25/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Monica Gåsvatn (H) om prioriteringsliste for skoleutbygging i Viken

  • Nummer: 25/2020
  • Dato innsendt: 18.05.2020
  • Dato besvart: 27.05.2020

25/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Monica Gåsvatn (H) om prioriteringsliste for skoleutbygging i Viken

Bakgrunn

I møtet i Utdanningskomiteen som ble avholdt 27.01.2020 fikk komiteens medlemmer en orientering om de ulike skoleutbyggingsprosjektene i Viken. Under dette punktet ble det blant annet nevnt at det finnes ulike beregningsmodeller for skoleprosjektene, noe som ville ha konsekvenser for prosjektstart. Det ble også sagt at komiteen ville snart få en orientering om arbeidet med samkjøring av beregningsmodellene, samt om status for byggeprosjektene.

Fakta

Komiteen har siden møtet i januar ikke hørt noe om fremdrift knyttet til beregningsmodeller eller prioriteringsliste for skoleutbygging. Derfor er det med stor undring at man leser i artikkel i Fredrikstad Blad datert 18.05.2020 at fylkesråden uttaler at prioriteringslisten for skoleutbygging som skulle vedtas i juni ikke vil bli behandlet før i desember.

Spørsmål

Hva er grunnen til at fylkesråden ikke har informert Utdanningskomiteen om denne utsettelsen, og kan fylkesråden garantere at utsettelsen ikke fører til forsinkelser i de planlagte byggeprosjektene og økte kostnader som en følge av dette?

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

Det ble holdt en presentasjon om investeringsprosjektene i utdanningskomiteen 3. mars 2020. Det ble da blant annet vist til at de tre tidligere fylkeskommunene hadde brukt noe ulik prosjektmetodikk for skoleinvesteringsprosjekter. I Viken arbeides det med å samordne prosjektmetodikken slik at den blir felles. De ulike skoleinvesteringsprosjektene er i ulike prosjektfaser, fra noen prosjekter i tidlig fase, til andre prosjekter i prosjektering eller i gjennomføringsfase. Det har tatt lengre tid enn antatt å få en god oversikt over hele prosjektporteføljen med mer inngående kunnskap om alle prosjektene i de ulike fasene. Enkelte av prosjektene er også så store og omfattende at de krever ytterligere arbeid og avklaringer, også på tvers av ulike fagområder.

Investeringsbudsjettet for rådsområde utdanning og kompetanse er svært omfattende, og Viken fylkeskommune vil få en krevende økonomisk situasjon blant annet som følge av økte renter og avdrag. Dette er også omtalt i økonomiplan for 2020-2023. Parallelt med økonomiplanarbeidet for 2021-2024 vil det utarbeides en plan for gjennomføring av investeringsprosjekter, omfang og framdrift for prosjektene. Denne vil bli lagt frem til politiske behandling høsten 2020.

Jeg vil ta initiativ overfor leder av Utdanningskomiteen med forslag om at komiteen i hvert møte fremover får en statusorientering om arbeidet med skoleinvesteringer.

Til toppen