36/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Adnan Afzal (H) om BIO-midler i Viken

  • Nummer: 36/2022
  • Dato innsendt: 04.05.2022
  • Dato besvart: 11.05.2022

Under pandemien fikk fylkeskommunen midler til bedriftsintern oppæring (BIO). Disse pengene er tidligere informert om at ikke blir krevd tilbake, og at det ligger midler igjen. Det er usikkerhet rundt hvor opplyst næringslivet er om disse midlene, men også etter pandemien kan det være brukt for slike midler, og det er en fordel at fylket får brukt de opp.

Er det korrekt at disse ikke trenger å tilbakebetales? Hvor mye er igjen av disse midlene, og hvor mye er utbetalt? Hvor mye av midlene har Viken bidratt med, og hvor mye har staten bidratt med? Hvor mange bedrifter har søkt, og hvor mange har fått innvilget? Har opplysningen av eksistensen til disse midlene vært bra nok?

Svar fra fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad

Fylkesråd for næring og tannhelse vil med dette svare fylkestingsrepresentant Adnan Afzal på spørsmål om BIO-midler i Viken.

Innledningen og spørsmålene gjengis nedenfor og fylkesrådens svar knyttes direkte til disse.

«Under pandemien fikk fylkeskommunen midler til bedriftsintern oppæring (BIO). Disse pengene er tidligere informert om at ikke blir krevd tilbake, og at det ligger midler igjen. Det er usikkerhet rundt hvor opplyst næringslivet er om disse midlene, men også etter pandemien kan det være brukt for slike midler, og det er en fordel at fylket får brukt de opp.

Spørsmål: Er det korrekt at disse ikke trenger å tilbakebetales?

Svar: Ja. Midlene er overført som del av rammetilskuddet til fylkeskommunene og skal ikke tilbakebetales til staten.

Spørsmål: Hvor mye er igjen av disse midlene, og hvor mye er utbetalt?

Svar: Pr dato har vi innvilget 99 millioner i tilskudd, og har 54,5 millioner i ledige midler til nye prosjekter.

61 millioner er utbetalt til bedriftene. 25% av tilskuddssummene holdes tilbake til prosjektene er avsluttet og sluttrapportert. Derfor er det mindre utbetalt enn det er innvilget.

Spørsmål: Hvor mye av midlene har Viken bidratt med, og hvor mye har staten bidratt med?

Svar: Samlet for årene 2020-2022 har staten bidratt med 111 millioner og Viken fylkeskommune med 42,5 millioner.

Spørsmål: Hvor mange bedrifter har søkt, og hvor mange har fått innvilget?

Svar: Vi har behandlet 576 søknader fra i alt 442 ulike bedrifter. Av disse er 349 søknader innvilget. Relativt mange bedrifter har søkt flere ganger i denne perioden.

Spørsmål: Har opplysningen av eksistensen til disse midlene vært bra nok?

Svar: Informasjon og markedsføring av BIO-midlene har hele tiden vært høyt prioritert. Det har vært gjennomført en rekke mobiliseringstiltak gjennom kontakt med blant andre næringshager, næringsforeningene, NHO og Virke. Vi har arrangert webinarer og deltatt på en rekke møter med våre samarbeidspartnere for å informere om ordningen. Vi har fått inn nyhetssaker i lokale medier, vi har produsert egne nyhetssaker og spredt informasjon på Facebook og Linkedin. Vi har også hatt egne annonsekampanjer på Facebook og Linkedin. Vi bruker også kompetansemeglerkorpset som har omfattende oppsøkende virksomhet til bedrifter over hele Viken.

Nytt av året er at vi har satt opp en veiledningstjeneste for bedriftene. Via støtte-ordningens landingsside på nettet er det mulig å booke veiledningstimer daglig med en av saksbehandlere for BIO-midlene i forkant av en søknad.

For å nå ut til bedriftene er bedriftenes egne organisasjoner og møteplasser av stor betydning for oss. Derfor spiller for eksempel næringsforeningene en viktig rolle i å formidle informasjon om denne muligheten som medlemmene deres har til å få avlastning på kostnadene ved å utvikle kompetansen i sine bedrifter.

Hva som er bra nok vil alltid kunne diskuteres. Det er gjort en utrolig stor og ekstra-ordinær innsats fra mange i denne ekstraordinære tiden. Fylkeskommunenes virkemidler er ikke bedriftsrettede, men rettet inn mot strukturene rundt bedriftene. Så som nettverk, innovasjonsselskap, forskningsmiljøer, næringshager, inkubatorer og andre veiledningstjenester, kommuner og organisasjoner m.m. Det er Innovasjon Norge som er fylkeskommunenes verktøy for bedriftsfinansiering. BIO-ordningen skiller seg ut fra fylkeskommunens øvrige virkemidler ved at det gis støtte til enkeltbedrifter. Det har gjort at vi har måttet bygge opp nye systemer og formidlingskanaler for å nå ut til bedriftene. Den brede aktiviteten vi har hatt har gitt resultater. Det er krevende å nå ut til mottagere vi ikke har en relasjon til fra tidligere. Av den grunn trenger vi et nært samarbeid med og bistand fra de miljøene som sitter tettere på bedriftene enn det fylkeskommunen gjør.

Til toppen