34/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Cecilie Agnalt (Ap) om hvordan Viken fk satser på frivillig arbeid

  • Nummer: 34/2020
  • Dato innsendt: 01.07.2020
  • Dato besvart: 17.08.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Cecilie Agnalt (Ap) om hvordan Viken fk satser på frivillig arbeid

Norge er verdensledende på frivillig arbeid. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Frivillighet bidrar til lokale møteplasser som knytter mennesker og organisasjoner sammen. Frivillighet genererer stor samfunnsmessig nytte tilbake til storsamfunnet som har stor menneskelig og økonomisk verdi. Hvor mye penger bruker Viken fk til frivillige organisasjoner?

Svar fra fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold

Regional utvikling frivillighet - Kultur og mangfold (Totalbudsjett 41,2 mill. kr)
De store regionale organisasjonene har et samarbeid gjennom partnerskapsavtaler som sikrer gjensidig  informasjonsflyt både faglig og økonomisk. Partnerskapsmodellen har vist seg å være et virkemiddel som sikrer organisasjonene forutsigbarhet når det gjelder økonomi.

En vesentlig del av midlene til frivillighetsområdet bevilges til utvikling og driftsstøtte til frivillige regionale organisasjoner og paraplyorganisasjoner. Dette dreier seg blant annet om organisasjoner innenfor idrett, friluftsliv, funksjonshemmedes organisasjoner, kunst og kultur, politikk og interesseorganisasjoner, barn og ungdom samt voksenopplæring og studieorganisasjoner. Innenfor rådsområde kultur og mangfold utgjør denne støtten ca kr 37 mill.

Det er også videreført kr 2 mill. i tilskudd til møteplasser for frivillighet. Ordningen går til frivillig eide og drevne samfunnshus. Disse kan søke om midler til opprustning av byggene.

Det er og satt av 3,7 mill. kr til utviklingsmidler. Midlene går til utviklingsarbeid i form av søkbare støtteordninger som Prøv Selv midler, som er tiltak for ungdom utført av ungdom.

I tillegg samarbeider administrasjonen med de regionale frivillige organisasjonene i forhold til kompetanse- og nettverksbygging, samt veiledning og konferanser på ulike områder. Dette er en del av det regionale partnerskapet. Frivillighet Norge og andre sammenslutninger er en del av dette arbeidet.

Viken fylkeskommune har egen rådgiverstilling for å ivareta støtteordninger og det strategiske frivillige arbeidet.

Folkehelse og frivillighet
Frivillige organisasjoner er viktige ressurser og bidragsytere i folkehelsearbeidet. Tidligere Buskerud har inngåtte partnerskapsavtaler med regionale paraplyorganisasjoner.

Fylkene overtok ansvaret for integrering i frivillighet og samfunnsdeltagelse den 01.01.2020. Som det eneste fylket i Norge, valgte Viken å opprette egen stilling for å utvikle dette området. En utfordring er at IMDI valgte å fortsette å fordele alle midler til frivillighet selv. Midlene går til 20 utvalgte kommuner og Viken følger opp fylket sine mottakerkommuner og har dannet et eget samarbeidsnettverk rundt dette. Det jobbes med å spisse våre frivillige støtteordninger til å prioritere tiltak og aktiviteter som fremmer mangfold og integrering. I tillegg følger Viken opp ulike frivillige organisasjoner som jobber godt med dette feltet. Her har idrett og friluftslivsorganisasjonene kommet lengst og vi er i dialog rundt flere ulike samarbeidsprosjekter.

Skolene som arena frivilligheten i Viken
Viken sine skoler er og en viktig arena for frivillige organisasjoner. Alle frivillige organisasjoner i tidligere Akershus har gratis tilgang til fylkeskommunens skolearenaer. Skolenes idrettsarealer og aulaer brukes til kultur og idrettsformål av frivilligheten. Klasserommene benyttes til både øvelser og kursvirksomhet. Verdien av dette er vanskelig å fastsette.

I tidligere Østfold skal frivilligheten ha tilgang til fylkeskommunens skolearenaer, og det er delegert til rektor ved den enkelte skole å forvalte tilgangen. Barn og unge skal ha gratis tilgang til lokaler, andre arrangementer og aktiviteter kan bli bedt om å dekke variable kostnader (vakt/renhold). Glemmen, Kirkeparken og Mysen videregående skoler har gående et pilotprosjekt med finansiering og støtte fra folkehelsemidler, med mål om åpne skoler. Glemmen har særlig fokus på den uorganiserte frivilligheten.

Fylkesutvalget i tidligere Østfold har vedtatt at fylkeskommunen ved planlegging for skoleinvesteringer skal gjennomføre en prosess med kommuner og frivillige organisasjoner for å inkludere deres behov i planleggingen av f.eks. nye idrettshaller, herunder også å jobbe fram interkommunale løsninger som kan dekke et større regionalt behov for frivilligheten. Dette for å sikre at frivillighetens behov og potensial kommer fram, og at fylkeskommunen så langt mulig innlemmer frivillighetens behov ved utbygginger.

Tilgangen til de videregående skolene, både skoler og idrettsanlegg, for frivillige organisasjoner, er en stor ressurs, som trolig ikke er fullt ut utnyttet. Samtidig må vi ha respekt for at det kan være krevende for skolene å drifte 24-7, fordi det er ressurskrevende. Det er et potensiale for å gjøre dette enda mer systematisert og enklere, gjennom å utvikle booking- og betalingsløsninger, og delingsordninger før utstyr (bildeling f.eks).

Bibliotekene som arena for frivilligheten
Som regional bibliotekutvikler jobber Viken fylkeskommune i tett relasjon med de kommunale folkebibliotekene. Gjennom ulike prosjekter og tiltak legges det til rette for at frivillige organisasjoner kan bruke folkebibliotekene som arena for sin virksomhet. Gjennom arbeid med språkkafeer, leseombudsordning og digital kompetanseheving trekkes frivilligheten inn som sentrale samarbeidspartnere, både på regionalt og lokalt nivå.

Frivillighet i samferdsel
Fylkesråden for kultur og mangfold erfarer også et det gis støtte til frivillige organisasjoner innen trafikksikkerhet henholdsvis til Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforbund.

Frivilligheten og medvirkning i Viken sine politiske arenaer
Viken fk sine råd og utvalg er representert ved flere frivillige organisasjoner som gir organisasjonene en flott arena for å fremme sine medlemmers interesser. Det jobbes nå med å få etablert et flerkulturelt råd for Viken fylkeskommune basert på frivillige flerkulturelle organisasjoner. I forbindelse med utarbeidelse av regional planstrategi for Viken har en rekke frivillige organisasjoner vært invitert med i prosessen. Det må og fremheves at de politiske partiene som er representer i alle Viken sine råd og utvalg er fundert på frivillig arbeid. De politiske ungdomsorganisasjonene mottar støtte fra Viken fylkeskommune gjennom Viken Barne- og ungdomsråd. (Tidligere ØBUR og ABUR).

Utfordringer og vegen videre
Viken har blitt et stort fylke og det er viktig at vi tenker systematisk og overordnet for å nå alle. Ved fylkessammenslåingen har det vist seg å være ulik portefølje de tre fylkene har tatt med seg inn i Viken fylke. Enkelte fylker hadde ingen støtteordninger for en organisasjon, ett annet har kr 3.mill som et eksempel. Frivillighetene har også blitt støttet fra flere ulike faglige hold slik at samme type organisasjoner må forholde seg til flere avdelinger og rådsområder. Et viktig mål utarbeidelsen av en ny frivillighetspolitikk blir å samordne våre støtteordninger. Dette for å sikre at vi fremstår som godt koordinerte samt at flest mulig innen regional frivillighet i Viken mottar noe økonomisk støtte for den formidable innsatsen som legges ned på alle nivåer.

Til toppen