35/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Camilla Sørensen Eidsvold (SV) om ikke Elevrådet har noe mulighet for påvirkning

  • Nummer: 35/2022
  • Dato innsendt: 03.05.2022
  • Dato besvart: 10.05.2022

Askim og Mysen vgs. har besluttet å endre på skoletidene fra høsten 2022. Dette har vært under planleggingen i en tre års perioden, og rektorene har beslutningsrett til å gjøre dette. Utfordringen er at verken elever eller lærere ønsker disse endringene. For elevene vil dette ha store konsekvenser med tanke på busstider og timer som ikke vil bli fylt opp. Det går buss en gang i timen i Indre Østfold og skolebarn helt ned til 6 år vil måtte komme tidligere på skolen, noe som er særs uheldig.

Elevrådet har over lang tid prøvd å finne en løsning som tar hensyn til alle som blir berørt, men uten å bli hørt. De er blitt takket for henvendelsene, men fått beskjed om at det er bestemt. Skolene mener også at det har vært medvirkning, men elevene viser til at orientert og involvert ikke er det samme. Skolehverdagen er deres hverdag og konsekvensene for dem er etter deres mening ikke hørt.

Mitt spørsmål til Fylkesråden er:

  • Er det meningen at elevråd og medvirkning ikke skal høres i slike saker?
  • Når en beslutning er tatt som vil ha store konsekvenser for både barne, ungdom og videregående elever bør ikke dette informeres og involvere både elevene, foreldre og lærere?
  • Hvordan vil Viken Fylkeskommune sørge for at elevdemokratiet opprettholdes og at de blir tatt med på forhandlinger som gjelder deres hverdag?
  • Ungdommens kommunestyre har bevilget 15.000.- for å kunne ha en ekstern konsulent som kan se på andre løsninger. Dette har blitt avslått fra skolene med at saken er avgjort. Hva sier dette hvordan vi møter barn og unge i Viken?

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus

Fylkesråd for utdanning og kompetanse vil med dette svare fylkestingsrepresentant Camilla Sørensen Eidsvold på spørsmål om elevmedvirkning i forbindelse med nye skoletider på Askim- og Mysen videregående skoler. I svaret begrunnes endringen, ansvar belyses og det gjøres rede for hvordan beslutningsprosessen har foregått. Avslutningsvis svarer fylkesråden på hvordan fylkesrådet vil sikre reell elevmedvirkning på skolene i Viken fylkeskommune.

Begrunnelse for nye skoletider på Askim- og Mysen videregående skoler

Askim- og Mysen videregående skoler har de strammeste tidsmessige rammene av alle de videregående skolene i Viken fylkeskommune. Det er et prinsipp for fylkesråden at alle skoler og elever i Viken fylkeskommune skal ha likeverdige betingelser, muligheter og rammer, og det er en forutsetning at skolene organiserer sin virksomhet slik at de kan oppfylle sitt lovpålagte oppdrag. Utvidelse av skoletiden er nødvendig for at skolene skal kunne gi elevene opplæringen de har rett til.

Den korte skoledagen på disse to skolene fører til at det er krevende å gi alle elever timetall de har rett til. Videre gir det svært begrensete muligheter til å planlegge og gjennomføre faglig- og sosial opplæring og aktivitet som kreves med ny overordnet del av læreplanverket og nye læreplaner, samt med politiske satsinger i Viken, som strategi for helsefremmende skole. I ny overordnet del av læreplanverket er arbeid med profesjonsfellesskapet løftet fram som et prinsipp for skolens praksis. Fylkesråden har utarbeidet rammeverk for læring og ledelse for å støtte skolene i dette arbeidet, men timeplanen på de to skolene er så stram at de har svært dårlige vilkår for å kunne utvikle gode profesjonsfelleskap. Solide profesjonsfellesskap på skolen, ses som en viktig forutsetning for kvaliteten i elevens opplæringstilbud.

Beslutningsprosess med elevmedvirkning

Det har vært ønske og behov i flere år om å utvide skoledagen for Askim- og Mysen videregående skoler. Saken har vært drøftet med både elever og ansatte i flere runder, første gang i forbindelse med utredning i 2016. I 2019-20 gjennomførte skolene grundige medvirkningsprosesser. Alle elever fikk fylle ut et skjema der de fikk mulighet til å si sin mening. Saken ble behandlet i elevrådene og av elevrådsstyrene. Elevenes synspunkter ble presentert og tatt med til endelig vurdering.

Elever og ansatte kom med mange ønsker som de vil ha inn i skoledagen, og som en utvidelse av dagen kunne gjøre mulig. Eksempler på dette er tid til arbeid med elevdemokrati i klassen med støtte fra lærer, planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer et godt skolemiljø, lengre økter og fagdager, tid til ekskursjoner, lekseverksted, støtteundervisning mm.

Beslutningen om å utvide skoledagen ble tatt i 2020, etter medvirkningsprosessen. For å kunne iverksette, måtte skoleskyssen endres. Det ble først mulig etter at fylkestinget bevilget 800 000 kr til Østfold kollektivselskap høsten 2021. Elever, ansatte og foresatte ble informert om at endringen ville bli gjennomført etter at vedtaket ble fattet.

Dette betyr at elever og elevråd har hatt en reell medvirkning i beslutningsprosessen. Imidlertid har ikke årets elevråd fått påvirke en beslutning som allerede var tatt. Fylkesrådet mener det ikke kan forventes at skolene skal gjennomføre en ny medvirkningsprosess, men at elevene og elevrådene som deltok i 2019-20 må anses som representative.

Barnets beste og elevens rett til å bli hørt

Barnets beste har vært en sentral vurdering i beslutningsprosessen om nye skoletider. I dette tilfellet har det vært nødvendig med avveininger mellom flere hensyn og behov. Nye skoletider vil føre til at noen få elever må bruke lenger tid på reise, men utvidet skoledag er nødvendig for at alle elever skal få opplæringen de har en lovfestet rett til. I denne saken har det vært riktig å la hensynet til enkeltelevers reisevei vike.

Rektors ansvar

Rektor har styringsrett over hvordan skoletiden skal organiseres og er ansvarlig for å gi opplæring etter opplæringsloven. I alle spørsmål som berører elevene, skal rektor sørge for at elevene får anledning til å uttale seg og elevens synspunkt skal vektlegges når beslutninger tas. Videre er rektor ansvarlig for å vurdere elevenes beste, avgjøre om det er mulig å harmonere ulike hensyn og avgjøre hva som skal tillegges størst vekt hvis det er motstrid.

Elevrådets ansvar

Elevrådets mandat er å gi rektor råd i saker som gjelder elevene. Det skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

Fylkeskommunens ansvar for skoleskyss

Fylkeskommunen er ansvarlig for skoleskyss. For elever i Askim og Mysen, er det Østfold kollektivselskap som organiserer skoleskyssen. Nye skoletider fører til endringer i kollektivtilbudet, men det forutsettes at alle elever sikres et tilrettelagt tilbud innenfor opplæringslovens rammer. Fylkestinget har bevilget 800 000 kroner ekstra til Østfold
kollektivselskap for at de skal kunne gi et forsvarlig og lovlig tilbud fra skolestart høsten 2022.

Videre oppfølging

I denne saken mener fylkesråd for utdanning og kompetanse at elevens rett til å medvirke er ivaretatt. Generelt viser elevundersøkelsen at flere skoler scorer for svakt på elevmedvirkning. Dette tar fylkesråden på alvor. Det er utarbeidet informasjon og retningslinjer til hjelp for skolene i arbeidet, men fylkesråden vil se hva som kan gjøres for å forbedre materialet og gjøre det lettere tilgjengelig. Elevmedvirkning er tema for områdedirektørene og fylkesrådens oppfølging av skolene, og ombudet for barn og unge gir et nyttig bidrag gjennom sitt prosjekt for bedre elevmedvirkning. Målet er at alle elever i Viken fylkeskommune skal oppleve at de har reell medvirkning i saker som angår dem.

Til toppen