16/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Iselin Haugo (H) om økonomisk støtte til Vikens destinasjonsselskaper

  • Nummer: 16/2020
  • Dato innsendt: 05.05.2020
  • Dato besvart: 15.05.2020

16/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Iselin Haugo (H) om økonomisk støtte til Vikens destinasjonsselskaper

Skriftlig spørsmål til Fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad

Som vi vet sliter blant annet Hallingdal som reiselivsregion etter de strenge tiltakene myndighetene iverksatte for å bremse og hindre spredningen av Sars Covid19-viruset den 12.3.20. Arbeidsledighet og antall permitteringer i noen av Vikens kommuner ligger svært høyt på landsnivå, og på fylkesnivå ligger noen av kommunene i Hallingdal på topp på disse dystre statistikkene.


I en samlet pressemelding fra destinasjonsselskapene i Hallingdal, sier destinasjonsselskapene at de vil berømme intensjonen i fylkesrådets vedtak for tiltak for å møte korona-krisen den 23.mars, der fylkesrådet lovte

  1. Støtte til destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres.
  2. Styrke destinasjonsselskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedriftene i vanskelige tider.

Likevel peker de på at de ikke ser at ordningene åpner for å gi direkte støtte til destinasjonsselskapene, eller gi styrket veiledning til reiselivsbedriftene. Destinasjonsselskapene i Hallingdal sier av pressemelding, datert 22.04 at destinasjonsselskapene og reiselivsbedriftene står uten særtiltak fra Viken fylkeskommune.

I orientering til fylkestingskomiteen for næring den 04.05 beskrev fylkesråd for næring og tannhelse at mange av tiltakene som nå gjøres inn mot destinasjonsselskapene handler om å informere om muligheten til å fremme kompensasjonskrav til staten for mangel på inntekter og at det ellers er svært lite man per dags dato kan tilby destinasjonsselskapene. Dette til tross for at blant annet Innlandet fylkeskommune har gjort politiske vedtak om økonomisk støtte til sine destinasjonsselskaper.

For mange av destinasjonsselskapene var ikke medlemskontingentene kommet inn før koronapandemien rammet landet, og flere av medlemsbedriftene er nå ute av stand til å betale denne. Dette gjør at mange av destinasjonsselskapene nå ikke har midler til å opprettholde normal drift, og ei heller har mulighet til å prioritere de viktige arbeidsoppgavene som nå må gjøres for å sikre omstilling og en så tilnærmet normal drift som mulig i en spesiell og krevende tid.

I den forbindelse ønsker undertegnede å fremme følgende spørsmål til fylkesråd for næring og
tannhelse:

  1. Hva slags konkrete tiltak ligger i tiltaket Støtte til destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres, som er et av tiltakene fra fylkesrådets tiltakspakke som ble lagt frem 23.3?
  2. Hvordan vil fylkesrådet styrke destinasjonssleskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedrifter i vanskelige tider? Er det snakk om en økonomisk styrking?
  3. Hvis Viken skal vise vei i en krevende tid, for en næring som sliter, og som vil slite med ringvirkninger av koronapandemien fremover, bør man ikke da yte økonomisk støtte til destinasjonsselskapene, slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid med små og mellomstore bedrifter i reiselivsregionene våre?
  4. Det er blitt hevdet av fylkesråden på møte i næringskomiteen den 04.05.20 at det er for mange destinasjonsselskaper i Viken til at man kan få til en rettferdig modell for fordeling av eventuelle midler. Hvorfor er dette så vanskelig og hvordan kan det løses?
  5. Vil fylkesråd for næring og tannhelse omprioritere, eller sikre fylkeskommunale midler til oppfølging og støtte for destinasjonsselskapene i fylket vårt?

Svar fra fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad

Fylkesråden vil først takke representanten Haugo for et godt og betimelig spørsmål, og sterkt engasjement for en av Vikens viktigste næringer i en vanskelig tid. Fylkesråden ser fram til å kunne redegjøre for gode tiltak som nå er under iverksettelse for å hjelpe Vikens reiseliv.

"1. Hva slags konkrete tiltak ligger i tiltaket Støtte til destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres, som er et av tiltakene fra fylkesrådets tiltakspakke som ble lagt frem 23.3?"

Tiltaket er formulert slik ut fra en forventning om at mange reiselivsbedrifter ville få problemer med å betale kontingenten til sitt respektive destinasjonsselskap, noe som igjen vil tvinge destinasjonsselskapet til å redusere aktivitetsnivået i en kritisk tid.

Reiselivet i Viken er svært ulikt organisert – fra fragmenterte enkeltselskaper i Buskerud, via Akershus reiselivsråd som håndterer hele Akershus og VisitØstfold som betjener hele Østfold, minus et enkeltselskap som har brutt ut. Det er derfor ikke hensiktsmessig med en pakke som den Innlandet har iverksatt, der 6 millioner i støtte ble delt ut til destinasjonsselskapene i en tidlig fase basert på størrelse og selvrapportert inntektsbortfall.

Fylkesråden startet med å invitere alle destinasjonsselskapene i Viken til ukentlige dialogmøter for å få mer kunnskap om situasjonen hos hvert enkelt selskap. Noen av destinasjonsselskapene beskriver at de ikke rakk å få inn kontingenten fra sine medlemsbedrifter før krisen inntraff. Det gir et betydelig inntektstap for noen destinasjonsselskaper, men ikke for alle. Noen destinasjonsselskaper får også betydelig støtte fra fylkeskommunen allerede (Visit Greater Oslo og VisitØstfold, der fylkeskommunen er medeier i sistnevnte), mens selskapene i Buskerud ikke mottar grunnstøtte. I stedet må de søke prosjektstøtte på linje med andre utviklingsaktører.

En kartlegging blant destinasjonsselskapene der 12 svarte, viser at de hardest rammede rapporterer om opptil 50 % inntektsbortfall, hovedsakelig næringsinntekter. Dialogmøtene har i tillegg lært oss at den finansielle krisen i hvert selskap arter seg svært ulikt, særlig når det gjelder selskapenes avhengighet av næringsinntekter. Dermed trenger destinasjonsselskapene veldig ulik grad av hjelp. I tillegg har vi lært at selskapene prioriterer rådgivning til bedriftene akkurat nå med de ressursene de har. Vi har lært at kontantstøtteordningen foreløpig er lite brukt i reiselivet i fylket vårt, og at noen destinasjonsselskaper har mulighet til å bruke den, og andre ikke. Destinasjonsselskapene og NHO Reiseliv har tatt med seg en sterk oppfordring til å hjelpe bedriftene å ta i bruk ordningen i større grad.

Samlet sett har Fylkesråden nå konkludert med at det ikke er hensiktsmessig at fylkeskommunen tar på seg å kompensere for inntektsbortfall eller tiltak rettet mot å holde ansatte i destinasjonsselskapene i arbeid. Prinsipielt er det Fylkesrådens holdning at fokus i tiltaket skal være på selve næringen, og hvilke kritiske aktiviteter bedriftene nå trenger at destinasjonsselskapene igangsetter eller opprettholder.

Fylkesråden arbeider nå for å finansiere og etablere en egen, aktivitetsbasert støtteordning med destinasjonsselskaper og tilsvarende som målgruppe. I denne ordningen må bedriftenes kritiske behov beskrives, og i tillegg hvilke aktiviteter det dermed er spesielt viktig at destinasjonsselskapene gjør. Det må beskrives hvordan støtte fra fylkeskommunen er avgjørende for å kunne gjøre disse aktivitetene - for eksempel forventes det at man har omprioritert aktiviteter og satsninger innenfor de rammene man har, særlig der fylkeskommunen allerede er inne med betydelig støtte. De innvilgede søknadene kommer i tillegg til alle reiselivsprosjektene i Buskerud – mange av dem koronarettede – som vil motta støtte i søknadsrunden med frist 22. april, og den faste støtten til VisitØstfold og Visit Greater Oslo.

I tillegg vil Fylkesråden ta imot overordnede søknader fra aktører som kan og vil ta en koordinerende og samordnende rolle for reiselivet i hele Viken. 

"2. Hvordan vil fylkesrådet styrke destinasjonsselskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedrifter i vanskelige tider? Er det snakk om en økonomisk styrking?"

Dersom destinasjonsselskapene selv definerer at det er styrket veiledning som er et kritisk behov og aktivitet i disse tider, vil de kunne søke om støtte til det i ordningen beskrevet i punkt 1. Erfaringen tilsier at veiledning allerede prioriteres av destinasjonsselskapene, og at Innovasjon Norge, NHO og andre innovasjonsaktører også bidrar i veiledning av bedriftene.

"3. Hvis Viken skal vise vei i en krevende tid, for en næring som sliter, og som vil slite med ringvirkninger av koronapandemien fremover, bør man ikke da yte økonomisk støtte til destinasjonsselskapene, slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid med små og mellomstore bedrifter i reiselivsregionene våre?"

Det er Fylkesråden helt enig i, og ordningen som nå lanseres vil kunne være treffsikker overfor de destinasjonsselskapene som sliter mest, og overfor de behovene og aktivitetene som er mest kritiske i krisetiden.

"4. Det er blitt hevdet av fylkesråden på møte i næringskomiteen den 04.05.20 at det er for mange destinasjonsselskaper i Viken til at man kan få til en rettferdig modell for fordeling av eventuelle midler. Hvorfor er dette så vanskelig og hvordan kan det løses?"

Det er ikke enhetlig hva som defineres som et destinasjonsselskap i Viken, og de er organisert som AS, SA eller medlemsorganisasjoner. De er i varierende grad skattepliktige, og har i ulik grad tilgang på regjeringens kontantstøtteordning for å dekke faste kostnader. De har ulikgrad av inntektsbortfall og mulighet til å kompensere for det med andre midler. Noen er større selskap med 5-6 ansatte og 12 millioner i omsetning, noen har én person i deltidsstilling. Noen er en del av et større markedssamarbeid (som Visit Osloregionen), og andre ikke. Det er også ulikt hvilke oppgaver de ivaretar for bedriftene, og hvor kritiske disse er nå.

Fylkesråden mener at kompleksiteten best kan møtes ved å gjøre ordningen aktivitetsbasert, slik som beskrevet i punkt 1.

"5. Vil fylkesråd for næring og tannhelse omprioritere, eller sikre fylkeskommunale midler til oppfølging og støtte for destinasjonsselskapene i fylket vårt?"

Ja, fylkesråden arbeider for å få ordningen på plass så raskt som mulig og sikre tilstrekkelige midler og ressurser til gjennomføring.

Fylkesråden vil avslutningsvis fremheve viktigheten av at vi har skaffet oss solid kunnskap om behovene og situasjonen for hvert enkelt destinasjonsselskap, slik at vi kunne designe en treffsikker ordning som hjelper reiselivsbedriftene. Vi har hele tiden hatt reiselivsnæringens beste for øye i dette arbeidet, og selv om prosessen har tatt tid tror vi nå at tiltaket vil treffe næringens behov bedre enn om vi i en tidlig fase hadde kompensert alle destinasjonsselskapene for inntektsbortfall.

Til toppen