27/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Solveig Schytz (V) om behov for kompensasjon for tapte billettinntekter resten av 2022

  • Nummer: 27/2022
  • Dato innsendt: 21.04.2022
  • Dato besvart: 27.04.2022

I saken om kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene framgår det at Ruter i januar i år har beregnet at statlige midler til kompensasjon for tapte billettinntekter som er bevilget i statsbudsjettet for 2022 vil rekke ut september 2022, og at det vil mangle inndekning for resten av året på 370 millioner i Ruters område, herav 150 mill i Vikens del av Ruters område.

Spørsmål:

Har Ruter gjort nye beregninger av behov for kompensasjon for tapte billettinntekter for resten av 2022 basert på oppdaterte reisetall for første kvartal, eller er fortsatt 370/150 mill beregnet behov for resten av 2022? Og hvor mye er spart inn på kuttet i rutetilbudet som igangsettes fra 4.juli?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

I saken til fylkestingets møte i mars - om kollektivtilbudet i perioden etter korona-restriksjonene -framgår det at Ruter i januar i år har beregnet at statlige midler til kompensasjon for tapte billettinntekter som er bevilget i statsbudsjettet for 2022 vil rekke ut september 2022, og at det vil mangle inndekning for resten av året på 370 millioner i Ruters område, herav 150 mill. i Vikens del av Ruters område.

Fylkestingsrepresentant Solveig Schytz (V) har til oppfølging av dette stilt følgende spørsmål:

1. Har Ruter gjort nye beregninger av behov for kompensasjon for tapte billettinntekter for resten av 2022 basert på oppdaterte reisetall for første kvartal, eller er fortsatt 370/150 mill. beregnet behov for resten av 2022?

2. Og hvor mye er spart inn på kuttet i rutetilbudet som igangsettes fra 4.juli?

Ruter har nylig oppdatert sine prognoser basert på trafikktall til og med uke 13. Trafikken i Ruters område lå da på rundt 80 % av 2019 nivå. Billettinntektene er fremdeles noe lavere på grunn av lavere betalingsandel, slik at billettinntektene ligger på rundt 75 % av 2019 nivå.

En oppdatert hoved-prognose (utviklingsbane 2) baserer seg på at trafikkvolumet holder seg på omtrent 80 % ut året. Hvis staten åpner for å bruke allerede bevilgede midler også etter juli, vil de statlige midlene da kunne rekke tre uker ut i november. Dette betyr i så fall at det vil mangle en inndekning på 70-80 mill. i Vikens del av Ruter, sammenliknet med de 150 mill. som representanten viser til. I den mest optimistiske prognosen (utviklingsbane 1), vil disse midlene tilsvarende kunne rekke ut desember.

Rutekuttene som er vedtatt gjennomført fra sommer 2022 har en års-effekt på ca. 60 mill. Dette gir en besparelse på rundt 30 mill. i andre halvår 2022. Tilpasningen skyldes en for høy produksjon i forhold til gjeldende budsjett, og kommer derfor i tillegg til de utfordringene som skyldes reduserte billettinntekter sammenliknet med 2019-nivå. Uten denne tilpasningen, ville kostnadsgapet øke tilsvarende i 2022 og videre inn i 2023. 

Fylkesrådet vil legge fram en oppdaterte redegjørelse for de økonomiske utfordringene for høsten 2022 og videre inn i 2023 i en ny sak til fylkestingets møte i juni, hvor reduserte billettinntekter er en av flere utfordringer.

Til toppen