29/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Finn-Erik Blakstad (V) om Fekjan i Asker

  • Nummer: 29/2020
  • Dato innsendt: 08.06.2020
  • Dato besvart: 18.06.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Finn-Erik Blakstad (V) om Fekjan i Asker

Bakgrunn

Det farligste stedet å sykle i Asker. Det har vært mange sykkelulykker på fylkesvei 153, Holmen til Slependen særlig langs Fekjan, hvor det er blandet gang- og sykkelvei og en stor mengde utkjøringer fra sideveier hvor det er dårlig sikt. 

For å bedre bussframkommeligheten langs fv. 153 har Akershus fylkeskommune tidligere foreslått å innføre enveis rushtidsbom for biler. Redusert gjennomgangstrafikk langs Fekjan vil kunne bedre også sykkelsikkerheten.

Fekjan er skissert ombygget til bussgate og sykkelvei som del av E18-prosjektet. E18-prosjektet ligger imidlertid langt fram i tid. Asker har i sine innspill til Statens Veivesen bedt om at parsell 2 Ramstadsletta – Slependen blir utvidet med forsert gjennomføring av kollektivtiltak og bussframkommelighetstiltak langs Fekjan. 

En ombygging av fylkesvei 153, Holmen til Slependen og særlig langs Fekjan kan også vurderes uavhengig av E18-utbyggingen.

Spørsmål:

Er fylkesråden positiv til å igangsette et analyseprosjekt for hvordan man kan bedre trafikksikkerheten for syklister langs fv. 153 Fekjan på kort, mellomlang og lang sikt?

 

Svar fra Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesveier

Fylkesråden er klar over utfordringene på fv.1424 Fekjan, både når det gjelder ulykker, sykling, rushproblematikk og bussframkommelighet. Vegvesenets offisielle statistikk viser at det har vært 12 ulykker mellom Holmen senter og Halvard Torgersens vei i 10års-perioden 2009-2018. I 3 av disse har sykkel vært involvert og med lettere skade. De øvrige ulykkene fordeler seg slik: 5 bilulykker, 3 MC-ulykker og 1 fotgjengerulykke, hvorav en fotgjenger og en mc-fører ble alvorlig skadd. Også i 2019 og 2020 har det vært ulykker med sykkel på denne strekningen, senest nå i juni og videre langs fv.1424 Billingstadsletta.

Statens vegvesen gjennomførte en sykkelveginspeksjon langs Fekjan i 2016 i samarbeid med Asker kommune. Rapporten foreslår en rekke tiltak som fylkeskommunen ønsker å følge opp. Noen av tiltakene er gjennomført. Det gjelder for eksempel ombygging av adkomsten til Kiwi like nord for E18 og flytting av bussholdeplasser som har pågått nå i vår. Der var det 4 sykkelulykker i tiåret 2006-2015. Videre er det gjennomført enkel siktrydding i kryss og avkjørsler.

Fylkeskommunen har tidligere foreslått å sette opp en rushtidsbom på Fekjan. Tiltaket er nå også foreslått av Ruter AS i en ny rapport om bussfremkommelighet i Asker, men det vil også ha positiv effekt for syklister og gående i rushtidene. Rapporten fra Ruter vil snart bli presentert for formannskapet i Asker, og vi vil drøfte med kommunen om det er aktuelt å gå videre med forslaget. Tiltaket krever for øvrig også tilslutning fra Statens vegvesen, fordi en rushtidbom vil kunne få konsekvenser for trafikken på E18.

Uavhengig av dette, jobber vi løpende med utbedringer innenfor de juridiske og økonomiske rammene vi har. Blant annet er det en pågående sak om forholdene der sykkelulykken 2. juni skjedde.

Fylkesråden vil arbeide videre med å løse utfordringene som de ulike trafikantene har på fv.1424 Fekjan i kjølvannet av sykkelveginspeksjonen og Ruters nye rapport og i forkant av ny E18.

Til toppen