18/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Viken fylkeskommune kan bidra til å redde strålesenteret i Drammen

  • Nummer: 18/2020
  • Dato innsendt: 08.05.2020
  • Dato besvart: Besvart 15.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Viken fylkeskommune kan bidra til å redde strålesenteret i Drammen

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg, (Ap) har gjort meg kjent med at Helse Sør-Øst har gitt signaler om at de vil kutte det planlagte strålesenteret ved det nye sykehuset som bygges i Drammen, dersom man ikke klarer å reise 150 millioner kroner i lokal delfinansiering av adkomstløsning til sykehuset.

Selv om dette forholdet ikke direkte ligger inn under fylkeskommunens ansvarsområde, vil saken, slik den er belyst fra ordføreren i Drammen, påvirke mulighetene til å skape gode funksjonelle transportløsninger rundt sykehuset, alternativt vil sykehuset i Drammensregionen bli stående uten et viktig tilbud til en utsatt pasientgruppe som vil måtte reise langt for nødvendig behandling.

Mine spørsmål til fylkesrådet er:

  1. Hva mener fylkesrådet prinsipielt om statens krav til lokal delfinansiering av adkomstløsning ved sykehuset i Drammen?
  2. Hvordan kan Viken fylkeskommune bidra til å få staten til å stille med nødvendige midler til utbyggingen av det nye sykehuset i Drammen?
  3. Uavhengig av prinsipiell holdning til det denne representanten oppfatter som en utpressing av lokalmiljøet ved å sette lokalt finansieringsbidrag opp mot et etterlengtet strålesenter for denne regionen, ser fylkesrådet mulighet for at Viken fylkeskommune kan bidra i et eventuelt spleiselag eksempelvis ved å omdisponere de 50 mill kr som inngår i sak om Fv 36 i sak behandlet av komité for samferdsel 29.04.2020. (PS 26/2020)

 

Svar fra fylkesrådsleder, Tonje Brenna

 

Bakgrunn
Det skal bygges nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset ligger tett på Drammen sentrum og E18. Planlegging av infrastruktur til sykehuset har skjedd i tett samarbeid mellom utbygger, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune/Brakar. Det er et klart mål at transport til/fra sykehuset i størst mulig grad skal skje ved bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Det er derfor viktig å etablere gode infrastrukturløsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk.


Infrastrukturen som skal anlegges er ny rundkjøring på rv.282, gang- og sykkelvei under rv.282 og øvrig vegnett for kollektivtransport, gange og sykkel på sykehusets område. Alt som følge av sykehusutbyggingen.


I Buskerudbypakke 2 var det forutsatt å bidra med 90 mill.kr til finansiering av infrastrukturen til sykehuset. Dette er lagt inn som en forutsetning i finansieringsplanen til sykehuset.

Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt våren 2019. Det innebærer at bidraget på 90 mill.kr bortfaller.

 

1
Prinsipielt mener fylkesrådet at det er et statlig ansvar å finansiere infrastruktur til nytt sykehus.


2
En viktig påvirkningsmulighet er Nasjonal Transportplan 2022-2033. Fylkesrådet har omtalt utfordringer med finansiering av infrastruktur til sykehuset i saken: «Innspill til grunnlag for prioriteringer fra Viken fylkeskommune». Saken skal sluttbehandles i fylkestinget 20.mai.
Buskerudbyen vurderer mulighetene for å inngå en byvekstavtale med Staten. Dersom det inngås en byvekstavtale er det mulig at finansieringsbidrag til infrastruktur til sykehuset kan være en del av byvekstavtalen.


3
Buskerud fylkeskommune satte av 50 mill.kr årlig i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 som fylkeskommunens bidrag til finansiering av Buskerudbypakke 2. Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt, og midlene for 2019 og 2020 har blitt prioritert til kollektivtransport og viktige infrastrukturtiltak for gående og syklende i Buskerudbyområdet. Midlene for 2021 er ikke disponert..


I sak 26/20 til komite for samferdsel er vedtakspunkt 2 som følger:
«50 millioner kroner som er avsatt til Buskerudbypakke 2 i Handlingsprogram for samferdsel i 2021 for Buskerud benyttes til gang og sykkelveger eller kollektivtiltak i Buskerudby-området»
Saken sluttbehandles i fylkestinget 20.mai.


Viken har stort behov for å benytte midlene i 2021 til sluttfinansiering av påbegynte gang- og sykkelvegprosjekter på fylkesvegnettet i Buskerudby-området.


Fylkesrådet mener likevel det er helt nødvendig at tilkomstveien til det nye sjukehuset i Drammen som også er et regionalt områdesykehus i Vestre Viken, blir finansiert uten at det kuttes i stråletilbudet som skal etableres på det nye sjukehuset. Viken kan derfor i samarbeid med staten, Drammen kommune og de andre partene i Buskerudbysamarbeidet søke å finne finansiering av de 90 mill.kr som var forutsatt finansiert gjennom Buskerudbypakke 2.


Vennlig hilsen
Tonje Brenna
fylkesrådsleder

Til toppen