27/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Tobias Langås Handeland (R) om åpenhet i Viken-skolen

  • Nummer: 27/2020
  • Dato innsendt: 31.05.2020
  • Dato besvart: 12.06.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Tobias Langås Handeland (R) om åpenhet i Viken-skolen

Etter flere drøftingsmøter mellom skoleledelse og tillitsvalgte i Viken-skolen ble det besluttet i april at en skulle utfase bruken av It'slearning til fordel for Microsoft Teams, iløpet av juni for Buskerud-skolene og iløpet av oktober for Akershus-skolene. Prosessen med drøftingene startet høsten 2019 og ansattrepresentanter har fått være med på å påvirke beslutningen helt fram til april. Avgjørelsen derimot kom overraskende på flere og ikke alle følte at anbefalingen de hadde jobbet med førte fram.

Vedtaket om utfasing av It'slearning kom overraskende fordi det brøt med tilnærmet entydige anbefalinger fra organisasjonene som var involverte i prosessen. Gjennom ansattundersøkelser og dialoger hadde en kommet fram til at å la skoler, etter nøye drøftinger hvor en vurderte de ulike økonomiske og praktiske konsekvensene, selv kunne få velge å beholde It'slearning i ett år var det mest fornuftige alternativet. Skolene i fylket er på forskjellige stadier i utfasingsprosessen og en vil unngå at mange års arbeid med undervisningsmateriell skal gå tapt. Å gjennomføre utfasingen på så kort tid som avgjørelsen slår fast er også svært uheldig med tanke på det krevende skoleåret lærere og skoleledere har hatt. At vedtaket står i sterk kontrast til det som har vært anbefalingene fra de tillitsvalgte får en til å stille spørsmål om det har vært reell medvirkning i prosessen.

I tillegg har det vært uklarheter knyttet til om det ble lovet at skolene ville kunne få velge å beholde It'slearning ett år eller ikke. Noen kan ikke huske at en slik lovnad ble gitt, imens andre oppfattet det som at det var sikkert at skolene skulle få velge å beholde læringsplattformen i ett år. Om sistnevnte stemmer, er det svært uheldig at en går tilbake på det som har vært et løfte. Det svekker tilliten til Viken som skoleeier.

Spørsmålene til fylkesrådet er:

  • Har de tillitsvalgte blitt sikret reell medvirkning i prosessen med utfasing av It'slearning og er det kommunisert tydelig nok hva som var bakgrunnen for avgjørelsen?
  • Hvordan sikres åpenhet og ansattes rett til medbestemmelse i Viken-skolen i dag?
  • På hvilken måte kan Viken bidra til å styrke åpenheten i skolen og samtidig styrke ansattes rett til reell medbestemmelse?

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

Det vises til spørsmål fra fylkestingsrepresentant Tobias Langås Handeland (R), saksnr. 2020/267, til fylkesrådet om åpenhet i Viken-skolen, mottatt av fylkestingsekretariatet 31.05.20. Jeg vil i det følgende besvare spørsmålene.

Spørsmål 1: Har de tillitsvalgte blitt sikret reell medvirkning i prosessen med utfasing av It´slearning og er det kommunisert tydelig nok hva som var bakgrunnen for avgjørelsen?

Høsten 2019 ble det etablert en arbeidsgruppe hvor lærere fra de tre tidligere fylkene, skoleledere, digitaliseringsavdelingen, kompetanseområdet og organisasjonene var representert. Det var da bestemt at alle skolene skulle over på felles pedagogisk plattform fra skoleåret 2020/21. Forut for dette var Teams/Office 365 valgt som kommunikasjons- og samhandlingsplattform for Viken som helhetlig organisasjon.

En utfasing av itslearning og overgang til Teams/Office 365 har vært oppe i dialog- og drøftingsarena kompetanse i samtlige møter fra Viken fylkeskommune ble etablert og denne arenaen opprettet, med unntak av siste møte 03.06.20. I tillegg var dette tema i prosjektperioden høsten 2019. Problemstillingene bør derfor være svært godt kjent.
Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål om utfasing av itslearning.

Spørsmål 2: Hvordan sikres åpenhet og ansattes rett til medbestemmelse i Viken-skolen i dag?

Viken fylkeskommune har etablert lokale medvirkningsarenaer med organisasjonene og vernetjenesten. Det er egen sentral medvirkningsarena i Viken fylkeskommune som består av arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. Her gjennomføres det møter ca. hver 3. uke.

Rådsområde kompetanse har i tillegg egen medvirkningsarena hvor det gjennomføres møter hver måned.

Det er igangsatt et felles arbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene og vernetjenesten, hvor medvirkningskultur og samhandling er i fokus. Dette arbeidet kjennetegnes av et gjensidig ønske om å etablere en åpen, trygg og ærlig medvirkningskultur i Viken fylkeskommune.

Spørsmål 3: På hvilken måte kan Viken bidra til å styrke åpenheten i skolen og samtidig styrke ansattes rett til reell medbestemmelse?

Jeg viser til svar på forrige spørsmål. Jeg vil legge til at Vikens vedtatte visjon og verdier forutsetter at åpenhet og medbestemmelse ligger til grunn for å oppnå fylkeskommunens mål. Ut fra fylkesrådets plattform vil vi bygge mer tillit til pedagoger og andre fagfolk i førstelinja, og gjennom dette skal fokus rettes mer mot læring og mindre mot målstyring og rapportering.

Vår ambisjon, vedtatt i økonomiplanen, er at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Gjennom et trepartssamarbeid vil fylkesrådet ta initiativ til et tillitsløft i skolen, der blant annet rapportering og byråkrati reduseres.

Jeg forutsetter at Viken skal vise vei, både når det gjelder gode samhandlingsarenaer, og synes vi er på god vei også når det gjelder god bruk av avtaleverket.

Til toppen