22/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Kristin Antun (MDG) om oppfølging av vedtak om grønnvaskingsplakaten

  • Nummer: 22/2022
  • Dato innsendt: 31.03.2022
  • Dato besvart: 12.04.2022

Bakgrunn:

I fylkestingsmøtet 25. - 26. mai hadde MDG, ved meg, en interpellasjon om tilslutning til grønnvaskingsplakaten, der fylkestinget vedtok følgende:

Fylkestinget slutter seg til intensjonen for Grønnvaskingsplakaten.

Fylkesrådet kommer tilbake med en sak med om hva dette vil innebære for Viken fylkeskommunes del og vurdering av formell tilslutning til plakaten.

Noe av begrunnelsen for å ikke slutte seg til grønnvaskingsplakaten direkte da, var at ingen andre fylkeskommuner eller kommuner var tilsluttet plakaten og at man ville se på hvordan dette kunne løses. I mellomtida har både Nordland fylkeskommune og Moss kommune sluttet seg formelt til plakaten, og flere fylkeskommuner er i ferd med å behandle saken.

Spørsmål:

Hvordan har fylkesrådet fulgt opp punkt 2 i vedtaket? Når får vi saken, og har fylkesrådet nærmet seg noen vurdering av formell tilslutning til plakaten?

Referanser:

  • https://prod01.elementscloud.no/publikum/921693230_PROD-921693230-FTING/DmbMeeting/480
  • https://gronnvasking.no/no/disse-har-signert

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil

Grønnvaskingsplakaten har 10 punkter som fungerer som en rettesnor og veileder til bedrifter og som forplikter de til ikke å markedsføre produkter som «grønne» - eller fremstille sin virksomhet som «grønnere» - enn den faktisk er. Rett og slett drive ærlig og at informasjonen er transparent.

Fylkestinget vedtok å slutte seg til intensjonen for Grønnvaskingsplakaten. Det mener jeg er bra. Samtidig opplever jeg at vi - i Viken fylkeskommune – virkelig tar FNs bærekrafts-mål på alvor. Vi har utviklet en metodikk for det regionale planverket som skal gjøre fylket vårt i stand til å gå den riktige veien, vi gjør bærekraftsvurderinger i alle saker, vi har klimabudsjett i økonomiplanen og er tydelig på svakhetene, vi har klimaregnskap, miljøfyrtårnsertifisering, vi jobber med skolemat, økologisk mat og matsvinn i kantinene – og vi har flere strategier for egen virksomhet - slik som ladeinfrastruktur for egen virksomhet og fylkesrådet har sendt over temastrategi for biologisk mangfold i egen virksomhet og en temastrategi for mangfold og inkludering til sluttbehandling i fylkestinget. Vi har vedtatt at Viken er antirasistisk sone. Dette for bare å nevne noe!

Pkt. 3 i plakaten sier: Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep. Jeg mener vi i Viken fylkeskommune tar reelle grep for å følge dette.

Fylkesrådet er opptatt av at vi utvikler oss som organisasjon – utvikler våre tjenester og måten vi løser våre oppgaver naturligvis i tråd med de verdiene, prinsippene, strategiene og planene som fylkestinget har vedtatt. Nordlandsforskning sier at Viken fylkeskommune bidrar til «strekk i laget» - vi ligger i front.

Fylkesrådet vil selvsagt følge opp fylkestingets vedtak og legge fram en sak om vurdering av hva det vil bety for oss og om en formell tilslutning er veien å gå for oss. Bærekraftsarbeidet vårt handler om å gjøre helhetlige vurderinger av både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft - og kontinuerlig forbedre oss.

Nå har Moss kommune og Nordland fylkeskommune som de første i kommunal sektor signert plakaten – og etter hva jeg forstår er de de eneste. Jeg vil derfor lytte godt til deres vurderinger og erfaringer med å slutte seg til Grønnvaskingsplakaten.

Til toppen