34/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Balder Alvær Olafsen (SV) om oppfølging av budsjettvedtak i forbindelse med Oslopakke 3

  • Nummer: 34/2022
  • Dato innsendt: 29.04.2022
  • Dato besvart: 16.05.2022

Bakgrunn for spørsmålet

Fylkestinget vedtok følgende i desember i forbindelse med behandling av budsjettet:

"6.1. Prosjekt få folk til å reise kollektivt igjen og redusere bilbruken: Fylkestinget ber fylkesrådet i samarbeid med kollektivselskapene legge fram en tiltakspakke for å redusere bilbruken og øke antallet kollektivreiser i Viken. Fylkesrådet bes også ta disse målene og tiltakene med seg inn i arbeidet med Oslopakke 3."

Fredag 29. april 2022 ble det klart at fylkesrådet, representert ved Edvin Søvik og Olav Skinnes, hadde kommet frem til en enighet i Oslopakke 3-forhandlingene.

Dermed har representanten følgende spørsmål til fylkesrådet:

  1. Hvordan har fylkesrådet jobbet med å oppfylle fylkestingets vedtak i forbindelse med Oslopakke 3?
  2. Vil fylkesrådet si at fylkesrådet har oppfylt siste setning av vedtaket? I så fall, hvordan?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Gjennom Oslopakke 3 benyttes i 2022 ca 450 mill. kr av bompengeinntektene til drift av kollektivtilbudet i Akershusdelen av Viken. Videreføring av midler til drift av kollektiv-tilbudet har vært prioritert i Oslopakke 3 selv om bompengeinntektene i dag er betydelig lavere enn det som ble forutsatt da gjeldene avtale ble fremforhandlet i 2016.

I forhandlingene knyttet til rullering av Oslopakke 3-avtalen i år, var et sentralt mål å håndtere den utfordrende finansieringssituasjonen som er oppstått fordi bompenge-inntektene har falt, samtidig som kostnadene i sentrale prosjekter i Oslopakke 3-porteføljen har økt. Gjennom den fremforhandlede tilleggsavtalen til Oslopakke 3 er bompengeinntektene økt med i overkant av 5 mrd. kr samlet i perioden 2023-2026.

I I handlingsprogrammet for 2023-2026 legges det opp til at 96 % av bompengene skal gå til kollektiv- og sykkeltiltak. Det meste av dette går til investeringer for å utvikle det felles kollektivsystemet i Oslo og Viken, og vil gi effekt for kollektivtrafikken over tid. En betydelig del av de økte bompengeinntektene må brukes til å dekke økte kostnader på Fornebubanen, men i Viken er også bane/kollektivløsning på nedre Romerike prioritert. Det er i perioden 2023-2026 satt av 250 mill. kr til videre arbeid med å etablere en høystandard kollektivtrase på strekningen Oslo grense – Lillestrøm – Kjeller, samt til videre utredning og planlegging av en T-baneforlengelse til Lørenskog. Til Ruter, som står overfor ekstra utfordringer i etterkant av koronapandemien, er det i tillegg prioritert totalt 150 mill. kr ekstra i perioden 2023-2025, til arbeid med utprøving av nye pristiltak, omlegging til utslippsfri kollektivtransport og omstilling av kollektivtilbudet i Akershus.

Samlet sett vurderer jeg derfor den fremforhandlede tilleggsavtalen til Oslopakke 3 som et betydelig løft for kollektivtrafikken i Akershusdelen av Viken.

Til toppen