17/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Hans Petter de Fine (Rødt) om elevassistenter

  • Nummer: 17/2020
  • Dato innsendt: 08.05.2020
  • Dato besvart: 26.05.2020

17/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Hans Petter de Fine (Rødt) om elevassistenter

Vi har fått tilbakemeldinger om at man ved enkelte videregående skoler i Viken har kuttet kraftig i budsjettet til elevassistenter.

For mange elever er elevassistenter viktige for å kunne gjennomføre videregående opplæring. Det at de blir kuttet i reduserer muligheten for å oppfylle Viken fylkesting sin målsetning om å at alle elever skal fullføre videregående opplæring.

Spørsmål til fylkesråden er derfor:
Er dette noe som gjelder bare ved enkelte skoler i Viken, eller gjelder det alle skoler?
Hvordan skal elevenes behov for assistanse følges opp når antallet stillinger reduseres?

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

1. Er dette noe som gjelder bare ved enkelte skoler i Viken, eller gjelder det alle skoler?

Svar: Fylkesråden jobber for at alle elever i Viken fylkeskommune skal fullføre og bestå videregående opplæring. Tett oppfølging av driften av de 58 videregående skolene og elevenes trivsel og læringsutbytte/resultater er en viktig del av dette arbeidet.

Fylkesråden har undersøkt med rektorene ved de videregående skolene om det er foretatt reduksjoner i budsjettet som omfatter assistenter.

Fylkesråden har fått tilbakemelding fra alle skolene. Undersøkelsen viser at tre skoler har en reduksjon i budsjettet for elevassistenter. For to av de tre skolene skyldes det en nedgang i elevtallet som fører til mindre behov for elevassistenter. En av de tre skolene melder at det er utfordrende å opprettholde antallet elevassistenter innenfor tildelt økonomisk ramme. 

Seks skoler melder om økning i antall elevassistenter. Disse skolene gjør omprioriteringer innenfor tildelt driftsramme for å få til dette.

2. Hvordan skal elevenes behov for assistanse følges opp når antallet stillinger reduseres?

Svar: De videregående tildeles en årlig driftsramme. Rektorene disponerer ressursene innenfor driftsrammen noe ulikt fra et skoleår til et annet. Dette skyldes hovedsakelig nedgang eller økning i elevtall og grupper, men kan også skyldes endringer i elevsammensetningen. Skoler som melder om budsjettutfordringer gjennom tertialrapporteringen og andre formaliserte treffpunkter mellom fylkesråden og skolene følges spesielt opp. I slike tilfeller gjennomgås skolens prioriteringer og vurderinger for å sikre at elevene får et kvalitativt godt og forsvarlig opplæringstilbud.

Til toppen