23/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Thon Gustavsen (Frp) om behandling av saker

  • Nummer: 23/2022
  • Dato innsendt: 31.03.2022
  • Dato besvart: 07.04.2022

Hvorfor behandles ikke en så viktig sak som utbygging av E16 mellom Nybakk Slobrua i Fylkestinget. Det viser seg at fylkesrådet har tatt en stilling til saken som ikke er forenlig med alle i fylkestinget. Utad virker det som at det er Viken fylkesting som sender innsigelser i saken. Dette stemmer ikke. Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet!!

Synes det krenker demokratiet i fylkestinget at slik viktig sak ikke en gang debatteres verken i samferdsel komiteen eller i fylkestinget. Men kun behandles etter noen fås bedre viten i råde!

Spørsmålet er hva er hvor går grensen for hva rådet selv vedtar uten debatt.

Svar fra fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen

Fylkesrådet behandlet og fattet vedtak i sak PS 72/2022, Nes og Ullensaker kommuner - Ny E16 Kongsvinger-E6 - Kommunedelplan med konsekvensutredning, den 31.03.2022. Forslag til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6 har vært lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25. mars 2022. Viken fylkeskommune fikk utsatt høringsfrist til 4. april 2022.

Fylkesrådsleder går ikke inn på fakta i saken da det antas at representanten er kjent med innhold i saksfremlegg og vedtak fattet av fylkesrådet.

Spørsmålet representanten stiller gjelder hvor grensen går for hva fylkesrådet kan vedta selv, og hva som må behandles i fylkestinget. Det må derfor sies noe om hvordan Viken styres og hva som følger av delegert myndighet fra fylkestinget.

Det er parlamentarisk styringsform i Viken fylkeskommune. Ordningen for fylkeskommunal parlamentarisme er hjemlet i kommunelovens kap 10. Det følger av denne loven at «fylkestinget kan selv delegere vedtaksmyndighet til rådet i alle saker hvis ikke noe annet følger av lov», jfr. koml §10-2, fjerde ledd.

Fylkestinget i Viken har vedtatt «Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett» den 17. oktober 2019. Reglementet er senere oppdatert med endringer vedtatt av fylkestinget 12.12.19 og 05.05.2021. Reglementet finnes på Vikens internettsider: Reglementer for folkevalgte - Viken fylkeskommune 

Fylkestinget er det øverste besluttende organet i fylkeskommunen. Fylkestinget treffer vedtak så langt ikke annet følger av lov eller vedtak om delegering, jfr. «Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett punkt 3.1.1.» Videre følger det en oppramsing i punktene 3.1.2 og 3.1.3 hva fylkestinget ikke har delegert videre og således må fatte vedtak om selv.

Hva fylkestinget har delegert til fylkesrådet følger videre av bestemmelsene i delegeringsreglementet. Punkt 3.1.4 sier at myndighet som ikke ligger hos fylkestinget selv, jf. 3.1.2 og 3.1.3, er delegert til fylkesrådet. Bestemmelsen tilsier at fylkesrådet har fått vide fullmakter fra fylkestinget til å fatte vedtak i politiske saker, og fylkesrådets oppgaver og myndighet følger videre av bestemmelsene i reglementet.

Vedtaket i sak PS 72/2022 ble i fylkesrådet truffet med hjemmel i reglementets punkt 3.5.2, f. og g. Bestemmelsen i 3.5.2 sier at fylkesrådet treffer beslutninger i saker hvor myndigheten ikke er tillagt andre organer gjennom lovgivning eller delegeringsvedtak, fylkesrådet skal behandle saker av prinsipiell betydning, og uansett selv skal treffe beslutning i:

«f. Sak om å fremme innsigelser og klager etter plan- og bygningsloven og kultur-minneloven. Sak om å fremme innsigelser og klager som ikke er av prinsipiell betydning kan imidlertid delegeres til det enkelte medlem av fylkesrådet.

g. Sak om høringsuttalelse som er av betydning for fylkeskommunen. Fylkesrådet kan likevel delegere til det enkelte fylkesrådsmedlem å avgi høringsuttalelser når prinsippene er vedtatt av fylkesting/fylkesråd i tidligere saker og i saker av administrativ karakter, samt avgjøre at fylkeskommunen skal avstå fra å uttale seg i saker av liten betydning for fylkeskommunen (se punkt 3.1.3).»

Fylkesrådet har således fattet vedtak i sak PS 72/2022 med bakgrunn i delegert myndighet fra fylkestinget, og beslutningen faller ikke under noen av unntaks-bestemmelsene i reglementets punkt 3.1.2 og 3.1.3.

Til orientering behandler fylkesrådet denne typer saker jevnlig. Slike planforslag og høringsutkast har en begrenset tidsfrist for Viken til å gi innspill, og saksbehandlings-tiden til fylkestinget vil normalt vanskeliggjøre å behandle slike saker i fylkestinget innen de gitte frister som blir satt. Fristene for høringsuttalelse og innsigelse gis av plan- og bygningslovens bestemmelser. I denne konkrete saken er frist regulert etter pbl § 11-14. Frist for uttalelse er minst 6 uker fra vi mottar planforslaget, eller den frist som planmyndigheten setter.

Til toppen