14/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Hanne Lisa Matt (MDG) om smart trafikkstyring og mulig pilot i Asker

  • Nummer: 14/2020
  • Dato innsendt: 29.04.2020
  • Dato besvart: 07.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Hanne Lisa Matt (MDG) om smart trafikkstyring og mulig pilot i Asker

Undertegnede har engasjert seg i å utforske muligheter for å ta i bruk smarte digitale løsninger for å bukke med samferdselsutfordringene på våre mest traffikerte veier. Jeg ønsker i dette spørsmålet spesielt å følge opp en interpellasjon MDG har hatt om temaet i kommunestyret i Asker den 3.3.2020 som endte med et positiv og nesten enstemmig vedtak (uten Frp).

Bakgrunn

En av de største samferdselsutfordringene i Nye Asker er knyttet til overbelastning på Røykenveien, Slemmestadveien, samt rundt Asker sentrum. Alle disse strekningene er også tett knyttet til rushtidproblematikk på E18 gjennom Asker og Bærum.

En trafikkutredning Asplan Viak har gjort i forbindelse med utbyggingsplanene i Slemmestad påpeker i tillegg at Slemmestadutbyggingen egentlig forutsetter at det må etableres en ny Røykenvei og et godt kollektivtilbud til-fra Slemmestad for å ta unna trafikkveksten.

Utredningen omtaler også at dagens bussfremkommelighet på Slemmestadveien er for dårlig til at bussen kan være en løsning, samt et behov for å redusere biltrafikken med 25% mot nord i morgenrush og med 40% mot syd i ettermiddagsrush, for at rundkjøringene skal klare trafikkavviklingen. Behov for trafikkreduksjon på Røykenveien er også et faktum.

Miljøvennlig båt på Oslofjorden vil kunne hjelpe noe, men det er tydelig at det er stort behov for å styre trafikken mer effektiv på eksisterende tilfartsveier i Asker og på E18.

God avvikling av trafikk, at bussen kommer frem og at skoleveiene blir trygge er avgjørende for livskvalitet i områdene langs disse veiene, for pendlere og bærekraftig tettstedsutvikling. Trafikksikkerhet, ren luft, mindre støy og å kunne stole på de kollektive transportløsningene noe vi er opptatt av på tvers av de partipolitiske skillelinjene.

Mange av tiltakene man hittil har satset på ligger for langt frem i tid og er usikre. Teknologiutvikling og trafikkforskning gir mange nye muligheter som øker kommunenes og regionens eget handlingsrom og som kan iverksettes umiddelbart og systematisk, særlig hvis staten også er med. Nederland har vist vei innen smart trafikkstyring med meget gode resultater og et unikt samarbeid mellom forvaltningsnivåene for å få til bedre utnyttelse av eksisterende vei, mindre kø og økt bruk av kollektive løsninger.

Vedtak kommunestyret i Asker fattet lyder slik: Asker kommune ber fylkeskommunen Viken som ansvarlig veieier følge opp innspill fremmet i spørsmål til ordfører om smart trafikkstyring på fylkesveiene Slemmestadveien og Røykenveien. Asker kommune vil være positiv til å delta i et samarbeid og eventuelt pilot om fremtidens mobilitet og uttesting av nye teknologiske løsninger.

Dette vedtaket gir fylkesrådet i Viken en gylden anledning til å sette i gang med et smart prøveprosjekt i Vestregionen. Næringslivet etterlyser i tillegg aktivitet og en slik pilot vil kunne bidra til å holde hjulene i gang. Trafikkutfordringer i Vestkorridoren er også et nasjonalt anliggende.

Forhandlinger om gode løsninger i Oslopakke 3 pågår. Viken har en samordnende nøkkelrolle i transportspørsmål i regionen og med tanke på dialog mellom stat, region og kommuner. Norge og Viken har gode muligheter til å hevde seg innen digital teknologi, men det vil kreve en sterkere satsing på innovasjon og utvikling på feltet.

Spørsmål:

  1. Vil fylkesrådet ta en aktiv rolle i arbeidet med å ta i bruk nye konsepter og teknologi innen mobilitet, som kan gi svar for mange kommuner rundt Oslo? Hvordan og hvor er dette aktuelt å foreslå?
  2. Vil fylkesråd i Viken invitere Asker kommune og samferdselsministeren til samtaler om muligheten for at Nye Asker kan bli pilotkommune for smart trafikkstyring og nye løsninger for å takle urbane trafikkutfordringer? Konkret gjelder det et trafikkreguleringssystem på Slemmestadveien og/eller Røykenveien, som skal sikre god trafikkflyt og bussfremkommelighet på lokalveiene, samt belyse et større perspektiv og overføringsverdi for å løse kø på E18 vestkorridor.
  3. Hvordan mener fylkesrådet en mulig prosjektfinansiering /-organisering og samarbeid for en slik pilot, som skal bidra å løse trafikkutfordringene på nye måter og som kan iverksettes på kort og mellomlang sikt - altså 1-5 år, kan se ut?

Link til protokoll fra kommunestyret i Asker om interpellasjonen: Her er linken til kommunestyremøtet 3.3. hvor det ligger protokoll og selve saken.

Svar fra fylkesråd for distrikt og fylkesveier Olav Skinnes, og fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug

Representanten Hanne Lisa Matt (MDG) har stilt tre spørsmål om videre arbeid med smart trafikkstyring, og om en mulig pilot i Asker.

Spørsmål 1

Vil fylkesrådet ta en aktiv rolle i arbeidet med å ta i bruk nye konsepter og teknologi innen mobilitet, som kan gi svar for mange kommuner rundt Oslo? Hvordan og hvor er dette aktuelt å foreslå?

Ja, Viken har et stort potensial til å være pådriver for nye konsepter og teknologi og vil innta en aktiv rolle i pilotering og utprøving av slike løsninger. Viken fellesnemd har ved behandlingen av Rapporten Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet i høst pekt på at ny teknologi må tas i bruk også for å løse trafikkutfordringene i Viken. Fylkesrådet vil følge opp dette. Som vi påpeker i fylkesrådets plattform, skal vi «ha smart trafikkregulering for å utnytte eksisterende infrastruktur bedre» i Viken. Dette inngår også blant de mulige tiltakene i punkt 40 fra fylkestingets vedtak til økonomiplanen; «Fylkesrådet skal starte arbeidet med en helhetlig transportanalyse som kartlegger mulighetene for å løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med andre, nye tiltak enn veibygging», som fylkesrådet følger opp.

Digitalisering åpner for intelligent samhandling mellom ulike transportsystemer og kapasitets-regulering av trafikk. Viken satser på pilotering av teknologi for å finne løsninger som fremmer trafikkavvikling for klimavennlige transportmidler. Proaktiv trafikkstyring utfordrer etablerte løsninger og krever tett dialog med myndighetsaktører for pilotering for utvidelse av lovverk.

Felles for mange tettbygde områder i Viken, er saktegående trafikk i rushtida, morgen og ettermiddag. Bussene stamper i de samme køene som andre kjøretøy. Skal vi løse dette i rimelig tid, må vi ta i bruk tiltak som demper trafikken i rush, og helst i kombinasjon med teknologi som kan redusere ulemper og bidra til smartere bruk av dagens infrastruktur.

Fylkesveiene er i all hovedsak tofeltsveier, og det koster svært mye å utvide disse til tre/fire felts veier for å slippe fram bussene, eller få flyt i trafikken mer generelt. I hovedsak er det heller ikke nødvendig med firefelts fylkesveier, hvis vi kan klare å styre trafikken smartere, fordele trafikken jevnere over døgnet, fylle opp bilene med litt flere personer i hver bil, få noen flere til å reise kollektivt også på lokale reiser, eller å gå/sykle på de mange kortere reisene vi foretar hver dag. Erfaringene med Koronaperioden de siste månedene kan tyde på at det også er mulig å tenke seg at noen av reisene kan erstattes med hjemmekontor, eller lignende.

For å få til smartere og mer miljøvennlig mobilitet er det behov for nye løsninger og nye konsepter på flere nivåer. Fra tiltak på konkrete problemstrekninger, som f.eks. bussfremkommelighet langs fv. 120 inn mot Lillestrøm der vi nå utreder kollektivfelt og trafikkregulering, i kombinasjon med tjenester for informerte mobilitetsvalg som kan fordele og dempe biltrafikken, blant annet belyst i arbeidet med en Tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre Romerike. Dette er minst like aktuelt på Vestsiden av hovedstaden, der eksempelvis Asker og Bærum har trafikkutfordringer som krever nytenkning for å løse opp i.

Sammen med Oslo kommune har vi bedt Ruter om å utrede neste generasjons pris- og betalingssystem for kollektivtrafikk, der et av målene vil være å unngå at det skal være for dyrt å reise korte turer på tvers av dagens sonegrenser. God fremkommelighet for buss må ses i sammenheng med den totale konkurransesituasjonen mot privatbilen.

Spørsmål 2

Vil fylkesråd i Viken invitere Asker kommune og samferdselsministeren til samtaler om muligheten for at Nye Asker kan bli pilotkommune for smart trafikkstyring og nye løsninger for å takle urbane trafikkutfordringer? Konkret gjelder det et trafikkreguleringssystem på Slemmestadveien og/eller Røykenveien, som skal sikre god trafikkflyt og bussfremkommelighet på lokalveiene, samt belyse et større perspektiv og overføringsverdi for å løse kø på E18 vestkorridor.

Ja, dette er en særlig aktuell problemstilling i disse dager. Ruter har på oppdrag for Akershus fylkeskommune utarbeidet en rapport om fremkommelighet for buss, med Asker som «case». Fylkesrådet vil, når vi har fått rapporten oversendt, gå gjennom denne og drøfte med Asker kommune videre oppfølging. Det vil være interessant å utvikle et pilotforsøk for grønn mobilitet sammen med både staten og kommunen, og det er naturlig å starte dialogen med kommunen.

En av grunnene til at Asker ble valgt som studieområde, var at fremkommelighets-problemene for buss er store og tydelige. Finner vi gode løsninger i Asker, vil disse ha overføringsverdi for andre kommuner. Trafikken inn mot E18 korridoren/Asker sentrum fra søndre og vestre deler av Asker kommune er en av de store trafikkutfordringene i Viken. Trafikken er saktegående langs Røykenveien, Slemmestadveien, langs Fekjan og til/fra Asker sentrum fra vest; morgen og ettermiddag. At det i dag er tilløp til køer også om ettermiddagen, og helt ut i Slemmestad, viser at systemet er nær kapasitetsgrensen i rush.

Det er mulig å utbedre noen kryss og bygge kollektivfelt på korte strekninger, men vi kommer neppe utenom tiltak som mer generelt demper og regulerer biltrafikken hvis vi vil bedre situasjonen i årene framover.

Trafikkutfordringene på E18 har i betydelig grad opphav i lokaltrafikk i Asker og Bærum. Hvis trafikken på fylkesveinettet løses på en smartere måte, vil dette også kunne avlaste E18. Slik sett er det nærliggende at også staten trekkes med i et eventuelt pilotforsøk for grønn mobilitet, hvis Asker kommune ønsker å gå videre med Viken på et slikt prosjekt.

Spørsmål 3

Hvordan mener fylkesrådet en mulig prosjektfinansiering /-organisering og samarbeid for en slik pilot, som skal bidra å løse trafikkutfordringene på nye måter og som kan iverksettes på kort og mellomlang sikt - altså 1-5 år, kan se ut?

Det er vanskelig å si noe om finansiering før en prosjektidé er utmeislet. Generelt vil det være billigere å regulere trafikken og utnytte eksisterende infrastruktur på en smart måte enn å bygge nytt. Det koster likevel penger å utvikle nye løsninger og tilpasse disse til eksisterende veinett, for eksempel nye løsninger i kryss for å få bussene fram. Regionale midler i eksisterende budsjettposter kan vurderes til mindre tiltak. I tillegg må det vurderes om det finnes statlige midler til piloter av nasjonal interesse. I så fall må vi få fram et prosjekt som er så interessant at staten vil være med.

Et prosjekt som skal løse en lokal utfordring må ha god lokal forankring. Det kan derfor være en fordel om kommunen sitter i førersetet, men fylket må være med som veieier og kollektivmyndighet. Hvis man skal løse trafikkutfordringene på nye måter, kan det bli behov for politiske avklaringer underveis, hvilket taler for politisk deltagelse. Hvis en pilot utfordrer dagens regelverk, vil dette også være en grunn til å samarbeide tett med statlige myndigheter.

Til toppen