15/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Tore Opdal Hansen (H) om å belyse situasjonen for ulike grupper elever i Viken

 • Nummer: 15/2020
 • Dato innsendt: 04.05.2020
 • Dato besvart: 12.05.2020

15/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Tore Opdal Hansen (H) om å belyse situasjonen for ulike grupper elever i Viken

Dagens situasjon krever at Viken fylkeskommune, i en krevende tid, løser flere av sine oppgaver innen undervisningssektoren gjennom alternative løsninger. Noen av de forholdene vi i Høyre har satt fokus på den siste tiden har sin årsak i at vi er bekymret. Det tok vi opp under behandlingen av tiltakspakken i komiteen og under behandling av henvendelsen til storting og regjering.

- Lærlinger: En av de aller viktigste oppgavene Viken har nå er å finne tilfredsstillende løsninger for de om lag 750 lærlingene som før påske enten var permittert eller arbeidet i en bedrift som gikk konkurs. Det må finnes kortsiktige løsninger frem til sommerferien og likeledes noe mer langsiktige løsninger for tiden etter det. Det er all mulig grunn til å tro at antall lærlinger som blir berørt av vanskeligheter for bedriftene vil øke i tiden fremover. Det er viktig at det settes i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser. Det er videre viktig å trappe opp arbeidet med å finne lærlingplasser for årets kull i et krevende arbeidsmarked.

- Situasjonen for privatister: En annen gruppe, som det i dagens situasjon er grunn til å legge til rette for, er privatister. Uten spesiell praktisk tilrettelegging for privatistene, blir det i liten grad mulig for dem å avlegge eksamen. Det kan få store konsekvenser for den enkelte. Viken må finne tilfredsstillende løsning på denne utfordringen så raskt som mulig for å sikre en avklaring innen endelig frist for omprioritering av studieønsker hos Samordna Opptak.

- Det må være et mål at Viken fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for så mange lærlinger våren 2020 som mulig, særlig med tilretteleggingen gjennom midlertidige unntak fra krav ved lærlingforløpet. Det samme gjelder avsluttende prøver for lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det viktigste er å ha som målsetting at ingen skal havne bakpå på grunn av kritiske situasjonen vi står i og vi må gjøre vårt ytterste for at elevene ikke skal rammes.

- Jeg ble nylig klippet av en lærling. Hun er en av våre godt over 40.000 elever og det skjedde i Drammen. Hun hadde først fått beskjed om at fagprøven skulle avlegges på nyåret. Den ble avlyst og flyttet til tidlig i april. Da ble det heller ikke noe fagprøve. Hun var ved godt mot. Vi i Viken – har et ansvar for at skadevirkningene - for den situasjonen vi står i - blir så liten som mulig både på kort og litt lengre sikt for henne og de 1,2 millioner innbyggere vi har i vårt fylke.

Mine spørsmål til fylkesråden er:

 1. Hva er status for avviklingen av årets privatisteksamener, særlig om det er eksamener som ikke har vært eller vil være mulig å avvikle.
 2. Er de administrative avdelingene som arbeider med lærlinger, fag- og svenneprøver, lærerkandidater og praksisbrevkandidater tilført nødvendige ressurser, slik at de klarer å håndtere dagens krevende situasjon på kort sikt frem til sommeren og litt lengre sikt frem til nyttår?
 3. Er situasjonen for medlemmene i prøvenemdene god nok slik at de ikke er til hinder for gjennomføringen?
 4. Status for avviklingen av årets fag- og svenneprøver har vært krevende både i forhold til nytt fylke og ikke minst korona. Er det prøver som det ikke har vært eller vil være mulig å avvikle?
 5. Før påske var om lag 750 lærlinger knyttet til bedrifter som enten hadde gått konkurs eller hadde permittert. Hva er status for antall læringer i Viken nå som ikke har mulighet for oppfylling av lærlingkontrakt?
 6. Hvilke alternative opplegg får disse?
 7. Hvilke særlige hindringer/utfordringer ligger for å oppnå normalisert forløp for disse?
 8. Hvordan er status for lærlingene sin mulighet for å få avlagt fag- og svenneprøver?
 9. Hvilke utfordringer ser fylkesråden for de lærlingene som skal ut i lære etter sommerferien?
 10. Hvor mange lærlingeplasser mangler etter sommerferien for de som da skal ut i praksis?
 11. Hvordan ser fylkesråden at disse utfordringen kan møtes?
 12. Vikens skoletilbud er også for elever med særlige behov. Hvordan har tilbudet vært for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud?
 13. Er det ellers vesentlige forhold ved skoleeiers ansvar i perioden fra 12. mars frem til nyttår, som representerer en utfordring, som komiteen bør ha informasjon om?

 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

1. Hva er status for avviklingen av årets privatisteksamener, særlig om det er eksamener som ikke har vært eller vil være mulig å avvikle.

Svar: Skolene er godt i gang med replanleggingen av de få eksamenene vi til nå har måttet utsette. Av ulike hensyn vil noen av disse eksamenene først bli avholdt i juni måned. De eksamenene det her er snakk om, er eksamener blant annet i kroppsøving og toppidrett. Noen av disse har vi av smittevernhensyn valgt å utsette for å se hvilke gjennomføringsmuligheter som kanskje vil åpne seg etter hvert. I tillegg har vi også valgt å utsette noen eksamener, der privatister fremdeles befinner seg i utlandet (Danmark, Spania, Island). Vi ser for oss at privatistene etter hvert får mulighet til å komme seg hjem til Norge for å avlegge eksamen.

Skolene melder om at det stort sett går bra med planlagte gjennomføringer. Mange kandidater har trukket seg fra eksamen denne våren. Derfor har antallet kandidater per eksamensparti blitt mindre, og det er mer håndterbart for skolene når de skal følge de nasjonale smittevernstiltakene. Skolene bruker store deler av skolens arealer når de gjennomfører eksamen, og på den måte får de spredd kandidatene i henhold til smitteverntiltakene.

Det er laget gode rutiner i forbindelse med renhold, og skolene har gitt god informasjon til alle i forkant av eksamen. Dette krever et godt samarbeid på skolene mellom eksamensansvarlige, eksamensvakter, sensorer, vaktmestere og renhold. Enkelte skoler har engasjert sensorene i å foreta renhold mellom hver enkelt kandidat som er inne til muntlig eksamen. Men det er viktig å bemerke at skolene melder om at det er meget ressurskrevende å følge smitteverntiltakene.

Når det gjelder sensorer, har det foreløpig ikke vært noen problemer som skolene har meldt fra om. I enkelte fag er det sårbart dersom sensor blir syk, men siden det i år ikke skal avvikles eleveksamen, er det anledning til å eventuelt utsette disse til juni.

Utfordringen med å anskaffe eksamensvakter som er utenfor risikogruppen har gått fint. I Viken fylkeskommune var 90% av eksamensvaktene i risikogruppen (over 65 år). Etter at det ble publisert informasjon på våre nettsider, om at Viken fylkeskommune har behov for eksamensvakter, har en rekke personer meldt sin interesse, og skolene melder om at behovet er dekket. Alt i alt ser det ut til å gå bra med gjennomføringen av privatisteksamen, og det synes som om at skolene og de involverte ser på dette som en del av den nasjonale dugnaden som må utøves denne våren for å få til en god og trygg eksamensgjennomføring for privatistene.

De fleste muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener for privatister gjennomføres på ettermiddag, kveld og i helgene. Når det gjelder skriftlig eksamen, gjennomføres disse på dagtid, og en viktig faktor for at all privatisteksamen skal kunne gjennomføres i Viken denne våren, vil være i hvor stor grad elevene kommer tilbake i skolen før sommerferien. Utfordringen knyttet til dette er at vi i Viken, benytter våre egne videregående skolers lokaliteter for gjennomføring av privatisteksamen, og med de smittevernhensyn helsemyndighetene har bedt oss om å ivareta, vil skolene benytte hele skolenes bygningsmasse for gjennomføringer av skriftlig eksamen for privatister. Perioden med skriftlig eksamen er fom 19. mai tom 4. juni.

2. Er de administrative avdelingene som arbeider med lærlinger, fag- og svenneprøver, lærerkandidater og praksisbrevkandidater tilført nødvendige ressurser, slik at de klarer å håndtere dagens krevende situasjon på kort sikt frem til sommeren og litt lengre sikt frem til nyttår?

Svar: Seksjon fag- og yrkesopplæring har i inngangen til Viken hatt noe avgang i medarbeidere. I en krevende periode med etablering av Viken og Covid-19-situasjonen så har prosessen med tilsettinger vært god. Det ser ut til at bemanningen er på et tilfredsstillende nivå fra sommer 2020.

3. Er situasjonen for medlemmene i prøvenemdene god nok slik at de ikke er til hinder for gjennomføringen?

Svar: I Viken fylkeskommune er det nærmere 1450 oppnevnte prøvenemndsmedlemmer. I utgangspunktet er vi dimensjonert til å håndtere den forventede mengden av oppmeldinger til fag-, svenne- eller kompetanseprøver. Imidlertid er det noe uforutsigbart hvor mange praksiskandidater som melder seg opp til fagprøve, også fordelingen på fag. Situasjonen med Covid-19 har som kjent gjort det krevende å gjennomføre fagprøver. Imidlertid så har vi mobilisert ekstra ressurser gjennom samarbeid med de utvalgte vgs om oppbygging av prøvestasjoner innenfor helsearbeiderfaget, samt at vi er i dialog med prøvenemndsmedlemmer om frikjøp av arbeidsressurs for å jobbe heltid som prøvenemndsmedlem i en tidsavgrenset periode. Dersom det viser seg at vi må opprette flere prøvenemndsmedlemmer for å sikre gjennomføring av fagprøver har seksjon fag- og yrkesopplæring anledning til å gjøre dette og kan blant annet ta kontakt med tidligere prøvenemndsmedlemmer og oppnevne disse som såkalte «settemedlemmer».

4. Status for avviklingen av årets fag- og svenneprøver har vært krevende både i forhold til nytt fylke og ikke minst korona. Er det prøver som det ikke har vært eller vil være mulig å avvikle?

Svar: Seksjon fag- og yrkesopplæring er i dialog med prøvenemnder og opplæringskontor/bransjer for å avdekke om det er fag hvor det pr dato ikke lar seg gjøre å gjennomføre fagprøver. Så er det sånn at situasjonen tilknyttet Covid-19 er i stadig endring, noe som gjør at dette bildet også endrer seg fortløpende.

5. Før påske var om lag 750 lærlinger knyttet til bedrifter som enten hadde gått konkurs eller hadde permittert. Hva er status for antall læringer i Viken nå som ikke har mulighet for oppfylling av lærlingkontrakt?

Svar: Antall permitterte lærlinger i Viken har gått noe ned de siste ukene og ligger pr 5.5 på om lag 660 (8.6% av alle kontraktene). Mange av disse er i aktivitet og vil avlegge fagprøve som normalt i 2020. Dersom perioden som permittert blir langvarig må Viken i dialog med lærebedriftene om eventuell forlengelse av lærekontraktene.

Figur: Andel av lærlinger-lærekandidater som er permittert fordelt på fylke - Uke 17-19 2020. - Klikk for stort bildeAndel av lærlinger-lærekandidater som er permittert fordelt på fylke - Uke 17-19 2020. Kilde: Udir 

 

6. Hvilke alternative opplegg får disse?

Svar: Ikke alle lærlingene er i målrettet opplæringsaktivitet, men mange er det. Opplæringstiltakene er tilpasset ulike fag og bransjer.

7. Hvilke særlige hindringer/utfordringer ligger for å oppnå normalisert forløp for disse?

Svar: Den største utfordringen er lengden på permitteringene, noe som henger nøye sammen med situasjonen knyttet til Covid-19. Dersom permitteringene blir lange, eller lærlinger blir sagt opp, må Viken jobbe sammen med arbeidslivet for å finne best mulige løsninger for disse gruppene. Dette kan bli krevende i en situasjon hvor arbeidsmarkedet i utvalgte bransjer er utfordrende.

8. Hvordan er status for lærlingene sin mulighet for å få avlagt fag- og svenneprøver?

Svar: Seksjon fag- og yrkesopplæring jobber fortløpende med gjennomføring av fag-, svenne- og kompetanseprøver. Det er noe forsinkelser som følge av Covid-19 og det er et stort volum av oppmeldinger våren 2020. De siste ukene har det vært gjennomført prøver i 25 ulike fag og situasjonen er i ferd med å normalisere seg noe. Det er likevel for tidlig å konkludere med hvordan gjennomføringen blir gjennom sommer og høst 2020.

9. Hvilke utfordringer ser fylkesråden for de lærlingene som skal ut i lære etter sommerferien?

Svar: LO og NHO har signalisert at de ser det som svært krevende for bedrifter i utvalgte bransjer å ta inn forventet antall lærlinger i 2020. LO og NHO har også varslet at dette kan bli en utfordring som blir hengende med oss over flere år. Status pr 5.5:

 • Over 4500 søkere med læreplass som første ønske
 • 3680 av søkere til læreplass har ungdomsrett
 • Søkere til 125 lærefag 
 • 5% av søkerne ønsker å bli lærekandidat
 • Søkere fra over 160 videregående skoler
 • Utkast til over 700 lærekontrakter er i prosess for godkjenning
 • 83 opplæringskontor og over 1300 lærebedrifter vurderer søkere
 • Det jobbes fortsatt med 3800 søkere til læreplass

10. Hvor mange lærlingeplasser mangler etter sommerferien for de som da skal ut i praksis? 11. Hvordan ser fylkesråden at disse utfordringen kan møtes?

Svar: Hvor mange av årets søkere som får kontrakt i bedrift vet vi ikke før nærmere 1.10. I tillegg til de vanlige svingningene i arbeidsmarkedet som påvirker dette, vil situasjonen tilknyttet Covid-19 ha stor betydning for hvor mange som får læreplass gjennom 2020. Pr dato er det svært store usikkerhetsmomenter knyttet til disse vurderingene.

Alle søkerne med rett til vgo vil få et tilbud. Parallelt med at Viken jobber med å tilby læreplass jobber vi også med å bygge opp fagopplæring i skole tilbudet og kvalifiseringskurs for søkere som ikke har fått læreplass eller er kvalifisert til fagopplæring i skole. Dette arbeidet blir viktig for å sikre at søkerne til læreplass får et best mulig tilpasset tilbud.

12. Vikens skoletilbud er også for elever med særlige behov. Hvordan har tilbudet vært for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud?

Svar: Det har vært ulikt ved de forskjellige institusjonene og behov for tilrettelegging hos den enkelte. Innledningsvis ble det gjort en kartlegging av omfanget av elever som ikke kunne ta i bruk digitale læringsplattformer. Her opplever vi at skolen i tett samarbeid med foresatte og eventuelle kommunale støttetiltak har kommet frem til gode løsninger.

Skolene har også for disse elevene primært vært stengt, med noen unntak. Etter hvert som den gradvise åpningen av samfunnet har tredd inn har dette også vært gjeldende for denne elevgruppen. Det gjøres løpende risikovurdering ved den enkelte skolen når det gjelder smittevern og føringer fra FHI med tanke på tilbud for den enkelte elev.

Vi er klar over at dette er en særlig utsatt gruppe, og tar ansvaret på største alvor. Opplevelsen er at skolene har gjort en stor jog god jobb med å følge opp de ulike elevgruppene, og finne gode løsninger. Vi håper nå fremover å kunne ha stadig flere elever tilbake på skolene- da i tråd med føringer fra FHI.

Et par eksempler på tilbud til elever med særlige behov:

Ved Catosenteret har vi gitt opplæring til elever i tråd med føringer fra smittevernoverlegen ved institusjonen.

På ungdomsenheten ved Romerike fengsel har det blitt prøvd ut digital opplæring i tillegg til noe 1-1 opplæring.

På en del av skolene har det vært organisert opplegg i samarbeid med skole og hjemmet hvor f.eks assistent/lærer har gitt aktivitet i for av turer. Ansatte har også dratt hjem til elever og overlevert oppgaver.

13. Er det ellers vesentlige forhold ved skoleeiers ansvar i perioden fra 12. mars frem til nyttår, som representerer en utfordring, som komiteen bør ha informasjon om?

Svar: Det er viktig å understreke at følgene av COVID-19 for rådsområdet utdanning og kompetanse forandrer seg forløpende og at følgende punkter er de fylkesråden kjenner til i skrivende stund.

 • generelt må vi være forberedt på eventuell økning i smitte senere i 2020
 • etterslep av privatisteksamener som følge av at et betydelig antall privatister valgte å trekke seg til vårens eksamen. Det kan resultere i høyere omfang privatister høsten 2020
 • sannsynlighet for at flere elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram velger påbygg (påbygg3) til studiekompetanse enten fordi de ikke får læreplass eller er usikre på om de vil få læreplass
 • sannsynlig at flere elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram velger å ta påbygg 4 før de går ut i lære i stedet for det som er ordinært, dvs. å ta påbygg 4 etter avlagt fag-/svenneprøve.
 • sannsynlig med flere yrkesfagelever med fagopplæring i skole fordi de ikke får læreplass

Videre er arbeidet med skoleinvesteringer i Viken utfordrende både pga. omfang prosjekter og behov, og tilgjengelig økonomi.

Utviklingsprosjektet Visma InSchool vil også kunne representere en utfordring fram til nyttår. Visma InSchool skal innføres for de 24 siste videregående skolene og fagskolen i Viken fra høsten 2020. Det gjøres gode forberedelser med en forventning om at innføringen vil gå bra, men ikke helt feilfritt. 

Innføring av et så omfattende system med integrasjoner til andre fagsystemer med mer er alltid ekstra arbeidskrevende.

 

Vennlig hilsen

Siv Henriette Jacobsen

fylkesråd for utdanning og kompetanse

Til toppen