20/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Tore Opdal Hansen (H) om videregående skole på Kongsberg

  • Nummer: 20/2020
  • Dato innsendt: 12.05.2020
  • Dato besvart: 15.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Tore Opdal Hansen (H) om videregående skole på Kongsberg

Det er et stort behov for å gi elevene ved Kongsberg videregående skole et bedre tilbud gjennom en utbygging av skolen. Fylkesrådet har nå stoppet opp den nødvendige skoleutvidelsen. Det nye bygget på 5.000 kvadratmeter og skulle egentlig stå klart innen utgangen av 2021. Det vil vi nå ikke rekke.

Jeg har følgende spørsmål:

  1. Når det nå blir forsinkelser, når vil nytt skolebygg stå klart?
  2. Var planleggingen av prosjektet i tidligere Buskerud mangelfull? Er prosjektet betydelig utvidet etter Viken fylkeskommune overtok prosessen?
  3. Med erfaringen fra prosjektet ved Kongsberg videregående skole og stort behov for nye elevplasser i Viken, er det behov for gjennomgang av skoleutbyggingsprosjektene i Viken, og om det er det; hvordan er dette planlagt gjennomført?
  4. Med utgangspunktet for utviklingen av Kongsberg videregående skole, skyldes forsinkelsen å bygge en bedre skole eller bare for å spare penger.
  5. Når vil fylkestinget få saken til behandling.

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen 

Jeg viser til spørsmål fra representanten Tore Opdal Hansen (H) om videregående skole på Kongsberg, jf VIK035-1029374 med referanse 595/2020 – 2020/218.

Spørsmål 1: Når det nå blir forsinkelser, når vil nytt skolebygg stå klart?

Svar: Prosjektet må omarbeides for å komme innenfor vedtatt økonomisk ramme. Dette arbeidet er påbegynt. Deretter vil det være behov for omprosjektering og ny kalkyle før gjennomføringsfasen kan starte. Det vil også måtte settes av tid for politisk behandling av de endringer som foreslås. Avhengig av hvilke endringer som blir nødvendige og hvor omfattende konsekvensene er for prosjektet, er det grovt anslått at ferdigstillelse vil kunne bli ett år forsinket, dvs. til desember 2022.

Spørsmål 2: Var planleggingen av prosjektet i tidligere Buskerud mangelfull? Er prosjektet betydelig utvidet etter Viken fylkeskommune overtok prosessen?

Svar: Budsjettrammen som ble vedtatt i Buskerud fylkeskommune var basert på kalkyler fra tidlig fase i prosjektet, dvs. før programmering og skisseprosjekt var ferdig. Deretter vedtok fylkestinget i Buskerud en tilleggsbevilgning. I tiden etter at kalkylen ble gjort, er prosjektet videreutviklet i samspill med entreprenør og med brukerprosess underveis. Årsaken til at prosjektet er blitt dyrere enn forutsatt har flere forklaringer og er sammensatt. Prosjektet er kun i liten grad utvidet etter at Viken fylkeskommune overtok prosessen.

Spørsmål 3: Med erfaringen fra prosjektet ved Kongsberg videregående skole og stort behov for nye elevplasser i Viken, er det behov for gjennomgang av skoleutbyggingsprosjektene i Viken, og om det er det; hvordan er dette planlagt gjennomført?

Svar: Det planlagte investeringsnivået for alle skoleprosjekter samlet sett i Viken, er høyere enn tilgjengelige midler. Det er derfor allerede igangsatt en grundig gjennomgang av investeringsprosjektene. Det vil foreligge en bedre oversikt med nyere kalkyler for mange prosjekter i løpet av juni-august. Det planlegges å legge frem en plan til behandling i fylkestinget for gjennomføring av prosjekter høsten 2020, parallelt med økonomiplanarbeidet. Prosjekter som er under prosjektering, og som ikke er behandlet med endelig kostnadskalkyle og finansiering vil deretter bli forelagt fylkestinget for endelig beslutning. Det samme gjelder for prosjekter som er under programmering.

Spørsmål 4: Med utgangspunktet for utviklingen av Kongsberg videregående skole, skyldes forsinkelsen å bygge en bedre skole eller bare for å spare penger?

Svar: Forsinkelsen i prosjektet på Kongsberg videregående skole skyldes at mottatt kalkyle for entreprisekost er høyere enn forventet, og vil med all sannsynlighet føre til at prosjektet vil gå over vedtatt budsjettramme. Prosjektet kan derfor ikke fortsette slik det var planlagt. Prosjektet må omarbeides for å holdes innenfor rammen, og omarbeidelsen fører til forsinkelse. Selv om prosjektet blir omarbeidet må vi ta sikte på å finne en god løsning for skolen som bidrar til at skolen kan tilby god og fremtidsrettet utdanning.

Spørsmål 5: Når vil fylkestinget få saken til behandling?

Svar: Det planlegges at prosjektet omprosjekteres og kalkuleres på nytt før politisk sak blir fremlagt. Dette er anslått til vinteren 2020/21. Det vil kunne komme opp tidligere da som orienterende sak.

Til toppen