23/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Finn-Erik Blakstad (V) om status ny alle til Rygge kirke

  • Nummer: 23/2020
  • Dato innsendt: 13.05.2020
  • Dato besvart: 15.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Finn-Erik Blakstad (V) om status ny alle til Rygge kirke

Fylkesvei 1066 forbi Rygge kirke i Moss kommune. Rygge kirke ble bygget i 1120 og er ett av Norges aller eldste bygg. Kirken er omkranset av den beste matjorda i Norge. Området ligger der siste istid stoppet. Alleen opp til kirken ble råtten og fjernet i 2017. Nå planlegges ny alle. Venstre støtter dette. Statens vegvesen planlegger imidlertid å plante trær vesentlig lenger ut fra veibanen. Dette av hensynet til standarder for 80-sone. Konsekvensene er er at betydelige arealer dyrket mark går tapt og drenering blir svekket. Et samlet politisk miljø lokalt ønsker heller å senke fartsgrensen til 50 eller 60. Dette kan ikke skje uten politisk styring fra fylkesråden. Det er et lokalt ønske om lav fart forbi middelalderkirken. Jordvern, trafikksikkerhet og kulturminnevern taler for at trærne bør plantes der de gamle stod. Vil fylkesråden se på saken?

Svar fra fylkesråd for distrikt og fylkesveier Olav Skinnes

Det er riktig at dagens fartsgrense er 80 km/t, mens det i reguleringsplanen er foreslått 60 km/t, som vi går for. Det er ikke riktig at trærne er flyttet lengre ut av hensynet til 80-sone som det står i spørsmålet fra Venstre. Begrunnelsen for avstand er som følger (hentet fra utkastet til tekstdel reguleringsplan):

«Trafikksikkerhet

Statens vegvesen aksepterer at det planlegges med utgangspunkt i at fartsgrensen kan settes ned til 60 km/t. Ifølge Statens vegvesens håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder er sikkerhets-avstanden 3,0 meter med fartsgrense 60 km/t og ÅDT 0 – 1500. Innenfor sikkerhetssonen skal det ikke være farlige sidehindre. Store trær innenfor sikkerhetssonen utgjør en høy risiko for alvorlig personskade ved påkjørsel.

Med fartsgrense 60 km/t eller lavere gir håndboken åpning for, etter nærmere vurdering, å plante trær i den ytre halvdelen av sikkerhetsavstanden. Håndbok N101 sier imidlertid også at reelt fartsnivå på aktuell vegstrekning må vurderes. Statens vegvesen mener det er en betydelig risiko for at fartsnivået kan bli for høyt på fv. 1066 i forhold til skiltet fartsgrense på 60 km/t og krever derfor at nye trær plantes minst 3,0 m fra kjørebanekant. Det foreslås å gjennomføre fartsmålinger før og etter at trær er plantet ut.

I Østfold har det gjennom årene vært flere dødsulykker etter påkjørsel av trær, også på steder med skiltet fartsgrense 60 km/t. I nærområdet til Rygge kirke har det også vært en dødsulykke etter påkjørsel av tre.

Vegstandard Reguleringsplanen skal sikre areal til etablering av ny allé langs fv. 1066 (tidligere fv. 332). Dagens vegbredde blir beholdt uendret. Det er foreligger heller ikke planer om å gjennomføre utbedringer av kjørebanen utover mindre vedlikeholdstiltak i form av stikkrenner og asfaltering.»

Det har vært et nært samarbeid med Rygge kommune v/Skogbrukssjefen gjennom hele planprosessen.

Til toppen