33/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om anbudskriterier vedrørende sjåførsikkerhet i kollektivtrafikken

  • Nummer: 33/2022
  • Dato innsendt: 28.04.2022
  • Dato besvart: 13.05.2022

Fylkestinget vedtok i sak 160/2021 Årsbudsjett og økonomiplan 2022-2035, verbalpunkt 21:

Fylkestinget ber fylkesrådet påse at det innføres nødvendige minimumskrav til sjåførsikkerhet for bussmateriell som betjener fylkeskommunens bussruter. Minimumskravene skal drøftes med berørte arbeidstakerorganisasjoner. Sjåførsikkerhet forutsettes inngå som kriterium i anbudskonkurranser slik at tilbydere med materiell som har bedre sjåførsikkerhet enn minimumskravet gis fortrinn for kontrakt om deres tilbud for øvrig vurderes likeverdig som andre tilbydere.

Kan fylkesrådet redegjøre for hvordan dette vedtaket er fulgt opp til nå?

Tillitsvalgte for bussjåfører i ØKT sitt driftsområde mener det i nytt anbud for Nedre Glomma ikke er tatt nødvendig hensyn til sjåførsikkerhet ved tildeling av anbud, og at man i ØKT sitt driftsområde legger vesentlig mindre vekt på sjåførsikkerhet enn i områdene som betjenes av Brakar og Ruter. I denne forbindelse ønskes klarlagt om det faktisk er slik at sjåførsikkerheten vektes forskjellig i de ulike selskapenes driftsområder, og i tilfelle hvorfor det er slik? Videre ønskes besvart hva hva fylkesrådet vil gjøre for å rette opp i eventuelle mangler og skjevheter når det gjelder
sjåførsikkerhetskrav i anbudskriteriene som benyttes av ØKT?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Spørsmål 1: Kan fylkesrådet redegjøre for hvordan dette vedtaket er fulgt opp til nå?

Svar: Sjåførsikkerhet er et tema som er viktig for Viken og verbalvedtaket er lagt inn i leveranseavtalene/oppdragsbeskrivelsene til alle selskapene. Leveranseavtalene/ oppdragsbeskrivelsene er førende for BØR selskapenes arbeid med kollektivtrafikken i Viken.

Spørsmål 2: I denne forbindelse ønskes klarlagt om det faktisk er slik at sjåfør-sikkerheten vektes forskjellig i de ulike selskapenes driftsområder, og i tilfelle hvorfor det er slik?

Svar: Kravene som legges til grunn i nye anbudskonkurranser for nye kontrakter er de samme hos de tre kollektivselskapene i Viken. Den felles nordiske busstandarden BusNordic legges til grunn i kontraktene og gir føringer for sjåførsikkerhet. I tillegg til dette inngår minimumskravene som følger av vedtak i sak 160/2021. Både BusNordic og minimumskravene må altså være oppfylt for at tilbyder skal bli vurdert som aktuell kandidat. Videre så har leverandørene mulighet til å tilby sikkerhetsløsninger som går ut over de overnevnte og har mulighet til å bli belønnet for dette i konkurransen. I tilfellet Nedre Glomma er dette kriteriet vektlagt relativt høyt.

Spørsmål 3: Videre ønskes besvart hva fylkesrådet vil gjøre for å rette opp i eventuelle mangler og skjevheter når det gjelder sjåførsikkerhetskrav i anbudskriteriene som benyttes av ØKT

Svar: Henviser til svar på spørsmål 1 og 2.

Til toppen