29/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Øyvind Solum (MDG) om vindmøller i Borg havn

  • Nummer: 29/2022
  • Dato innsendt: 25.04.2022
  • Dato besvart: 02.05.2022

Det står i årsrapport for Viken 2021:

"Reduksjon av konfliktnivå knyttet til fornybar energiproduksjon; Viken følger prosjektene: Utredning om vindmøller i Borg havn".

  • Hva er egentlig status for dette, og hvordan følger fylkesrådet med på dette arbeidet?
  • Hvordan belyses nærheten til Øra Naturreservat som har både lokal, regional, nasjonal og internasjonal verdi?
  • Kan fylkestinget forvente å få en sak om dette på et tidspunkt, i så fall når kan vi forvente det?

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil

Fylkesråd for plan, klima og miljø har gjennom Klimapartnere Viken medvirket i prosjektet som representanten Solum viser til. Klimapartnere Viken var involvert med fire av partnerne; Borg Havn, Østfold Energi, Smart Innovation og Cowi. Viken fylkeskommune fulgte prosjektet som sekretariatet for Klimapartnere Viken for å bidra til å løfte ulike problemstillinger, og for å heve kunnskapen vår om denne typen prosjekter.

Borg havn har gjennomført en utredning der de ser på utbygging av vindmøller inne på havneområdet. Hensikten har vært å vurdere hvordan ulike forhold rundt økonomi og miljø slår ut når møllene bygges på et eksisterende industriområde. Det er sett på energipotensialet, kostnadsbildet i industriområdet, risiko og miljøeffekter. Utredningen ble gjennomført med medvirkning fra en rekke ulike aktører. Det foreligger en rapport som kan
ses på følgende lenke https://www.borg-havn.no/utredning-om-vindkraft-i-borg-havn/

Prosjektet ble rapportert i november 2020. I den videre prosessen ble det imidlertid bestemt at planene som omfattet en kombinasjon av sol, vind og batteri, skulle konsentrere seg om å bygge ut sol, kombinert med et batterianlegg i første omgang.

Problemstillinger rundt nærheten til Øra Naturreservat er grundig behandlet i utredningen, og mulige konfliktområder, f.eks med fugl er trukket fram. Det ble pekt på behov for videre undersøkelser dersom man hadde valgt å gå videre med mer detaljerte planer.

Dette har vært et utredningsarbeid i regi av Borg Havn og det er ikke planlagt sak til fylkestinget om dette.

Til toppen