19/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Kongsberg videregående skole - nybygg på Flåtaløkka

  • Nummer: 19/2020
  • Dato innsendt: 09.05.2020
  • Dato besvart: Besvart 15.05.2020

19/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Kongsberg videregående skole - nybygg på Flåtaløkka

Laagendalsposten 09.05.2020 kan vi lese at Viken fylkeskommune utsetter prosjektet med å bygge ny videregående skole på Flåtaløkka i Kongsberg.

Som tidligere utdanningspolitiker i Buskerud, og fylkestingsrepresentant fra Kongsberg har jeg deltatt sentralt i tidligere faser av utbyggingssaken, herunder formulert aktuelle politiske vedtak. Med denne bakgrunn er jeg veldig overrasket over flere av opplysningene som fremkommer i Laagendalspostens artikkel og føler derfor behov for avklaringer fra fylkesrådet for å forstå hva som har skjedd og hva som er veien videre for dette viktige prosjektet for samfunns- og næringsliv i Kongsbergregionen.

Jeg vil derfor stille fylkesrådet følgende spørsmål:

  1. Når besluttet Viken fylkeskommune å utsette byggingen av ny videregående skole på Flåtaløkka, og hvem tok denne beslutningen?
  2. Bakgrunnen for prosjektet på Flåtaløkka og etableringen av en samspillskontrakt mellom Buskerud fylkeskommune var et konkret beskrevet prosjekt med kjente funksjonsbehov og kjente tydelige økonomiske rammer. Oppdraget, slik det ble beskrevet og forstått av oss som satt i politisk ledelse i Buskerud fylkeskommune når kontrakten ble etablert var å kjøre samspillsprosess som skulle finne de beste løsningene som var mulig innenfor definerte funksjonsbehov og tilgjengelig økonomisk ramme. Det er derfor svært overraskende at man nå avslutter forhandlingene i samspillskontrakten med begrunnelsen -at det ble for dyrt- fremfor å fremlegge -hva man får til- innenfor de gitte rammene. Derfor er det nødvendig, for å forstå sakens utvikling, å få svar på følgende: a) På hvilket tidspunkt ble det klart at prosjektet ikke kunne gjennomføres innenfor samspillskontraktens fastsatte ramme, og når ble fylkesrådet informert om denne situasjonen?
  3. Hvordan vil fylkesrådet følge opp denne saken videre?

 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

 

Jeg viser til skriftlig spørsmål til fylkesrådet om Kongsberg videregående skole – nybygg på Flåtaløkka fra representanten Bjørn Tore Ødegården (AP), jf VIK035-1028965 med referanse 571/2020 – 2020/210.


Spørsmål 1: Når besluttet Viken fylkeskommune å utsette byggingen av ny videregående skole på Flåtaløkka, og hvem tok denne beslutningen?


Svar: Samspillsentreprenør leverte kalkyle den 27. februar. Viken fylkeskommune ble da klar over at prosjektet med all sannsynlighet ville komme til å gå over den vedtatte rammen. Det ble ført forhandlinger med entreprenøren for å se på muligheter for å redusere kostnadene slik at prosjektets sluttkost kunne komme innenfor vedtatt ramme. Dette arbeidet førte ikke fram og ble avsluttet den 13. mars.


Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for den samlede investeringsporteføljen i rådsområde utdanning og kompetanse, ble det vurdert som lite formålstjenlig å be om økt budsjettramme til prosjektet på Kongsberg videregående skole. Fylkesadministrasjonen v/Eiendom og Utdanning og kompetanse vurderte senere i mars at det var formålstjenlig å arbeide videre med å omarbeide prosjektet. Dette bidrar til at prosjektet dessverre blir forsinket.


Spørsmål 2: På hvilket tidspunkt ble det klart at prosjektet ikke kunne gjennomføres innenfor samspillskontraktens fastsatte ramme, og når ble fylkesrådet informert om denne situasjonen?


Svar: Da samspillsentreprenør leverte kalkylen den 27. februar ble det klart at prosjektet ikke kunne gjennomføres som planlagt. Etter videre runder med entreprenøren for å se på muligheter for å redusere kostnadene ble det etter 13. mars klart at det ville være behov for mer omfattende endringer og omarbeidelser for å få prosjektet innenfor rammen. Det ble dermed vurdert at prosjektet ville bli forsinket. Viken fylkeskommune har valgt å videreføre kontrakten med samspillsentreprenøren. Det vurderes både økonomisk og tidsmessig mer gunstig å omarbeide prosjektet innenfor den inngåtte samspillskontrakten. Arbeidet med å se på hvordan prosjektet kan omarbeides er påbegynt, og dette gjøres i samarbeid mellom Eiendom og Utdanning og kompetanse. Omarbeidelser kan gi konsekvenser for graden av samlokalisering, arealbruken i skolen og omfanget i prosjektet. For å finne best mulig løsning vil det også bli tett samarbeid med skolen.


Fylkesråden, finanskomite og utdanningskomite, og ledergruppe i Viken er orientert om investeringsporteføljen og investeringsprosjektene i rådsområde utdanning og kompetanse. Det er da vist til vedtak og avsetninger fra de tre tidligere fylkeskommunene og Økonomiplan for Viken 2020-2023.
Det er ikke framlagt egen sak til fylkesrådet om utfordringene og behovet for omarbeidingen av prosjektet ved Kongsberg videregående skole.


Spørsmål 3: Hvordan vil fylkesrådet følge opp denne saken videre?
Svar: Fylkesrådet vil samarbeide tett med administrasjonen om videre fremdrift i Kongsberg-prosjektet, og vil be om et rådsnotat til fylkesrådet.


Vennlig hilsen
Siv Henriette Jacobsen
Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Til toppen