slutte seg til Norconsult rangering, da forutsetningen for denne traseen var en helhetlig bane frem til Kjeller. Noe som ikke lar seg gjøre med trasevalg B.

Vi mener derfor at eneste alternativ er alternativ A som gir muligheter for videre muligheter for utbygging av AHUS banen frem til Ahus og Kjeller på sikt.

Spørsmål:

Hvor står saken nå? Vil Viken stå ved de helhetlige planer som er lagt så sent som i 2018 i Akershus og Oslo?

 

Svar fra fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug:

 

Fylkestinget i Akershus behandlet Konseptvalgutredning (KVU) kollektivtransport - Nedre Romerike 18. juni 2018. Vedtaket er i sin helhet gjengitt under.


1. KVU om kollektivtransport på nedre Romerike med tilhørende KS1 tas til orientering.


2. Planlegging av metro/T-baneforlengelse Lørenskog/Skårersletta igangsettes i samarbeid med Ruter, Lørenskog kommune og Oslo kommune. Aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk, avklares i en forstudie.

3. Planlegging og fastlegging av prioriterte kollektivtraseer på strekningen Kjeller-Lillestrøm-Oslo grense og inn mot Lillestrøm igangsettes med utgangspunkt i optimalisert konsept. Planleggingen bør skje etappevis for å få god fremkommelighet på kort sikt. Fylkestinget understreker ambisjonen om å få på plass en kapasitetssterk baneløsning gjennom bybåndet på nedre Romerike. Fastlegging av busstraseer og planlegging av en prioritert trase for buss og baneløsning inn til Lillestrøm fra Sagdalen i sør og fra Kjeller i Nord og gjennom Lørenskog fra Ahus til Oslo grense igangsettes. Det igangsettes planarbeid for å konkretisere løsninger gjennom Strømmen, mellom Strømmen og Ahus og gjennom Rælingstunnellen. Det bes om at konkrete anbefalinger for fremtidige traseer og prioriteringer utarbeides i samarbeid med kommunene.

4. Det bes om en egen sak om en tiltakspakke som kan dempe biltrafikken og bygge opp under grønn mobilitet på nedre Romerike. Skedsmo kommune og de omkringliggende kommunene samt Statens vegvesen inviteres til et samarbeid om en tiltakspakke som ivaretar behovet for bærekraftig vekst og god mobilitet. Kollektivtiltak, løsninger for overordnet veinett og tiltak som demper biltrafikken skal sees i sammenheng.

5. Fylkestinget ber om at tiltaket prioriteres inn ved neste rullering av NTP.


Fylkesråden arbeider med å følge opp alle vedtakspunktene. Fylkesråden vil understreke, som fylkestinget i Akershus også vedtok, at planleggingen må skje etappevis, for å få god fremkommelighet også på kort sikt.

Som en oppfølging av fylkestingets vedtak har Ruter AS – med Norconsult som konsulent - laget en forstudie for en mulig T-baneforlengelse fra dagens endestasjon Ellingsrudåsen i Oslo fram til Lørenskog sentrum/Skårersletta. Utredningen tyder på at prosjektet er teknisk gjennomførbart og at banen vil kunne få et bra passasjergrunnlag med god retningsbalanse, forutsatt at det i framtida vil være vanskelig å betjene Oslo med buss til sentrum. Forstudien har, etter en innledende siling, utredet tre alternative løsninger basert på 2-3 nye stasjoner fram til Skårersletta. Utredningen har nylig vært på høring til kommunene.

Banen vil være et fellesprosjekt med Oslo, og videre planlegging og finansiering må avklares i dialog med Oslo, og gjennom prioriteringer i Oslopakke 3. Fylkesråden tar foreløpig sikte på å legge fram en sak til komitebehandling etter sommerferien. Fylkesråden vil ikke forskuttere konklusjonen fra den prosessen.

Som en oppfølging av fylkestingets vedtakspunkt 3 er det også igangsatt en utredning for en prioritert kollektivtrase på strekningen Oslo – Lillestrøm – Kjeller. Det legges i dette arbeidet vekt på å få frem konkrete tiltak som kan gi bussene god fremkommelighet på kort sikt, samtidig som ambisjonen om en kapasitetssterk baneløsning utredes videre.


Kristoffer Robin Haug
Fylkesråd for kollektivtrafikk

Til toppen