21/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Kristoffer Robin Haug (MDG) om mangelfullt drosjetilbud

  • Nummer: 21/2022
  • Dato innsendt: 31.03.2022
  • Dato besvart: 05.04.2022

Etter endringene i regelverket for taxinæringen har flere områder i Viken opplevd utfordringer med å få et velfungerende drosjetilbud, og det er usikkerhet rundt hvor godt enerettsordningen fungerer og hvordan den brukes i praksis. Et eksempel er Son i Vestby kommune, der det har utviklet seg en slags praksis med en nødløsning der man er nødt til å bestille drosje fra Moss på kveldstid, men da til en langt dyrere pris enn om man hadde et reelt tilbud lokalt, og for de som bor i Garder og andre steder nord i kommunen er situasjonen enda mer fortvilet. Særlig er dette utfordrende fordi de områdene der det nå er vanskelig å få tak i drosje typisk er områder der man heller ikke har noe busstilbud, og der drosjenæringen spiller en desto viktigere rolle i kollektivtransporten.

Hvordan jobber fylkesrådet med å motvirke de negative konsekvensene av taxireformen, og vil det tas konkrete grep i Vestby for å få et reelt tilbud på plass?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Jeg viser til skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet De Grønne, om mangelfullt drosjetilbud.

Behovsprøving og driveplikt for drosjeløyver ble opphevet 1. november 2020. Det ble lagt opp til at fylkeskommunene kunne innføre ordninger med enerett for drosjetransport der hvor det ikke er et fungerende marked. Det kan uansett ikke tildeles enerett i kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per kvadrat-kilometer eller høyere.

Etter utredninger utført av Oslo Economics og en bred høringsprosess vedtok fylkestinget i Viken egen forskrift om eneretter for drosjetransport i Viken. Forskriften trådte i kraft samtidig med lovendringen da Viken fylkeskommune ønsket å ta i bruk denne muligheten så snart som mulig. I forskriften er det vedtatt enerettsområder som omfatter totalt 31 av Vikens 51 kommuner. For de fleste områdene utgjør den enkelte kommune ett enerettsområde. Ett av disse områdene er Vestby kommune.

Eneretter for drosjetransport kan kun tildeles en aktør etter forutgående anbuds-konkurranse i tråd med lov om offentlige anskaffelser. En enerettskontrakt antas i utgangspunktet å ha en verdi i seg selv ved at den gir innehaver eksklusiv rett til enkeltturer med drosje i området. Imidlertid antas slik kontrakt å være lite attraktiv i områder hvor etterspørselen etter slike drosjetjenester er liten. Det framgår av utredningen til Oslo Economics at det vil være svært vanskelig å få en aktør til å være interessert i driveplikt og tilgjengelighet, - som må ligge i en enerett, dersom det ikke gir en tilstrekkelig inntekt. Med unntak av noen få kommuner i Viken er det derfor anbefalt å kombinere enerettskontrakter med skoleskysskontrakter for å sikre et tilfredsstillende drivegrunnlag for aktørene.

Jeg har arbeidet tett med kollektivselskapene ØKT, Ruter og Brakar for å få enerettskontrakter inn som en opsjon sammen med skoleskysskontrakter. De første enerettskontraktene ble iverksatt fra 1. august 2021. Dette er to kombinerte kontrakter i indre Østfold og Våler. Deretter ble det iverksatt selvstendige enerettskontrakter for Halden/Aremark og Hol kommune fra 1. januar. Flere kombinerte kontrakter er ute på anbud. Viken er pr dato den eneste fylkeskommunen i landet som har innført eneretter.

Det er noen utfordringer med enerett, men for tidlig å evaluere ordningen på nåværende tidspunkt, men vi høster erfaringer hele veien i dette nybrottsarbeidet. 

Ruter har i disse dager invitert til tilbudskonferanse om resttransport skoleskyss i kombinasjon med enerett i Follo, aktuelle kommuner er da Vestby og Enebakk. Konkurransen vil bli lyst ut i løpet av uke 12. Oppstart av kontrakten er 15. august 2022. Det forutsettes at enerettskontrakten, i kombinasjon med skoletransport, skal bidra til å gi innbyggerne et godt drosjetilbud på linje med det som var før reformen ble innført.

Bortfall av behovsprøving og driveplikt har gitt oss utfordringer med å opprettholde et godt drosjetilbud i alle deler av fylket, selv om det også var utfordringer tidligere. Enerettsordningen er under dagens lovverk den eneste muligheten vi har til direkte å påvirke drosjetilbudet. Vi følger også med på regjerings arbeid med å se på endringer av dagens frislipp og jeg har bedt om møte med Samferdselsdepartementet for å bistå med løsninger som vil sikre en godt og trygt drosjemarked i alle deler av Viken.

Jeg skulle gjerne hatt flere enerettsområder i drift, men jeg har prioritert å få dette kombinert med skoleskysskontrakter for å sikre at eneretter blir etablert.

Til toppen