21/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Gretha Thuen (H) om fylkesrådets høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune

  • Nummer: 21/2020
  • Dato innsendt: 05.03.2020
  • Dato besvart: 11.03.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Gretha Thuen (H) om fylkesrådets høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune

Jeg henstiller fylkesråden om å fjerne innsigelsen. Jeg ber om at fylkesråden i tråd med FNs bærekraftsmål vektlegger rollen som samfunnsutvikler ved å bidra til å bevare bedriftene og det unike kompetansemiljøet som Øra har opparbeidet når det gjelder sirkulær økonomi.

Svar fra fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum

Takk for spørsmålet. Dette ble også besvart i muntlig spørretime i komité for plan 3. mars 2020.

Fylkesrådet vedtok høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune med innsigelse til bl.a. foreslått utbyggingsområde på Øra med begrunnelse i at området har store naturverdier, ligger i 100 meters beltet hvor det er nasjonale føringer for strandsoneforvaltningen og inn mot et naturreservat.

Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Fredrikstad kommune om videre oppfølging av innsigelsen. Fylkesrådet har forståelse for viktigheten av at Fredrikstad må finne løsning for det kommunale renseanlegget, betydningen av å etablere løsninger for det grønne skiftet og at næringslivet der kan etablere seg som et senter for sirkulær økonomi.

På vegne av fylkesrådet hadde fylkesråd for kultur og mangfold og jeg et møte med ordfører i Fredrikstad kommune mandag 9. mars for å diskutere Viken fylkeskommunes høringsuttalelse og konkret mulige løsninger på innsigelsen til området på Øra, hvor både de viktige naturverdiene og næringsvirksomhet var tema. På dette møtet var det enighet om at Fredrikstad kommune nå konkretiserer hvilke tiltak Fredrikstad kommune foreslår for å ivareta naturverdiene og hvordan kommunen og næringslivet kan forplikte seg på løsninger og gjennomføring av dette.

Fylkesrådet er opptatt av en konstruktiv dialog og prosess med Fredrikstad kommune og avventer kommunens forslag. Når vi får avklart hva Fredrikstad kommune kan forplikte seg til for å ivareta naturverdiene i området kan vi ta endelig stilling til om innsigelsen kan løses.

Til toppen